Turobińska płyta nagrobna Anny ze Żmigrodu Świdwiny. Przyczynek do dziejów sztuki XVI wieku na Lubelszczyźnie

Adam Soćko

Streszczenie w języku polskim


Artykuł poświęcony niemal nieznanej płycie nagrobnej Anny ze Żmigrody Świdwiny z kościoła w Turobinie, z połowy XVI wieku. Autor analizuje jakość artystyczną i cechy stylowe zabytku. Dzięki zachowanej inskrypcji oraz herbom dokonuje identyfikacji postaci przedsawionej na płycie nagrobnej. Z faktu upamiętnienia śmierci Anny ze Żmigrodu Świdwiny w kościel w Turobinie wyprowadza szereg wątków dotyczących historii miasteczka i procesu budowy murowanego kościoła. Identyfikuje też dawny, wielokrotnie przemalowany krucyfiks jako nieznany dotąd zabytek rzeźby późnogotyckiej z ok. 1530, pierwotnie zdobiący prawdopodobnie belkę tęczową w kościele parafialnym konsekrowanym w 1530 roku.

Słowa kluczowe


płyta nagrobna; nagrobek; Anna Świdwina; krucyfks

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Katalog zabytków sztuki w Polsce, t.8, Województwo lubelskie, red. Ryszard Brykowski, Ewa Rowińska, z. 8, Powiat Krasnostawski, inwentaryzacja: Teresa Sulerzyńska, Felicja Uniechowska, Ewa Rowińska, Warszawa 1964.

Michał Kurzej, Jan Wolff. Monografia architekta w świetle analizy prefabrykowanych elementów dekoracji sztukatorskich, „Modus. Prace z Historii Sztuki”, t. VIII–IX, 2009.

Michał Kurzej, Jan Wolf Monografia architekta w świetle analizy prefabrykowanych elementów dekoracji sztukatorskich, Kraków 2009.

Przemysław Mrozowski, Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa 1994.

Helena Kozakiewiczowa, Rzeźba XVI wieku w Polsce, Warszawa 1984.

Helena Kozakiewiczowa, Renesansowe nagrobki piętrowe w Polsce, „Biuletyn Historii Sztuki”, 17, nr 1, 1955.

Alicja Kurzątkowska, Nagrobki Firlejów z kręgu Padovana, Canavesiego i Santi Gucciego, „BHS”, 27, 1965.

Michał Wardzyński, Alabastry ruskie – dzieje eksploatacji i zastosowania w małej architekturze i rzeźbie na Rusi, w Koronie i na Śląsku w XVI wieku, [w:] Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych, red. Andrzej Betlej, Katarzyna Brzeziny-Scheuerer, Piotr Oszczanowski, Wrocław 2011.

Roman Tokarczyk, Turobin. Dzieje miejscowości, Lublin 2002.

Skarby Archidiecezji Lubelskiej, Lublin 2005.

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t.11, Dawne województwo bydgoskie, red. Tadeusz Chrzanowski, Marian Kornecki, z.18, Włocławek i okolice, opr.: Wanda Puget, Tadeusz Chrzanowski, Marian Kornecki, Warszawa 1988.

Jan Skuratowicz, Zamek Górków w Szamotułach, Muzeum Zamek Górków w Szamotułach 2005.

Wojciech Bochnak, Brązowe płyty nagrobne Seweryna i Zofii Bonerów w Kościele Mariackim w Krakowie, „BHS”, 34, 1972.

Tomasz Jurek, Szamotulski Wincenty Świdwa h. Nałęcz (zm.1528), kasztelan gnieźnieński, [w:] Polski Słownik Biograficzny (dalej PSB), t.46/4 (z.191), Warszawa – Kraków 2010, s. 587-588.

Marian Wolski, Stadnicki Andrzej h. Drużyna (zm.1551), [w:], PSB, t. 41, Warszawa-Kraków 2002, s. 370-372.

Szamotuły – dobra [hasło w:] Słownik Historyczno-Geograficzny Ziem Polskich w Średniowieczu (Słownik województwa poznańskiego), cz. 4, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2010-1014, s. 782-807 –(http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=26400&q=Szamotulski&d=0&t=0&s=1), s.798: dostęp 18.maja.2015r.

Antoni Sotkiewicz, Patronat, [w:] Encyklopedia Kościelna, wyd. Michał Nowodworski, t. 18, Warszawa 1892, s. 378-380.

Tomasz Jurek, Dobrogost Świdwa h. Nałęcz (zm. między 1459 a 1462), kasztelan poznański, starosta generalny Wielkopolski, [w:] PSB, t. 46/4 (z. 191), Warszawa – Kraków 2010 s. 566.

Jan Górak, Miasta i miasteczka Zamojszczyzny, Zamość 1990, s. 94; R. T.

Tomasz Jurek, Szamotulski Jan Świdwa h. Nałęcz (zm. 1449), [w:] PSB, t. 46/4 (z. 191), Warszawa – Kraków 2010, s. 569-570.

Tomasz Jurek, Szamotulski Piotr Świdwa h. Nałęcz (zm. 1473), kasztelan poznański, starosta generalny Wielkopolski, [w:] PSB, t. 46/4 (z.191) Warszawa – Kraków 2010, s. 572-576.

Tomasz Jurek, Szamotulski Jan (Starszy) Świdwa h. Nałęcz (ok. 1428? – miedzy 1497 a1499), wojewoda kaliski i poznański, [w:] PSB, t.46/4 (z.191) Warszawa – Kraków 2010, s. 570-571.

Tomasz Jurek, Szamotulski Andrzej h. Nałęcz (ok.1452-1511) wojewoda poznański, [w:] PSB, t. 46/4 (z.191) Warszawa – Kraków 2010, s. 562-565.

Tomasz Jurek, Szamotulski Wincenty Świdwa h. Nałęcz (zm.1528), kasztelan gnieźnieński, [w:] PSB, t. 46/4 (z.191), Warszawa – Kraków 2010, s. 587-588.

Włodzimierz Dworzaczek, Łukasz Górka h. Łodzia (1482-1542), wojewoda poznański, potem biskup kujawski [w:] PSB, t. 8, Wrocław-Kraków-Warszawa 1959-1960, s. 409-411.

W. Dworzaczek, Górka Andrzej h. Łodzia (ok. 1500–1551), kasztelan poznański, starosta generalny Wielkopolski [w:] PSB, t. 8, Wrocław – Kraków – Warszawa 1959-1960, s. 401-405.

Roman Żelewski, Górka Andrzej h. Łodzia (ok. 153-1583), kasztelan międzyrzecki, [w:] PSB, t. 8, Wrocław – Kraków – Warszawa 1959-1960, s. 405-407; Kazimierz Lepszy, Górka Stanisław h. Łodzia (1538-1592), [w:] PSB, t.8, Wrocław – Kraków – Warszawa 1959-1960, s. 416-421.

T. Jurek, Szamotulski Andrzej h. Nałęcz (ok.1452-1511) wojewoda poznański, [w:] PSB, t. 46/4 (z.191) Warszawa – Kraków 2010, s. 564.

Michał Kurzej, Jan Wolff. Monografia architekta w świetle analizy prefabrykowanych elementów dekoracji sztukatorskich, „Modus. Prace z Historii Sztuki”…, s. 38.

Michał Kurzej, Jan Wolff. Monografia architekta w świetle analizy prefabrykowanych elementów dekoracji sztukatorskich, Kraków 2009, s. 20.

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, 48, Województwo zamojskie, Warszawa 1991.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/l.2016.14.1.7
Data publikacji: 2016-11-04 10:19:53
Data złożenia artykułu: 2016-01-21 00:27:12

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Adam Soćko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.