Zakres swobody decyzyjnej władz samorządowych a problem dostępu do środków finansowych

Krzysztof Surówka, Mateusz Winiarz

Streszczenie w języku polskim


Władze samorządu terytorialnego na mocy ustaw (w tym ustawy zasadniczej) otrzymały prawo do swobodnego decydowania o zaspokajaniu potrzeb wspólnoty lokalnej i regionalnej. Te uprawnienia nie są jednak nieograniczone. Określony przepisami prawa dostęp do środków finansowych, a także prawne granice zadłużania się samorządu terytorialnego, wymuszają na władzach JST ograniczanie swobody decyzyjnej w zakresie finansowania zadań. Pojawiają się pytania, w czym tkwią przyczyny nadmiernego zadłużania się JST w Polsce oraz dotyczące podejmowania działań prowadzących do nielegalnego zadłużania się i przerzucania długu na kolejne okresy. Czy wynikają one z braku zdyscyplinowania władz lokalnych w tym zakresie czy też z nazbyt ograniczonego dostępu polskiego samorządu terytorialnego do środków finansowych? Zagadnienia zawarte w opracowaniu, ze względu na ograniczone ramy artykułu, nie pozwalają na szczegółowe rozwiązanie powyższych kwestii, jednakże sygnalizują podstawowe problemy samorządu terytorialnego w Polsce, weryfikując je również empirycznie.


Słowa kluczowe


władze samorządowe; zobowiązania dłużne; zadania publiczne; nadwyżka operacyjna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borodo A., Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2010.

Borodo A., Problematyka legalności wydatków budżetowych samorządu i podstaw prawnych działalności gospodarczej gmin, powiatów i województw, „Finanse Komunalne” 2011, nr 1–2.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483).

Kulesza M., Gospodarka komunalna – zakres i wyzwania prawne, „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 7–8.

Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa 1998.

Paczocha M., Przegląd orzecznictwa dotyczącego art. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym, „Finanse Komunalne” 2011, nr 1–2.

Regulski J., Nowy ustrój, nowe szanse, nowe problemy, „Materiały Szkoleniowe RAP” 1999, nr 1.

Surówka K., Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, PWE, Warszawa 2013.

Uchwała RIO w Łodzi z dnia 12 czerwca 2006 r., 14/72/2006.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016, poz. 446 ze zm.).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2016, poz. 814 ze zm.).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 2016, poz. 486 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016, poz. 1870 ze zm.).

Wierzbicki J., W służbie nauki o finansach. Klasycy nauki poznańskiej, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2008.

Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 12 czerwca 2007 r., I SA/Rz 400/07, LEX nr 298445.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.453
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:26
Data złożenia artykułu: 2017-04-19 15:17:00

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Krzysztof Surówka, Mateusz Winiarz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.