Гумар у Торбе смеху… Караля Жэры

Вaдзiм Корань

Streszczenie w języku polskim


Artykuł poświęcony jest zbiorowi opowiadań humorystycznych Torba śmiechu… Karola Żery. Zbiór ma dwie redakcje, celem jego publikacji było pełnienie funkcji dydaktycznej i rozrywkowej. Księga została stworzona, aby zaspokoić potrzeby estetyczne zarówno autora, jak i wykształconego czytelnika. W Torbie śmiechu… zebrane zostały ciekawe zdarzenia z życia polsko-białoruskiej szlachty, fragmenty kazań księży, wesołe piosenki, przysłowia, zagadki, epigramaty itp.  W artykule zidentyfikowano źródła wykorzystane przez autor zbioru, zwrócono uwagę na związek z folklorem oraz udowodniono, że Karol Żera może być uważany za jednego z pierwszych zbieraczy twórczości ludowej. Autor artykułu podkreśla różnorodność tematyczną opowiadań umieszczonych w zbiorze, a także jego znaczenie w historii literatury białoruskiej XVIII wieku.

Słowa kluczowe


Torba śmiechu, redakcja, rękopis, humor, ironia, efekt komiczny, folklor

Bibliografia


Źródła:

Ludziej słuchaj, а swoj rozum maj: Biełaruskija narodnyja kazki. (1988). Minsk: Junactwa.

Ze starych szpargałów ś. p. Karola Żery. Fraszki i opowiadania. (1893). Warszawa: Nakład i druk S. Lewentala.

Żera, Karol. (1980). Vorago rerum. Torba śmiechu. Groch z kapustą. A każdy pies z innej wsi… Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Opracowania:

Bilutienko, Jelena. (2008). Romanticzeskaja szlachietskaja „gawęda” w polskoj prozie XIX wieka. Grodno: GrGU.

Brazhunou, Aleś. (2007). Pierakładnaja bieletrystyka Biełarusi XV–XVII stahoddziau. Minsk: Biełaruskaja nawuka.

Dziehciarenka, Wasilisa. (2006). Litaraturnaja і falkłornaja tradycyi u tworczasci Karala Żery і Juzafa Baki. Wiesci BDPU, Sieryja 1, 4, s. 100–103.

Karniejczyk, Wasilisa. (2003). Dwa wydanni „Torby śmiechu” Karala Żery. Pracy kafiedry historyi biełaruskaje litaratury Biełdziarżuniwiersiteta. Wyp. 4, Minsk: Prawa і ekanomika.

Kalesnik, Uładzimir. (1992). Rupliwiec u matacznikach rodnaha słowa. Biełaruskija prykazki, prymauki, frazieałahizmy. Minsk: Nawuka і technika.

Maldzis, Adam. (1995). Żera Karol Antoni. Myslicieli і aswietniki Biełarusi (Х–ХІХ stahoddzi). Minsk: Biełaruskaja encykłapiedyja.

Maldzis, Adam. (1987). „Torba smiechu” Karola Żery. Z litaraturaznauczych wandrawanniau: narysy, ese, dzionniki. Minsk: Mastackaja litaratura.

Żukowska, Kazimiera. (1980). Żera, czyli u źródeł autentyku gawędy szlacheckiej. Vorago rerum. Torba śmiechu. Groch z kapustą. A każdy pies z innej wsi… Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2017.11.111
Data publikacji: 2018-03-21 08:34:35
Data złożenia artykułu: 2017-07-15 08:50:59

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 В. Корань

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.