Uwarunkowania zagranicznej ekspansji polskich MŚP

Aurelia Bielawska

Streszczenie w języku polskim


W artykule wykazano, że udział polskich MŚP w eksporcie jest niższy niż udział tych przedsiębiorstw zarówno w ogólnej liczbie przedsiębiorstw, jak i liczbie zatrudnionych. Sytuacja ta jest wynikiem oddziaływania wielu czynników o charakterze endogenicznym i egzogenicznym. Efektem badań i porównań międzynarodowych jest sprawdzenie hipotezy badawczej, tzn. wykazano, że w strukturze MŚP – w porównaniu z wartościami przeciętnymi dla krajów (EU-28) – tkwią niewykorzystane możliwości rozwoju polskiej gospodarki. Realizacja celu pracy znalazła wyraz w sformułowaniu rekomendacji, których spełnienie może przyczynić się do wzrostu znaczenia polskich MŚP jako eksporterów, a pośrednio do rozwoju gospodarczego kraju. Artykuł został napisany na podstawie studiów literatury z zakresu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw i analizy danych liczbowych dotyczących udziału małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz w wybranych krajach UE.


Słowa kluczowe


małe i średnie przedsiębiorstwa; eksport

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bielawska A., Finanse zagraniczne MSP. Wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Bielawska A., Podatek dochodowy w sterowaniu działalnością inwestycyjną małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1993.

Brożkowska A., Wrana K., Małe i średnie firmy na rynkach międzynarodowych. Możliwości rozwoju działalności na rynkach Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch, CTC Polska Sp. z o.o., Opole 2008.

Czerniak A., Stefański M., Małe i średnie firmy w Polsce – bariery rozwoju, Polityka Insight Research, Warszawa 2016.

Daszkiewicz N., Wach K., Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.

Deutscher Aussenhandel, Export und Import im Zeichen der Globalisierung, Destatis. Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2017.

Die Globalisierung des Mittelstandes. Chancen und Risiken, KfW Studie, Frankfurt am Main 2006.

Drozdowski R., Matczak P., Samozatrudnienie. Analiza wyników badań, PARP, Warszawa 2004.

GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 r., Warszawa 2015.

IfM Bonn – Forschungsnewsletter, 2016.

Ministerstwo Gospodarki, Polska na tle świata i Europy w latach 1995–2014 (w liczbach), Warszawa 2015.

OECD, Small, Medium, Strong. Trends in SME Performance and Business Conditions, Paris 2017.

Pfohl H.-Ch., Betriebswirtschaftlichaftslehre der Mittel- und Kleinbetriebe, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co, Berlin 2006.

Riedel R., Die Entwicklungsstrategie der polnischen Wirtschaft nach Mateusz Morawiecki, Polen-Analysen Nr 194.02.07.2017 2.

Statistisches Jahrbuch (2005) Intrahandel nach Unternehmensgrößen.

Tarnawa T., Skowrońska A. (red.), Raport o stanie sektora MŚP w Polsce, PARP, Warszawa 2016.

Wedziuk S., Protekcjonizm hamuje polski eksport, „Puls Biznesu”, 24–26 marca 2007.

Wojtyna A., Średni poziom rozwoju gospodarczego. Pułapka czy szansa?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.31
Data publikacji: 2018-02-27 16:37:53
Data złożenia artykułu: 2017-07-16 16:31:46

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Aurelia Bielawska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.