Kulturowo-ekonomiczne aspekty komunikacji międzykulturowej

Anna Rutkowska

Streszczenie w języku polskim


W artykule dokonano przeglądu różnorodnych klasyfikacji i typologii kultur (koncepcja G. Hofstedego, F. Trompenaarsa, R. R. Gestelanda, Ch. Hampden-Turner, E. T. Halla). Określono też wpływ uwarunkowań kulturowych na sferę gospodarczą oraz ekonomiczne aspekty komunikacji międzykulturowej. Uwarunkowania kulturowe wpływają na funkcjonowanie instytucji ekonomicznych oraz społecznych, tworząc określony ład i porządek społeczno-ekonomiczny. Rozwój gospodarczy warunkuje kulturowy rozwój społeczeństwa, wpływając także pośrednio na dobrobyt ekonomiczny i poprawę warunków życia jednostek. Potrzeba komunikacji międzykulturowej uwidacznia się szczególnie w warunkach globalizacji gospodarczej i związanych z nią procesów ujednolicenia rynków, unifikacji produktów, znoszenia barier w handlu międzynarodowym i ekspansji działalności ogólnoświatowych koncernów i korporacji. Wymiar kulturowy globalizacji związany jest z dyfuzją, upodobnieniem się i wymieszaniem wzorów kulturowych, zwłaszcza w sferze konsumpcji. Globalizacji towarzyszy przeciwstawna jej lokalizacja, która łączy się z lokalizmem, partykularyzmem i fragmentacją. Współczesne uwarunkowania implikują zatem różne formy komunikacji międzykulturowej: poprzezkulturową, pomiędzykulturową, międzynarodową oraz globalną.


Słowa kluczowe


kultura; multikulturowość; ekonomia kultury

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Albrow M., Introduction, [w:] Globalization, Knowledge and Socjety: Readings from International Sociology, red. M. Albrow, E. King, SAGE Publications, London 1990.

Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika?, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.

Cliggett L., Wilk R.R., Ekonomie i kultury. Podstawy antropologii ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Czarkowska L., Antropologia ekonomiczna, elementy teorii, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 1999.

Czerwiński M., Kultura i jej badanie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985.

Bednarski F.W., Teologia kultury, Wydawnictwo „M”, Kraków 2000.

Dzięcielska S., Znaczenie różnic kulturowych w zarządzaniu, „Seria SWSPiZ: Studia i mono-grafie” 2009, nr 22.

Encyklopedia socjologii, t. I, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.

Fras J., Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1996.

Hall E. T., Bezgłośny język, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.

Hall E. T., Poza kulturą, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.

Hampden-Turner Ch., Trompenaars F., Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, tłum. B. Nawrót, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, tłum. M. Durska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

Jaruga-Nowacka I., Polityka wielokulturowości, [w:] Materiały z konferencji: Wielokulturowość i migracje, red. M. Kozień , PROXENIA, Warszawa 2005.

Kluckhohn C., Badanie kultury, tłum. brak danych, [w:] Elementy teorii socjologicznych, red. J. Szacki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.

Mazurkiewicz P., Europeizacja Europy, Wydawnictwo: Studium Generale Europa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2001.

Mikułowski Pomorski J., Jak narody świata porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2012.

Mikułowski Pomorski J., Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.

Muller A., Globalizacja – mit czy rzeczywistość?, [w:] Globalizacja od A do Z, red. E. Czarny, NBP, Warszawa 2004.

Olszewska-Dyoniziak B., Człowiek – Kultura – Osobowość. Wstęp do klasycznej antropologii kulturowej, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2001.

Piskozub A., Cywilizacje w czasie i przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.

Resteland R.R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, tłum. H. Malarecka-Simbierowicz H., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Rutkowska A., Ekonomia społeczna w dobie globalizacji, [w:] Otoczenie współczesnych przedsiębiorstw – specyfika i zmiany, red. Zielińska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012, s. 257–275.

Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Sokolewicz Z., Wprowadzenie do etnologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.

Szopski M., Komunikowanie międzykulturowe, WSiP, Warszawa 2005.

Tkocz S., Gość w dom, „Gość Niedzielny” 2002, nr 28.

Wawak T., Zmieniające się przedsiębiorstwa w zmieniającej politycznie Europie, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2000.

Zaporowski A., Czy komunikacja międzykulturowa jest możliwa? Strategia kulturoznawcza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2006.

Zuber M., Komunikowanie międzykulturowe, [w:] Studia z teorii komunikowania masowego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.

http://fabryka-jezyka.bn.org.pl/?p=600 [dostęp: 23.01.2018].

http://www.laboratoriumkultury.us.edu.pl/?p=31532 [dostęp: 23.01.2018].

http://wyborcza.pl/piatekekstra/1,129155,15967884,Wschod_kontra_Zachod.html [dostęp: 23.01.2018].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/kw.2018.25.173
Data publikacji: 2018-07-31 21:30:06
Data złożenia artykułu: 2018-02-03 18:00:29

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Anna Rutkowska

##submission.licenseURL##: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.pl