Аляксандар Ельскі як перакладчык Пана Тадэвуша Адама Міцкевіча

Мікола Хаўстовіч

Streszczenie w języku polskim


Aleksander Jelski jako tłumacz „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza

W artykule została podjęta próba przemyślenia roli Aleksandra Jelskiego w białoruskim odrodzeniu narodowym z końca XIX w. Autor wskazuje również, że prace Jelskiego stały się fundamentem, na którym wyrosła „naszaniustwa”. Szczególne znaczenie wśród jego prac miało tłumaczenie pierwszej księgi Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Znalezione materiały archiwalne pozwoliły przedstawić informacje o przygotowaniu tłumaczenia do druku.


Słowa kluczowe


Aleksander Jelski, odrodzenie narodowe, Pan Tadeusz Adama Mickiewicza

Bibliografia


Źródła:

AGAD, 1401: Materyały bibliograficzne z zakresu literatury białoruskiej uzbierane przez Al. Jelskiego.

AGAD, 1402: Materyały bibliograficzne z zakresu literatury białoruskiej uzbierane przez Al. Jelskiego.

Aleksandrowicz, Sciapan, Łojka, Aleh, Rahojsza, Wiaczasłau. (1971). Biełaruskaja litaratura XIX st. : Chrestamatyja. Minsk: Mastackaja litaratura.

Bahuszewicz, Franciszak. (1991). Twory. Mińsk: Mastackaja litaratura.

BDAMLiM, 66–1–550.

Jelski, Aleksander. (1885). O gwarze białoruskiej. Kraj, 5–6.

Jelski, Aleksander. (1892). Listy z prowincji: Mińska gub., 13 lutego [Polemika z „Mińskim listkom”]. Kraj, 9.

J[elski], A[leksander]. Pierakład. (1892). Pan Tadeusz: Paemat Adama Mickiewicza, kniha I, Lwou: Druk lud. pod upr. St. Baylaho.

Jelski, Alaksandr. (2004). Wybranaje. Minsk: Biełaruski knihazbor.

Kirkor, Adam. (1874). O literaturze pobratymczych narodów słowiańskich: odczyty publiczne w Muzeum Techniczno-Przemysłowem w Krakowie. Kraków.

Łojka, Aleh, Rahojsza Wiaczasłau. (1988). Biełaruskaja litaratura XIX st. : Chrestamatyja. Minsk: Mastackaja litaratura.

Szajnocha, Karol. (1877). Dzieła. T. VII: Jadwiga i Jagiełło. Warszawa.

Kisialou, Hienadź (ukł. ). (1977). Paczynalniki: Z historyka-litaraturnych materyjałau XIX st. Minsk: Biełaruskaja nawuka.

Merzbach, Samuel Henryk. (1858). Wstęp. W: Pisma Adama Mickiewicza, wydanie nowe, znacznie powiększone, z portretem autora i ośmią rycinami na stali. T. III–IV. Warszawa: nakładem S. H. Merzbacha Księgarza, w Poznaniu u Ludwika Merzbacha.

Opracowania:

Harecki, Maksim. (1921). Historyja biełaruskaje literatury. Wilnia: Wilenskaje wydawiectwa B. Kleckina.

Karskij, Efim. (2007). Biełorusy, w 3 tomach, t. 3, kn. 2: Oczerki slowiesnosti biełorusskago plemieni. Minsk: Biełaruskaja nawuka.

Obrębska-Jabłońska, Antonina. (1984). Wstęp z komentarzem językowym do przekładu Bronisława Taraszkiewicza. W: Adam Mickiewicz. Pan Tadewusz, albo Aposzni zajezd na Litwie (s. IX– LVI). Pierakład Branisława Taraszkiewicza. Olsztyn: Pojezierze.

Skibinska-Charyła, Zofia. (1982). Pan Tadewusz Adama Mickiewicza u pierakładach na biełaruskuju mowu. W: Most praz stahoddzi – Most przez wieki (s. 81–94). Biełastok.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2017.11.149
Data publikacji: 2018-03-21 08:34:35
Data złożenia artykułu: 2017-07-12 12:21:54

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Mikoła Chaustowicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.