Zyskowność sektora bankowego a jego transformacja w wybranych krajach Bałkanów Zachodnich

Katarzyna Kubiszewska

Streszczenie w języku polskim


Okres transformacji gospodarczej jest istotnym etapem zmian w gospodarce. Szczególnie ważny z punktu widzenia gospodarki jako całości jest sektor bankowy i osiągane przez niego wyniki finansowe. Celem artykułu była ocena zyskowności sektorów bankowych w okresie transformacji, przeprowadzona na przykładzie wybranych krajów regionu Bałkanów Zachodnich w okresie 2001–2015. W celu zmierzenia zyskowności zastosowano cztery wskaźniki finansowe, zaś skalę zaangażowania procesu transformacyjnego oszacowano za pomocą Trójkąta Reform Bankowych. Ponadto zaproponowano wprowadzenie modyfikacji w jego konstrukcji.


Słowa kluczowe


transformacja; sektor bankowy; zyskowność; Bałkany Zachodnie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Albertazzi U., Gambacorta L., Bank profitability and the business cycle, “Journal of Financial Stability” 2009, Vol. 5(4), DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfs.2008.10.002.

Andries A.M., Cocris V., A Comparative Analysis of the Efficiency of Romanian Banks, “Romanian Journal of Economic Forecasting” 2010, No. 13.

Athanasoglou P.P., Brissimis S.N., Delis M.D., Bank specific, industry specific and macroeconomic determinants of bank profitability, “Journal of International Financial Markets, Institutions and Money” 2007, Vol. 18(2).

Bartlett W., Monastiriotis V. (eds.), South East Europe after the Economic Crisis: A New Dawn or Back to Business as Usual?, London School of Economics and Political Science: LSE European Institute, 2010.

Boshkoska M., The Profitability of Banking Sector in Republic of Macedonia, “International Journal of Economics and Finance” 2013, Vol. 5(3).

Căpraru B., Ihnatov J., Banks’ Profitability in Selected Central and Eastern European Countries, “Procedia Economics and Finance” 2014, No. 16.

Claeys S., Vander Vennet R., Determinants of Bank Interest Margins in Central and Eastern Europe: A Comparison with the West, “Economic Systems” 2008, Vol. 32(2), DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2007.04.001.

Ćurak M., Poposki K., Pepur S., Profitability Determinants of the Macedonian Banking Sector in Changing Environment, “Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2012, No. 44.

Davcev Lj., Hourvouliades L.N., Profitability Parameters in the Banking System of the Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM), International Conference on Applied Economics – ICOAE 2009.

Fries S., Taci A., Banking Reform and Development in Transition Economies, EBRD, Working Paper 2002, No. 72.

Hirtle B.J., Stiroh K.J., The Return to Retail and the Performance of US Banks, “Journal of Banking and Finance” 2007, Vol. 31(4), DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.10.004.

Kosmidou K., Pasiouras F., Tsaklanganos A., Domestic and Multinational Determinants of Foreign Bank Profits: The Case of Greek Banks Operating Abroad, “Journal of Multinational Financial Management” 2007, Vol. 17(1), DOI: https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2006.02.002.

Kosmidou K., Zopounidis C., Measurement of Bank Performance in Greece, “South Eastern Europe Journal of Economics” 2008, Vol. 6 (1).

Košak M., Čok M., Ownership Structure and Profitability of the Banking Sector: The Evidence from the SEE Region, “Zb. rad. Ekon. fak. Rij.” 2008, Vol. 26(1).

Mirzaei A., Liu G., Moore T., Does Market Structure Matter on Banks’ Profitability and Stability? Emerging versus Advanced Economies, “Journal of Banking & Finance” 2013, Vol. 37(8), DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.04.031.

Pasiouras F., Kosmidou K., Factors Influencing the Profitability of Domestic and Foreign Commercial Banks in the EU, “Research in International Business and Finance” 2007, Vol. 21(2), DOI: https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2006.03.007.

Sen A., Atlay H., The Channels of Contagion in the Global Crisis: The Case of the Southeastern Europe (SEE-7) Countries, “Journal of Economic and Social Studies” 2012, Vol. 2(2).

Vlastarakos P.N., Performance and Development of Banking Sector in the Southeastern Europe, University of Macedonia, Department of Balkan, Greece 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.157
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:04
Data złożenia artykułu: 2017-05-11 22:14:11

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Katarzyna Kubiszewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.