Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie w świetle nazw terenowych na przykładzie gminy Wisznice

Marek Wojciech Olejnik

Streszczenie w języku polskim


Artykuł jest próbą analizy semantycznej i strukturalnej mikrotoponimów gminy Wisznice. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że większość stanowią nazwy topograficzne, w dalszej kolejności są nazwy dzierżawcze i kulturowe. Nazwy prymarne stanowią większość w grupie nazw topograficznych i kulturowych. Należą do nich apelatywy mówiące o właściwościach środowiska geograficznego, stanowiące jednocześnie bazę apelatywną analizowanych nazw terenowych. W grupie nazw sekundarnych najliczniej reprezentowane są miana topograficzne i dzierżawcze, stosunkowo rzadziej kulturowe. Tą grupę nazw cechuje duży repertuar formantów.


Słowa kluczowe


Onomastyka, mikrotoponimia, gmina Wisznice, klasyfikacja semantyczna i strukturalna

Bibliografia


Arkuszyn, Hryhorij. (2000). Słownyk zachidnopolis’kych hovirok, t. 1–2, Łuck, Weża.

Biolik, Maria (1994). Mikrotoponimia byłego powiatu ostródzkiego, Olsztyn, WSP.

Borek, Henryk. (1988). Nazwy relacyjne w toponimii, W: Karol Zierhoffer (red.), Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna. Księga referatów, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 43-51.

Chojnacki, Józef. (1995). Nazwy terenowe w północno-zachodniej części województwa konińskiego, Poznań, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Czyżewski, Feliks (1986). Atlas gwar polskich i ukraińskich okolic Włodawy, Lublin, UMCS.

Czyżewski, Feliks. (1994). Fonetyka i fonologia gwar polskich i ukraińskich południowo-wschodniego Podlasia, Lublin, UMCS.

Dejna, Karol. (1993). Dialekty polskie, wyd. 2, przejrzane i poprawione, Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Górnowicz, Hubert. (1983). Nazwy terenowe i ich podział wewnętrzny, W: Kazimierz Rymut (red.) Geografia nazewnicza (s. 7–17). Wrocław, Narodowy im. Ossolińskich-Wydawnictwo.

Górnowicz, Hubert. (1980). Toponimia Powiśla Gdańskiego, Pomorskie monografie toponomastyczne, nr 4, Gdańsk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Haborak, Mirosław. (2010). Hidronimija Iwano-Frankiwszczyny: Etymołohicznyj słownyk-dowidnyk, Iwano-Frankiwsk, Misto HB.

Jaszkin, Iwan. (2005). Słołnik biełaruskich miascowych heahraficznych terminał, Mińsk, Biełaruskaja Nawuka.

Jurkowski, Marian. (1971). Ukraińska terminologia hydrograficzna, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Karłowicz, Jan. (1900–1911). Słownik gwar polskich, t. 1–6, Kraków, Akademia Umiejętności.

Kuraszkiewicz, Władysław (1985). Ruthenica, Studia z historycznej i współczesnej dialektologii wschodniosłowiańskiej, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Lubaś, Władysław. (1963). Nazwy terenowe powiatów jasielskiego i krośnieńskiego, cz. I–II, „Onomastica” 8, , s. 195–236, 9, s. 123–163.

Łesiów, Michał. (1972). Terenowe nazwy własne Lubelszczyzny, Lublin, Wydawnictwo Lubelskie.

Łuczyk, Wasyl. (2014). Etymołohicznyj słownyk toponimiw Ukrajiny, Kyjiw, Akademia.

Wronicz, Jadwiga. (red.). (2010). Mały słownik gwar polskich, pod red., Kraków, LEXIS.

Mrózek, Robert. (1990). System mikrotoponimiczny Śląska Cieszyńskiego XVIII wieku, Katowice, UŚ.

Myszka, Agnieszka. (2006). Toponimia powiatu strzyżowskiego, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Olejnik, Marek. (2014). Mikrotoponimia powiatu włodawskiego, Lublin, UMCS.

Rospond, Stanisław. (1957). Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna słowiańskich nazw geograficznych, Wrocław, PWN.

Skrypnyk, Łarysa, Dziatkiwska, Nina. (1996). Własni imena ljudej. Słownyk-dowidnyk, Kyjiw, Naukowa Dumka, s. 70.

Słowniczek nazw fizjograficznych gminy Wisznice. (2006). Wisznice.

Doroszewski, Witold. (red.). (1998). Słownik języka polskiego, red., t. I–X, t. XI Suplement, Warszawa, PWN.

Tarasiuk Dariusz. (2006). Wisznice. Dzieje miasteczka i okolic do 1918 roku, Lublin-Wisznice, Wydawnictwo Wojciech Olech.

Taszycki, Witold. (1946) 1958. Słowiańskie nazwy miejscowe (Ustalenie podziału), Kraków; przedruk [w:] W. Taszycki, Rozprawy i studia polonistyczne, t. I: Onomastyka, Wrocław, s. 228–268.

Wolff, Adam, Rzetelska-Feleszko Ewa. (1982). Mazowieckie nazwy terenowe do końca XVI wieku, Warszawa, PWN.

Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, t. 1–4, pod. red. Stanisława Dubisza, Warszawa 2003, PWN.

Великий тлумачний словник сучасної української мови, Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел, Київ 2003, PERUN.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2017.11.%25p
Data publikacji: 2017-12-27 13:31:58
Data złożenia artykułu: 2017-07-20 18:34:39

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Marek Wojciech Olejnik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.