Kapitał pracujący a płynność finansowa przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyniki badań

Jacek Jaworski, Leszek Czerwonka

Streszczenie w języku polskim


W artykule zbadano wpływ zadłużenia przedsiębiorstwa, wielkości kapitału pracującego oraz cyklu konwersji gotówki na płynność finansową. W tym celu wykorzystano analizę panelową opartą na danych ze sprawozdań finansowych 345 spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 1998–2016. Uzyskane wyniki wskazują, że płynność w sposób istotny zależy od stopy zadłużenia oraz wielkości kapitału obrotowego netto. W pierwszym przypadku jest to zależność ujemna, w drugim – dodatnia. W przypadku wpływu na płynność długości cyklu konwersji gotówki ustalone zależności nie pozwalają na sformułowanie jednoznacznych wniosków.


Słowa kluczowe


kapitał pracujący; płynność finansowa; GPW w Warszawie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baza Notoria Serwis, http://ir.notoria.pl [dostęp: 17.11.2017].

Bolek M., Wolski R., Związek cyklu konwersji gotówki ze wskaźnikami płynności przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 158.

Czerwonka L., Jaworski J., Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw. Przegląd literatury, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 478.

Ebben J.J., Johnson A.C., Cash Conversion Cycle Management in Small Firms: Relationships with Liquidity, Invested Capital, and Firm Performance, “Journal of Small Business & Entrepreneurship” 2011, Vol. 24(3), DOI: https://doi.org/10.1080/08276331.2011.10593545.

Frieder L., Martell R., On capital structure and the liquidity of a firm’s stock, Working paper, Purdue University 2006.

Gallinger G.W., The Current and Quick Ratios: Do They Stand up to Scrutiny?: Drop the Current Ratio – Pick up the CCC, “Business Credit” 1997, May.

GUS, Wskaźniki makroekonomiczne, http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne [dostęp: 5.01.2018].

Jaworski J., Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2017.

Jaworski J., Czerwonka L., Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie. Sektor usług, „Annales UMCS. Sectio H” 2017, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.4.133.

Kamath R., How Useful are Common Liquidity Measures?, “Journal of Cash Management” 1989, January/February.

Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Lipson M., Mortal S., Liquidity and capital structure, “Journal of Financial Markets” 2009, Vol. 12(4), DOI: https://doi.org/10.1016/j.finmar.2009.04.002.

Lyroudi K., McCarty D., An Empirical Investigation of the Cash Conversion Cycle of Small Business Firms, “The Journal of Small Business Finance” 1993, Vol. 2.

Mazur K., The Determinants of Capital Structure Choice: Evidence from Polish Companies, “International Advances in Economic Research” 2007, Vol. 13(4), DOI: https://doi.org/10.1007/s11294-007-9114-y.

Michalski G., Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa 2014.

Ng C.K., Smith J.K., Smith R.L., Evidence on the determinants of credit terms used in interfirm trade, “Journal of Finance” 1999, No. 54.

Pawlonka T., Płynność finansowa a cykl konwersji gotówki w wybranych przedsiębiorstwach branży mięsnej, „Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G” 2011, t. 98.

Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Udomsirikul P., Jumreornvong S., Jiraporn P., Liquidity and capital structure: The case of Thailand, “Journal of Multinational Financial Management” 2011, No. 21.

Wasilewski M., Sytuacja finansowa przedsiębiorstw rolniczych w zależności od relacji kapitału obrotowego do zysku netto, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2006, nr 61.

Wędzki, D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.

Wilimowska Z., Wilimowski M., Wpływ czynników mikroekonomicznych na zarządzanie strukturą kapitałową polskich przedsiębiorstw, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 2, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2010.

Wilner B.S., The exploitation of relationship in financial distress: The case of trade credit, “Journal of Finance” 2000, No. 55.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.3.29-38
Data publikacji: 2018-11-07 08:13:23
Data złożenia artykułu: 2018-04-07 19:37:06

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Jacek Jaworski, Leszek Czerwonka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.