Strategia wypłat dywidend niezależnych od zysku za ostatni rok obrotowy. Przykład Grupy Żywiec S.A.

Mieczysław Kowerski

Streszczenie w języku polskim


Coraz więcej spółek notowanych na GPW, podobnie jak na rozwiniętych rynkach kapitałowych, wypłaca dywidendy, których kwoty w niewielkim stopniu zależą od zysku za poprzedni rok obrotowy. W tym celu spółki tworzą dywidendowe fundusze rezerwowe (DRF), które umożliwiają im swobodniejszą politykę dywidendową. Na szczególną uwagę zasługuje strategia stosowana w ostatnich latach przez Grupę Żywiec S.A., która w każdym roku część zysku netto przeznacza na DRF, a jednocześnie dywidendę wypłaca z pozostałej części zysku netto za ostatni rok obrotowy oraz z DRF utworzonego w poprzednim roku. W artykule dokonano szczegółowej analizy tej strategii, pokazując jej wpływ na uniezależnienie wypłat od zysku za ostatni rok i wprowadzając pojęcie zysku do podziału, który urealnia stopę wypłaty dywidendy. Postawione hipotezy zweryfikowano za pomocą modeli Lintnera.


Słowa kluczowe


dywidendowy fundusz rezerwowy; zysk do podziału; model częściowych dopasowań Lintnera

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beer statistics, The Brewers of Europe, Brussels 2017.

Bulan L., Subramanian N., The Firm Life Cycle Theory of Dividends, [w:] H.K. Baker (ed.), Dividends and Dividend Policy, John Wiley & Sons, Hoboken 2009.

DeAngelo H., DeAngelo L., Skinner D.J., Corporate Payout Policy, “Foundations and Trends in Finance” 2008, Vol. 3(2–3), DOI: https://doi.org/10.1561/0500000020.

Greene W.H., Econometric Analysis, Prentice Hall, New York 2003.

Jensen M.C., Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers, “American Economic Review” 1986, Vol. 76(2).

Jensen M.C., Meckling W., Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure, “Journal of Financial Economics” 1976, Vol. 3(4), DOI: https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X.

Kowerski M., Uwagi dotyczące sposobu liczenia stopy wypłaty dywidendy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 371.

Lintner J., Distribution of Incomes of Corporation Among Dividends, Retained Earnings and Taxes, “American Economic Review” 1956, Vol. 46(2).

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Wechta P., Strategie dochodowe różnych kategorii podmiotów na rynku kapitalistycznym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2016.

www.bankier.pl/gielda/notowania/akcje/ZYWIEC/akcjonariat [dostęp: 18.02.2018].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.3.61-72
Data publikacji: 2018-11-07 08:13:25
Data złożenia artykułu: 2018-04-25 10:08:33

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Mieczysław Kowerski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.