Гумар у “Торбе смеху…” К. Жэры

Вячаслаў Корань

Streszczenie w języku polskim


Артыкул прысвечаны гумарыстычнаму зборніку “Торба смеху…” К. Жэры. Зборнік мае два апублікаваныя спісы, яго галоўная мэта – дыдактычна-займальная. Ён быў створаны для задавальнення эстэтычных патрэбаў як аўтара, так і чытача, і разлічаны на добрую адукацыю апошняга. У “Торбе смеху…” занатаваны розныя цікавыя выпадкі жыцця польска-беларускай шляхты, урыўкі з казанняў святароў, вясёлыя песенькі, прыказкі, загадкі, эпіграмы на гербы і інш. У артыкуле вызначаюцца крыніцы, якія выкарыстоўваў аўтар зборніка, звяртаецца ўвага на сувязь з фальклорам і сцвярджаецца, што К. Жэру можна лічыць адным з пачынальнікаў збірання народнай творчасці, а таксама паказваецца тэматычная разнастайнасць апавяданняў, змешчаных у зборніку, і яго значэнне ў гісторыі літаратуры Беларусі XVIII ст.


Bibliografia


Беларускія прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы / склад. Ф. Янкоўскі. – 3-е выд. дапрац., дап. – Мінск : Навука і тэхніка, 1992. – 491 с.

Билютенко, Е. И. Романтическая шляхетская гавэнда в польской прозе ХІХ века : монография / Е. И. Билютенко ; науч. ред. С. Ф. Мусиенко. – Гродно : ГрГУ, 2008. – 135 с.

Бразгуноў, А. У. Перакладная белетрыстыка Беларусі XV–XVII стагоддзяў / А. У. Бразгуноў ; навук. рэд. В. А. Чамярыцкі. – Мінск : Беларус. навука, 2007. – 302 с.

Дзегцярэнка, В. У. Літаратурныя і фальклорныя традыцыі ў творчасці Караля Жэры і Юзафа Бакі / В. У. Дзегцярэнка // Весці БДПУ. Сер.1. – 2006. – № 4. – С. 100–103.

Карнейчык, В. Два выданні “Торбы смеху” Караля Жэры / В. Карнейчык // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта : навук. зб. – Мінск, 2003. – Вып. 4. – С. 125–128.

Людзей слухай, а свой розум май : Беларускія народныя казкі / Апрац. А. Якімовіча. – Мінск : Юнацтва, 1988. – 207 с.

Мальдзіс, А. Жэра (Żera) Кароль Антоні / А. Мальдзіс // Мысліцелі і асветнікі Беларусі (Х–ХІХ стагоддзі) : энцыкл. давед. / склад. Г. А. Маслыка ; гал. рэд. Б. І. Сачанка. – Мінск, 1995. – С. 214–215.

Мальдзіс, А. “Торба смеху” Кароля Жэры / А. Мальдзіс // З літаратуразнаўчых вандраванняў : нарысы, эсэ, дзённікі – Мінск, 1987. – С. 39–50.

Ze starych szpargałów śp. Karola Żery. Fraszki i opowiadania. / wyd. Z. Gloger. – Warszawa, 1893. – 131 s.

Żera, K. Vorago rerum. Torba śmiechu. Groch z kapustą. A każdy pies y innej wsi... / K. Żera ; wstęp, koment. i oprac. Kazimiera Żukowska. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. – 299 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2017.11.%25p
Data publikacji: 2017-12-27 13:31:51
Data złożenia artykułu: 2017-07-15 08:50:59

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 В. Корань

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.