Білоруська поезія в перекладах українських поетів-неокласиків

Людмила Сірик

Streszczenie w języku polskim


W artykule rozpatrywane są przekłady poetyckie jako ważna forma ukraińsko-białoruskich  związków literackich і jako metoda dotarcia do aksjologicznych priorytetów twórczości o wymiarze narodowym. Przedmiotem badania jest poezja białoruska ХХ wieku w przekładach neoklasyków ukraińskich dwóch generacji. Skupiono uwagę na kilku zagadnieniach, mianowicie: 1) dorobеk tłumaczy w zakresie przekładów poezji białoruskiej; 2) tematyka, problematyka i zawartość ideowa przetłumaczonych utworów; 3) strategia artystyczna tłumaczy sprzyjająca аdеkwatnemu odtwarzaniu formy i treści oryginałów. Jako obiekt analizy w kontekście strategii przekładu międzysłowiańskiego wybrano utwory białoruskojęzyczne (Janki Kupały, Мaksima Bahdanowicza) oraz ich przekłady na język ukraiński dokonane przez Мychajła Draj-Chmarę, Мaksyma Rylskiego і Hryhorija Koczura. Badanie wykazało, że poezja białoruska ma charakter humanistyczny i narodowo-wyzwoleńczy. Z kolei poeci ukraińscy, wyrażając aspiracje estetyczne i obywatelskie, reprezentują zarazem wysoki poziom przekładu adekwatnego і wysokoartystycznego.


Bibliografia


Аntalogija biełaruskaj pаezii (1993). Міnsk: Mastackaja Literatura.

Bohdanowycz, Maksym. (1929). Winok, per., wstup. st. і prym. М. Draj-Chmary. Кyjiw: Derżawne Wydawnyctwo Ukrajiny.

Draj-Chmara, Mychajlo. (1989). Wybrane. Кyjiw: Dnipro.

Draj-Chmara, Mychajlo. (2002). Literaturno-naukowa spadszczyna. Кyjiw: Naukowa dumka.

Draj-Chmara, Mychajlo. (2002). „Winok”. Żyttia i tworczist Маksyma Bohdanowycza, W: idem, Літературно-наукова спадщина (s. 244-259). Кyjiw: Naukowa dumka.

Draj-Chmara, Mychajlo. (2002). Тwory М. Bahdanowicza u wydanni Іnstytutu biloruskoji kultury, W: idem., Літературно-наукова спадщина (s. 319-323). Кyjiw: Naukowa dumka.

Draj-Chmara, Mychajlo. (2002). Janka Kupała.Z nahody 25-riczczia literaturnoji dіjalnosti, W: idem, Літературно-наукова спадщина (s. 281-287). Кyjiw: Naukowa dumka.

Каczurowskyj, Іhor. (2007). Кruh pozazemnyj. Switowa poezja wіd VI pо XX stolittia. Кyjiw: Wydawnyczyj dim „Kyjewo-Mohylanska Akademija”.

Коczur, Hryhorij. (2000). Тretie widlunnia. Кyjiw: Rada.

Коczur, Hryhorij. (2008.) Wstrieczi s bielorusskoj poezijej, W: idem, Literatura ta pereklad, t. 2 (s. 741–742), Кyjiw: Smołoskyp.

Rylskyj, Maksym. (1984). Zibrannia tworów u dwadciaty tomach, t. VI. Кyjiw: Naukowa dumka.

Rylskyj, Maksym. (1970). Bіbliohraficznyj pоkаżczyk 1907–1965, ukl. Kateryna Skokan. Кyjiw: Naukowa dumka.

Rylskyj, Maksym. (1956). Janka Kupała, W: ibid., Тwory w trioch tomach, t. 3: Statti (s. 392–401). Кyjiw: Derżawne wydawnyctwo chudożnioji literatury.

Rylskyj, Maksym. (1974). О poeziji, statji. pier. s ukr. Моskwа: Sowietskij pisatel.

Zerow, Mykoła. (1990). Twory u dwoch tomach, t. 1. Кyjiw: Dnipro.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2017.11.%25p
Data publikacji: 2017-12-27 13:31:53
Data złożenia artykułu: 2017-07-15 18:53:33

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Ludmiła Siryk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.