Ziemia grodzieńska w korespondencji Zygmunta Glogera. Uwagi do 1. edycji Pism rozproszonych Zygmunta Glogera

Katarzyna Konczewska

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem artykułu jest ukazanie ziemi grodzieńskiej w korespondencjach Zygmunta Glogera z lat 1863–1876, zamieszczonych w 1. tomie pierwszej edycji Pism rozproszonych Zygmunta Glogera, który się ukazał staraniem Działu Naukowego „Glogerianum” Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku we współpracy z Katedrą Badań Filo­logicznych „Wschód-Zachód” Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Autor na podstawie wyekscerpowanego materiału przedstawia Grodzieńszczyznę czasów Glogera, wskazuje na nieścisłości zawarte w objaśnieniach edycji, precyzuje bądź neguje podane w nich informacje na podstawie literatury źródłowej i własnych badań terenowych.


Słowa kluczowe


Zygmunt Gloger, Grodzieńszczyzna, Pisma rozproszone Zygmunta Glogera

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła:

Gloger, Zygmunt. (2014). Pisma rozproszone. T. I. 1863–1876. Białystok: Wydawnictwo PRYMAT.

Gloger, Zygmunt. (1903). Białowieża w albumie. Warszawa: Nakładem autora.

Jakubowski, Jan Feliks. (1935). Powiat grodzieński w w. XVI. Prace Komisji Atłasu historycznego Polski, III, s. 99–114.

Maliszewski, Edward. (1919). Przewodnik po guberni grodzieńskiej, zarys statystyczno-opisowy (z mapką). Warszawa: Wydawnictwo Straży Kresowej.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. (1884). T. V. Warszawa: Nakładem Władysława Walewskiego.

Bobrowskij, Pawieł Osipowicz (1863). Matieriały dla gieografii i statistiki Rossii, sobrannyje oficerami gienieralnogo sztaba. T. 2 (s. 1018). Sankt-Pietierburg.

Pokrowskij, Fiodor Wasiljewicz. (1863). Archeologiczeskaja karta Grodnienskoj gubiernii. Wilna: Tipografija A. G. Syrkina.

Opracowania:

Michajlec, Michaił. (2013). Histaryjahrafija wywuczennia narodnaj materyjalnaj kultury bielarusau polskimi dasledczykami XIX – pacz. XX st. W: Pytanni mastactwaznaustwa, etnałohii i falkłarystyki. Wypusk 15 (s. 340–349). Minsk: Prawa i ekanomika.

Chmialnickij, Mikałaj. (2011). Bielarusaznauczy patencyjał tworau Zygmunta Głogiera. W: Falkłor i suczasnaja kultura: materyjały III Miżnarodnaj nawukowa-praktycznaj kanf., 21–22 kras. 2001 h (s. 173–174). U. 2. Minsk: Wyd. Centr BDU.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2017.11.43
Data publikacji: 2018-03-21 08:34:34
Data złożenia artykułu: 2017-07-01 19:07:23

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Katarzyna Konczewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.