Ziemia grodzieńska w badaniach Zygmunta Glogera. Uwagi do 1. edycji Pism rozproszonych Zygmunta Glogera

Katarzyna Konczewska

Streszczenie w języku polskim


W roku 2014 ukazał się pierwszy tom Pism rozproszonych Zygmunta Glogera wydany w ramach projektu „Naukowa edycja krytyczna Pism rozproszonych Zygmunta Glogera w trzech tomach” finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Dzieła podjął się Dział Naukowy „Glogerianum” Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku we współpracy z Katedrą Badań Filologicznych „Wschód-Zachód” Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Niewątpliwie jest to przedsięwzięcie nadzwyczaj ważne, bowiem, jak wskazuje nasze wstępne rozeznanie, przeważająca większość osób z wykształceniem nawet polonistycznym Glogera nigdy nie czytała, czasem kojarzy go z „Rokiem polskim” czy „Encyklopedią staropolską”, jednak nie więcej. W tym samym czasie jego spuścizna jest cennym źródłem wiedzy o dawnych czasach, przynosi nieznane dotąd informacje dotyczące szczegółów życia powszedniego. Poprzednia bibliografia prac Glogera została sporządzona przez Stefana Dembego ponad 100 lat temu, w roku 1910, i chociaż liczy ponad 800 pozycji, nie jest jednak pełna. Stąd potrzeba nowej edycji, która by zawierała nie tylko rozproszone prace Glogera, ale także komentarz naukowy.


Bibliografia


Bibliografia źródeł

Gloger, Zygmunt. (2014). Pisma rozproszone, Tom I 1863-1876. Białystok: Wydawnictwo PRYMAT.

Gloger, Zygmunt. (1903). Białowieża w albumie. Warszawa: Nakładem Autora.

Jakubowski, Jan Feliks. (1935). Powiat grodzieński w w. XVI. W: Prace Komisji Atlasu historycznego Polski, z. III (s. 99-114). Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Maliszewski, Edward. (1919). Przewodnik po Gubernji Grodzieńskiej, zarys statystyczno-opisowy (z mapką). Warszawa: Wydawnictwo Straży Kresowej.

Słownik (1884). Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Tom V, Warszawa.

Бобровский, Павел Осипович. (1863). Матеріалы для географіи и статистики Россіи, собранные офицерами генеральнаго штаба, т. 2. (с. 1018). Санктъ-Петербург.

Покровский, Федор Васильевич. (1895). Археологическая карта Гродненской губерніи. Вильна: Типография А. Г. Сыркина.

Bibliografia opracowań

Михайлец, Міхаіл. (2013) Гістарыяграфія вывучэння народнай матэрыяльнай культуры беларусаў польскімі даследчыкамі XIX-пач. XX ст. W: Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Выпуск 15 (с. 340-349). Мінск: Права і эканоміка.

Хмяльніцкі, Мікалай. (2011) Беларусазнаўчы патэнцыял твораў Зыгмунта Глогера. W: Фальклор і сучасная культура: матэрыялы III Міжнароднай навук.-практ.канф., 21-22 крас. 2011 г. У 2 ч. Ч. 1 (с. 173-174). Мінск: Выд. цэнтр БДУ.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2017.11.%25p
Data publikacji: 2017-12-27 13:31:47
Data złożenia artykułu: 2017-07-01 19:07:23

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Katarzyna Konczewska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.