Działalność inwestycyjna gospodarstw rolnych w Polsce z uwzględnieniem finansowania własnego

Marta Baraniak

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest analiza i ocena działalności inwestycyjnej gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2005–2015 z uwzględnieniem finansowania własnego. Dokonano szczegółowej analizy nakładów inwestycyjnych gospodarstw rolnych oraz ich dochodów. Wykazano silną tendencję wzrostową analizowanych zmiennych od 2005 r. Analiza regresji wykazała silny dodatni związek nakładów inwestycyjnych z dochodem. W pracy wykorzystano dane publikowane przez GUS za lata 2005–2015, dotyczące działalności inwestycyjnej gospodarstw rolnych.


Słowa kluczowe


środki własne; gospodarstwo rolne; nakłady inwestycyjne; źródła finansowania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babuchowska K., Marks-Bielska R., Inwestycje w gospodarstwach rolnych, [w:] Gospodarstwa rolne Polski Wschodniej i skłonność ich właścicieli do inwestowania z wykorzystaniem instrumentów wspólnej polityki rolnej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2012.

Farkowski C., Dochodowe zróżnicowanie rodzin chłopskich, SGGW-AR, Warszawa 1991.

Felczak T., Źródła finansowania działalności indywidualnych gospodarstw rolniczych w opinii zarządzających, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 855, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 74.

Grzelak M., Dochody rozporządzalne gospodarstw rolnych na tle dochodów innych grup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2003–2014, „Annales UMCS. Sectio H” 2016, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.4.139.

GUS, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2007, Warszawa 2008.

GUS, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2008, Warszawa 2009.

GUS, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2009, Warszawa 2010.

GUS, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2010, Warszawa 2011.

GUS, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2011, Warszawa 2012.

GUS, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2012, Warszawa 2013.

GUS, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013, Warszawa 2014.

GUS, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014, Warszawa 2015.

GUS, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2015, Warszawa 2016.

GUS, Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2016, Warszawa 2017.

Kisiel R., Babuchowska K., Nakłady inwestycyjne w gospodarstwach rolnych – ujęcie regionalne, „Roczniki Naukowe SERiA” 2013, z. 1.

Kusz D., Inwestycje rzeczowe w wybranych gospodarstwach rolniczych o różnych kierunkach gospodarczych, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2008, nr 67.

Leszczyńska M., Zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej i ich uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.

Marcysiak A., Marcysiak A., Źródła finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej gospodarstw rolnych, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego” 2009, nr 9(24).

Starzyńska W., Podstawy statystyki, Difin, Warszawa 2009.

Urban S., Kowalska A., Inwestycje oraz podstawowe środki trwałe w rolnictwie, „Wiadomości Statystyczne” 2015, nr 9.

www.stat.gov.pl [dostęp: 10.10.2017].

Zawadzka D., Szafraniec-Siluta E., Leasing jako źródło finansowania inwestycji gospodarstw rolnych na przykładzie regionu Pomorza Środkowego, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2014, z. 3.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.21
Data publikacji: 2018-02-27 16:37:53
Data złożenia artykułu: 2017-05-13 11:25:28

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Marta Baraniak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.