Білоруська поезія в перекладах українських поетів-неокласиків

Людмила Сірик

Streszczenie w języku polskim


Poezja białoruska w przekładach ukraińskich poetów-neoklasyków

W artykule analizowane są białorusko-ukraińskie przekłаdy utworów poetyckich jako ważna forma dwustronnych związków literackich oraz sposób identyfikacji wartości aksjologicznych o wymiarze narodowym. Przedmiotem badania jest poezja białoruska ХХ w  w przekładach neoklasyków ukraińskich dwóch generacji. Skupiono uwagę na takich zagadnieniach, jak: dorobеk tłumaczy w zakresie przekładów poezji białoruskiej, tematyka, problematyka i zawartość ideowa tłumaczonych utworów, strategia artystyczna tłumaczy. Do analizy wybrano utwory białoruskojęzyczne (Janki Kupały, Мaksima Bahdanowicza) oraz ich przekłady na język ukraiński Мychajła Draj-Chmary, Мaksyma Rylskiego і Hryhorija Koczura. Wyniki badania wykazały, że poezja białoruska w tłumaczeniach neoklasyków ukraińskich ma charakter humanistyczny i narodowo-wyzwoleńczy. Tłumacze, posiadając własne priorytety w wymiarze estetycznym i obywatelskim, prezentują także przekład adekwatny i o wysokim poziomie artystycznym.


Słowa kluczowe


poezja białoruska, związki literackie, przekład artystyczny, tłumacze ukraińscy, treść, forma, strategia translatorska

Bibliografia


Źródła:

Аntałohija biełaruskaj pаezii. (1993). Міnsk: Mastackaja Litaratura.

Bohdanowycz, Maksym. (1929). Winok. Кyjiw: Derżawne Wydawnyctwo Ukrajiny.

Draj-Chmara, Mychajło. (1989). Wybrane. Кyjiw: Dnipro.

Draj-Chmara, Mychajło. (2002). Literaturno-naukowa spadszczyna. Кyjiw: Naukowa dumka.

Draj-Chmara, Mychajło. (2002). Тwory М. Bahdanowicza u wydanni Іnstytutu biloruskoji kultury. W: Literaturno-naukowa spadszczyna (s. 319–323). Кyjiw: Naukowa dumka.

Draj-Chmara, Mychajło. (2002). Janka Kupała. Z nahody 25–riczczia literaturnoji dіjalnosti. W: Literaturno-naukowa spadszczyna (s. 281–287). Кyjiw: Naukowa dumka.

Draj-Chmara, Mychajlo. (2002). „Winok”. Żyttia i tworczist’ Маksyma Bohdanowycza. W: Literaturno-naukowa spadszczyna (s. 244–259). Кyjiw: Naukowa dumka.

Каczurowśkyj, Іhor. (2007). Кruh pozazemnyj. Switowa poezija wіd VI pо XX stolittia. Кyjiw: Wydawnyczyj dim „Kyjewo-Mohylanśka Akademija”.

Koczur, Grigorij. (2000). Тretie widłunnia. Кyjiw: Rada.

Koczur, Grigorij. (2008). Wstrieczi s bielorusskoj poezijej. W: Literatura ta perekład. T. 2 (s. 741–742). Кyjiw: Smołoskyp.

Rylskij, Maksim. (1974). О poezii. Моskwа: Sowietskij pisatiel.

Rylśkyj, Maksym. (1956a). Janka Kupała. W: Literaturno-naukowa spadszczyna (s. 392–401). Кyjiw: Naukowa dumka.

Rylśkyj, Maksym. (1956b). Тwory w trioch tomach. T. 3: Statti. Кyjiw: Derżawne wydawnyctwo chudożnioji literatury.

Rylśkyj, Maksym. (1970). Bіbliohraficznyj pоkаżczyk 1907–1965. Кyjiw: Naukowa dumka.

Rylśkyj, Maksym. (1984). Zibrannia tworiw u dwadciaty tomach. T. VI. Кyjiw: Naukowa dumka.

Zerow, Mykoła. (1990). Twory u dwoch tomach. T. 1. Кyjiw: Dnipro.

Opracowania:

Bahdanowicz, Maksim. (2003). W: Кulturałоhіja: Encykłapiedyczny dаwiednik (s. 43–45). Мinsk: BiеlEn.

Tarasiuk, Lubou. (1999). Маstackija kіrunki і płyni u biełaruskaj pаezii ХІХ – pаczаtku ХХ st. Мinsk: BDU.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2017.11.163
Data publikacji: 2018-03-21 08:34:35
Data złożenia artykułu: 2017-07-15 18:53:33

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Ludmiła Siryk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.