Narzędzia ochrony finansów jednostek samorządu terytorialnego

Katarzyna Owsiak

Streszczenie w języku polskim


Artykuł stanowi próbę określenia sui generis pojęcia ochrony finansów jednostek samorządu terytorialnego oraz zostały w nim omówione wybrane instrumenty umożliwiające jej osiągnięcie. Rozważane są systemowe (ustrojowe), prawne, ekonomiczne oraz techniczne instrumenty ochrony finansów jednostek samorządu terytorialnego. W pracy uwzględniono także najnowsze rozwiązania w tym zakresie, jak stosowane w praktyce reguły fiskalne czy wieloletnia prognoza finansowa. Te ostatnie instrumenty są różnie oceniane w literaturze przedmiotu.


Słowa kluczowe


narzędzia ochrony finansów jednostek samorządu terytorialnego; reguły fiskalne; wieloletnia prognoza finansowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dylewski M., Problemy wykorzystania WPF w zarządzaniu finansami jednostki samorządu terytorialnego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 273.

Filipiak B.Z., Instrumenty i narzędzia zarządzania długiem – ocena spójności z wieloletnią prognozą finansową, „Finanse Komunalne” 2016, nr 11.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483).

Krawczyk R.P., Problem skuteczności rozwiązań prawnych zapobiegających nadmiernemu zadłużaniu się samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2016, nr 12.

Marchewka-Bartkowiak K., Nowe zarządzanie publiczne, „infos. BAS” 2014, nr 18(178).

Owsiak K., Koncepcja bezpieczeństwa finansów publicznych, [w:] A. Pomorska (red.), Finanse publiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.

Siwek K., Zasada zrównoważonego budżetu bieżącego a efektywność wykorzystania wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych w budżetach jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 2016, nr 11.

Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2014.

Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2015.

Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2016.

Stolorz-Krzisz E., Dylematy związane z wieloletnią prognozą finansową – praktyka, „Finanse Komunalne” 2017, nr 1–2.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591).

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2003, nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. 2015, poz. 216).

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2005, nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Wójtowicz K., Udział w podatkach państwowych a problem stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Annales UMCS. Sectio H” 2014, nr 2, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.2.135.

www.rio.gov.pl [dostęp: 10.03.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.263
Data publikacji: 2018-02-27 16:38:12
Data złożenia artykułu: 2017-05-22 08:52:48

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Katarzyna Owsiak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.