Wskaźnik tax revenue w Polsce kolejnym wyzwaniem dla stabilności finansów publicznych

Teresa Lubińska

Streszczenie w języku polskim


Poziom dochodów fiskalnych jest jednym z kluczowych czynników determinujących stabilność finansów publicznych. W artykule podjęto próbę oceny wskaźnika fiskalizmu w Polsce na tle polityki budżetowej lat 2016–2017 oraz dokumentów strategicznych. Wyniki analiz porównawczych pozwalają postawić tezę o konieczności wyznaczenia priorytetu poszerzenia bazy podatkowej nie przez podwyżkę podatków, lecz przez optymalizację warunków funkcjonowania firm.


Słowa kluczowe


stabilność finansów publicznych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaś M., [w:] Sprawozdanie z 36. posiedzenia Sejmu RP – 22 II, 23 II i 24 II 2017 r.

Borodo A., Bieżące i majątkowe dochody i wydatki budżetu samorządowego, „Finanse Komunalne” 2007, nr 6.

Czekaj J., Owsiak S., O potrzebie rewizji paradygmatu o autonomii polityki monetarnej i polityki fiskalnej, [w:] J. Nowakowski (red.), W kierunku nowego ładu świata finansów, SGH, Warszawa 2015.

EU, Future financing of the EU, Final report and recommendations of the high level group on own resources, 2016.

Eurostat, Government revenue, expenditure and main aggregates, 2016.

Franek S., Are Independent Fiscal Institutions Really Independent?, “Eurasian Journal of Economics and Finance” 2015, Vol. 3(3).

Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P., Systemy bankowe w krajach postkomunistycznych na tle krajów wysoko rozwiniętych – analiza porównawcza, „Finanse” 2016, nr 1.

Lubińska T., Efektywność i budżet zadaniowy w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w budżecie państwa – analiza i ocena dorobku naukowo-badawczego oraz wskazanie kierunków zmian, „Finanse Komunalne” 2017, nr 1–2.

Ministerstwo Finansów, Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na 2017, 2016.

Modzelewski W., Pozorna aksjologia akcyzy, [w:] M. Żukowski (red.), Sektor finansów publicznych i rozwój gospodarczy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.

Sprawozdanie z 33. posiedzenia Sejmu RP, 2016.

Uchwała RM nr 14 z dnia 16 lutego 2016 r., załącznik – Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Uchwała RM nr 8 z dnia 14 lutego 2017 r., załącznik – Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).

Uryszek P., Primary Deficit Indicator, Tax Gap, and Fiscal Sustainability – Evidence from Central and Eastern EU Member States, „Finanse” 2016, nr 1.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157).

Wojtyna A., Kontrowersje teoretyczne wokół koncepcji pułapki średniego poziomu rozwoju, „Gospodarka Narodowa” 2016, nr 6.

Ziółkowska W., Podatkowy kontekst długu sektora general government, „Studia i Prace SGH” 2015, nr 3.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.177
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:05
Data złożenia artykułu: 2017-05-19 15:02:38

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Teresa Lubińska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.