Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

Konieczność zmian, potrzeba reformy rozwiązań systemowych i innowacyjne podejście do edukacji to najważniejsze sprawy, z którymi będzie mierzyła się nasza sekcja. Pragniemy skupić wokół pisma autorytety z różnych dyscyplin (nie tylko z kraju, ale i zagranicy). Mamy tu na myśli nie tylko dydaktyków, ale wszystkich tych, których badania mogą znaleźć zastosowanie w edukacji.
 
ISSN: 2451-0491
e-ISSN: 2543-9340
ICV 2016 = 60,25

Aktualności

 

Zapraszamy do przygotowania tekstów do 3. numeru "Educatio Nova", który chcielibyśmy, aby koncentrował się wokół tematu

 

Słowo – Historia, słowa – historie

 • Historia a słowo, słowo a historia. Słowa, które zmieniły historię; słowa, które tworzyły historię. Jak słowa utrwalały historię? Jak słowa fałszowały historię?
 • Historia znaczeń słów; słowo w polityce i polityka słowa; historia alternatywna
 • Granice słowa
 • Słowa modne i ich przemijanie, słowa porzucone i słowa nadużywane
 • Słowo prawdziwe i słowo kłamliwe; odniesienie i sprawczość – dwa aspekty słowa; słowo wobec prawdy – od Platona do dzisiaj
 • Światy stwarzane – słowa i kreacja
 • Słowo i jego czas. Jak słowa rewolucyjne zmieniały się we frazesy, stereotypizacja, czyli jak słowa kształtują nasze widzenie świata; co to jest pustosłowie?
 • Metafory słowa i historii
 • Przeszłość i przyszłość języka (polskiego)
 • Historia magistra vitae?
 • Stylizacja historyczna w literaturze, archaizacja, futuryzacja; anachronizacja
 • Czas/przemijanie jako temat/motyw twórczości literackiej
 • Historia w „skrzydlatych słowach”
 • Genologia tekstów o historii
 • Tożsamość narodowa – tożsamość jednostki a język i historia
 • Słowa w edukacji
 • Słowa w komunikacji dydaktycznej
 • Ograniczenia/zagrożenia w komunikacji w szkole (uczeń - uczeń, uczeń - nauczyciel, nauczyciel - rodzic) 
 • Słowa jako nośniki pamięci historycznej w kulturze i edukacji 
 • Zmiany w języku jako wyzwanie edukacyjne
 • Słowa jako nośniki wartości i narzędzia wartościowania w perspektywie edukacyjnej  
 • Wpływ zmian językowych na kulturę i edukację 
 • Stałość i zmienność znaczeniowa słów w treściach kształcenia polonistycznego 
 •  Zmiany znaczeń słów w dyskursie publicznym
 •  Aksjologiczny wymiar słów i historii w perspektywie edukacyjnej 
 • Wpływ historii na znaczenie słów – interferencje
 • Historia słów i pamięć historii w edukacji polonistycznej i innych
 • Perspektywa edukacyjna w badaniach nad historią słów 
   

Teksty przyjmujemy do 30 marca br.

 
Opublikowane: 2018-01-02
 
Więcej ogłoszeń...

No 2 (2017)


Okładka