Dary finansowe jako transfery rodzinne w świetle wyników badań własnych

Małgorzata Solarz

Streszczenie w języku polskim


Sformułowana w artykule hipoteza badawcza brzmi: Młode pokolenie dorosłych dzieci Polaków jest beneficjentem netto rodzinnych transferów finansowych o charakterze bezzwrotnym. Wśród celów artykułu znalazło się rozpoznanie skali, częstotliwości oraz kierunków przekazywania i otrzymywania darów finansowych przez spokrewnione gospodarstwa domowe. Wykorzystane metody badawcze to: krytyczna analiza literatury przedmiotu, proste metody statystyczne, metoda sondażu diagnostycznego. Z przeprowadzonych w 2018 r. badań ankietowych wynika, że 39,9% Polaków w ciągu ostatnich 6 miesięcy udzieliło wsparcia finansowego swoim krewnym, zaś mniejszy odsetek (28,6%) respondentów zadeklarował, że w tym okresie otrzymał od rodziny darowiznę pieniężną. Osoby poniżej 24. roku życia stanowią jedyną grupę wiekową, która więcej wsparcia finansowego otrzymuje, niż przekazuje. Prywatne transfery finansowe mają głównie charakter międzypokoleniowy, ponieważ najwięcej przepływów zachodzi między rodzicami a dorosłymi dziećmi.


Słowa kluczowe


dar; finanse osobiste; prywatne transfery finansowe; zachowania gospodarstw domowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bell D., Modes of Exchange: Gift and Commodity, “The Journal of Socio-Economics” 1991, Vol. 20(2), DOI: https://doi.org/10.1016/S1053-5357(05)80003-4.

Czapiński J., Góra M., Świadomość emerytalna Polaków, Publikacje Europejskiego Kongresu Finansowego, Warszawa 2016.

Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015.

Czerwonka M., Staniszewska A., Miejsce daru i filantropii w ekonomii, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2/4.

Kania A., Altruizm w gospodarce, czyli ekonomia daru w teorii i w praktyce, [w:] K. Poznańska, K.M. Kraj (red.), Ekonomia, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2015.

Kessler D., Masson A., Pestieau P., Trois vues sur l’heritage: la famille, la propriete, l’Etat, « Economie et Prevision » 1991, n° 100–101.

Kohli M., Private and Public Transfers between Generations: Linking the Family and the State, “European Societies” 1999, Vol. 1(1), DOI: https://doi.org/10.1080/14616696.1999.10749926.

Kohli M., Künemund H., Intergenerational Transfers in the Family: What Motivates Giving?, [w:] V.L. Bengtson, A. Lowenstein (eds.), Global Aging and Challenges to Families, New York 2003.

Mauss M., Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społeczeństwach archaicznych, [w:] Socjologia i antropologia, Wydawnictwo KR, Warszawa 2001.

Michoń P., Transfery międzypokoleniowe w rodzinie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012, nr 3.

Szukalski P., Wewnątrzrodzinne przepływy międzypokoleniowe jako kategoria analityczna – przegląd badań prowadzonych w krajach rozwiniętych, „Polityka Społeczna” 2002, nr 8.

Świecka B., Świadczenie 500 plus jako transfer międzypokoleniowy, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2017, nr 9(3).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017, poz. 459).

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. 2017, poz. 833).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.3.137-145
Data publikacji: 2018-11-07 08:13:32
Data złożenia artykułu: 2018-05-07 10:18:14

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Małgorzata Solarz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.