Poznanie ucieleśnione w rzeczywistości wirtualnej

Tomasz Walczyk

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy sytuacji człowieka w obliczu wzrastającego znaczenia środowisk cyfrowych. Za punkt wyjścia badań obieram paradygmat poznania ucieleśnionego, którego wielkimi prekursorami byli Edmund Husserl, Maurice Merleau-Ponty oraz James Jerome Gibson. Stanowisko poznania ucieleśnionego, w tym zwłaszcza enaktywizmu, wykorzystuje do analizy relacji człowieka z interaktywnymi środowiskami wirtualnymi. Dodatkowo przeprowadzam klasyfikację wirtualnych fenomenów, z uwagi na różnorodność ich zastosowań.


Słowa kluczowe


rzeczywistość wirtualna; rzeczywistość rozszerzona; poznanie ucieleśnione; robotyka; enaktywizm; afordancja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Azuma R. T., A Survey of Augmented Reality, „Presence” 1997, t. 6, z. 4.

Gallagher S., Interpretation of Embodied Cognition, [w:] The Implications of Embodiment: Cognition and Communication, red. W. Tschacher, C. Bergomi, Imprint Academic, Exeter 2010.

Gallagher S., Zahavi D., Fenomenologiczny umysł, tłum. M. Pokropski, PWN, Warszawa 2010.

Gibson J. J., The Theory of Affordances, [w:] Perceiving, Acting and Knowing, red. R. Shaw, J. Bransford, New York 1977.

Gurczyński J., C:> Czym jest wirtualność. Matrix jako model rzeczywistości wirtualnej_, Wy-dawnictwo UMCS, Lublin 2013.

Heim M., Metaphysics of Virtual Reality, Oxford University Press, New York 1993.

Husserl E., Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, t. 2, tłum. D. Gierulanka, PWN, Warszawa 1974.

Kirsh D., Poznanie ucieleśnione i magiczna przyszłość projektowania interakcji, „Avant” 2013, z. 2.

Merleau-Ponty M., Fenomenologia percepcji, tłum. M. Kowalska i J. Migasiński, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.

Pokropski M., Cielesna geneza czasu i przestrzeni, IFiS PAN, Warszawa 2013.

Shapiro I., Embodied Cognition, Routledge, London 2011.

Trybulec B., Fenomenologia a kognitywistyka – dwie metody analizy podmiotu poznania. Perspektywa współpracy i problemy, „Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscy-plinarne” 2015, z. 3.

Varela F., Thompson E., Rosch E., The Embodied Mind, MIT Press, Cambridge 1991.

Wilson M., Six Views of Embodied Cognition, „Psychonomic Bulletin and Review” 2002, t. 9, z. 4.

Zahavi D., Fenomenologia Husserla, tłum. M. Święch, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.

Zahorodna K., Problem reprezentacji umysłowych w rozszerzonych systemach poznawczych, Wydawnictwo Fundacji „Projekt Nauka”, Wrocław 2015.

Zawojski P., Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Poltext, Katowice 2010.

http://www.dictionary.com/browse/realm
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2017.21.99
Data publikacji: 2017-08-29 23:58:54
Data złożenia artykułu: 2017-05-30 08:45:29

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Tomasz Walczyk

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl