Funkcjonowanie systemu informacyjnego rachunkowości w oparciu o koncepcję rachunku kosztów działań

Adam Bujak

Streszczenie w języku polskim


System informacyjny rachunkowości ma za zadanie dostarczać informacji dla potrzeb podejmowania decyzji, przy czym – zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania – informacje te powinny być przygotowane po najniższym możliwym koszcie. Ewidencja księgowa, oparta na obowiązujących przepisach, nie dostarcza jednak precyzyjnych danych na temat kosztów związanych z prowadzeniem rachunkowości. Dlatego w tym celu można wykorzystać metodykę rachunku kosztów działań. W artykule scharakteryzowano możliwości zastosowania omawianego podejścia do ustalenia kosztów funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości, zidentyfikowano i opisano również procesy oraz działania, które są wykonywane w badanym systemie.


Słowa kluczowe


system informacyjny rachunkowości; rachunek kosztów działań; proces; działanie; obiekt kosztów

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Armstrong P., The cost of activity-based management, “Accounting, Organization and Society” 2002, Vol. 27(1–2), DOI: https://doi.org/10.1016/S0361-3682(99)00031-8.

Bryła A., Rumniak P., Rachunek kosztów czynników produkcji oraz działań (ABC), [in:] D. Sołtys (red.), Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw. Rachunek kosztów, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

Bujak A., Rachunek efektywności systemu informacyjnego rachunkowości, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.

Cagwin D., Bouwman M., The association between activity-based costing and improvement in financial performance, “Management Accounting Research” 2002, Vol. 13(1).

Englund H., Gerdin J., Transferring knowledge across sub-genres of the ABC implementation literature, “Management Accounting Research” 2008, Vol. 19(2), DOI: https://doi.org/10.1016/j.mar.2008.01.002.

Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

Miller J.A., Pniewski K., Polakowski M., Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa 2000.

Nowak E., Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2016.

Świderska G.K., Pielaszek M., Rybarczyk K., Rachunek kosztów dla zarządzania, [w:] G.K. Świderska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, t. 1, Difin, Warszawa 2003.

The Act of 29 September 1994 on accounting (Journal of Laws 2017, Item 2342 as amended).

Turyna J., System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 1997.

Wnuk-Pel T., Wdrożenie i wykorzystanie rachunku kosztów działań w firmie produkcyjno-handlowej, „Rachunkowość” 2006, nr 10.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/h.2018.52.3.7-14
Data publikacji: 2018-11-07 08:13:21
Data złożenia artykułu: 2018-05-17 09:47:47

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Adam Bujak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.