Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury

Pismo powstało w 1988 r. z intencją dyskutowania nowych na polskim gruncie zagadnień lingwistyki kulturowej i kognitywnej, zwłaszcza problemów językowego obrazu świata, stereotypów językowych i nazw wartości. Od 2004 r. „Etnolingwistyka” jest organem dwóch komisji etnolingwistycznych – krajowej (działającej w ramach Komitetu Językoznawstwa PAN) i międzynarodowej (przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów). Od 2008 r., kiedy powołano międzynarodowe konwersatorium EUROJOS, do grona autorów dołączyli kolejni badacze. Aktualnie pismo ma rozbudowane zaplecze autorskie w postaci sieci współpracujących ze sobą badaczy i instytucji z Polski i krajów sąsiednich. Adresatem pisma są filolodzy, językoznawcy, kulturoznawcy, antropolodzy – studenci i pracownicy naukowi.

Punkty MNiSW 2015: 13
ISSN: 0860-8032
e-ISSN: 2449-8335
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 30%

Aktualności

 

Informacja dla Autorów

 

Redakcja „Etnolingwistyki” pragnie poinformować swoich czytelników i autorów, że tematyka dwóch najbliższych tomów czasopisma oscylować będzie wokół następujących tematów:

• T. 29 (rok 2017) - "Profilowanie językowego obrazu świata roślin i zwierząt w polszczyźnie ogólnej i ludowej"; • T. 30 (rok 2018) - "Językowy obraz świata w świetle gramatyki (morfologii i składni)". Zapraszamy autorów zainteresowanych publikacją w naszym czasopiśmie do składania tekstów do t. 29 (w terminie do 30 grudnia 2016 r.) i do t. 30 (w terminie do 30 października 2017 r.). Informujemy, że wymienione tomy (29-30) zostaną wydane także w elektronicznej wersji anglojęzycznej (pozyskaliśmy na ten cel środki pieniężne w ramach projektu złożonego do NCRH).

 
Opublikowane: 2016-12-08
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 28 (2016)


Okładka