Przesłanki i konsekwencje konfliktów interesów w warunkach koncentracji kapitału

Danuta Barbara Kozłowska-Makóś

Streszczenie w języku polskim


Decyzje o realizacji fuzji lub przejęcia należą do najtrudniejszych i najbardziej ryzykownych. Powodują wiele zmian nie tylko w obszarze ekonomicznym, ale także społecznym. Ważny jest problem ukrytej informacji, wynikającej z niepewności otoczenia. Asymetria ta może przejawiać się na skutek podjęcia przez agenta działania, którego przebieg lub wynik nie są znane pryncypałowi (tzw. ukryte działanie menedżera). Szczególne konsekwencje stwarza charakter transakcji (przyjazny czy wrogi) oraz towarzyszące temu konflikty interesów. Celem artykułu jest – podjęta na podstawie literatury przedmiotu – próba identyfikacji potencjalnych konfliktów interesów w procesach fuzji i przejęć.


Słowa kluczowe


fuzje i przejęcia; koncentracja kapitału; konflikty interesów; społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aniszewska G., Strategie integracji firm w fuzjach i przejęciach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.

https://imaa-institute.org/m-and-a-statistics-countries [dostęp: 30.03.2017].

Kozłowska-Makóś D., Fuzje i przejęcia jako formy koncentracji kapitału, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016a, nr 282.

Kozłowska-Makóś D., Społeczne aspekty procesów łączenia się małych i średnich przedsiębiorstw, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2009, nr 34.

Kozłowska-Makóś D., Wpływ rynkowego trendu koncentracji kapitału na strategię finansową przedsiębiorstwa, [w:] G. Łukasik (red.), Strategie finansowe przedsiębiorstwa wobec zmian na rynku kapitałowym, CeDeWu, Warszawa 2016b.

Łukasik G., Błach J., Strategie finansowe przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.

Merrinson W.L., Smart S.B., Introduction to Corporate Finance, Thomson South-Western, Mason 2006.

Pawłowski J., Motywy podejmowania działań prywatyzacyjnych w kontekście przejęć menedżerskich, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2004, nr 3–4.

Zadora H., Fuzje i przejęcia na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.149
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:03
Data złożenia artykułu: 2017-05-12 10:21:04

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Danuta Kozłowska-Makóś

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.