Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie w świetle nazw terenowych na przykładzie gminy Wisznice

Marek Wojciech Olejnik

Streszczenie w języku polskim


Artykuł jest próbą analizy semantycznej i strukturalnej mikrotoponimów gminy Wisznice. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że większość stanowią nazwy topograficzne, w dalszej kolejności są nazwy dzierżawcze i kulturowe. Nazwy prymarne stanowią większość w grupie nazw topograficznych i kulturowych. Należą do nich apelatywy mówiące o właściwościach środowiska geograficznego, stanowiące jednocześnie bazę apelatywną analizowanych nazw terenowych. W grupie nazw sekundarnych najliczniej reprezentowane są miana topograficzne i dzierżawcze, stosunkowo rzadziej kulturowe. Tą grupę nazw cechuje duży repertuar formantów.


Słowa kluczowe


Onomastyka, mikrotoponimia, gmina Wisznice, klasyfikacja semantyczna i strukturalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arkuszyn, Hryhorij. (2000). Słownyk zachidnopoliśkych hovirok. T. 1–2. Łuck: Weża.

Biolik, Maria. (1994). Mikrotoponimia byłego powiatu ostródzkiego. Olsztyn: WSP.

Borek, Henryk. (1988). Nazwy relacyjne w toponimii. W: Karol Zierhoffer (red.). Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna. Księga referatów (s. 43–51). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Buseł, Wiaczesław (red.). (2003). Wełykyj tłumacznyj słownyk suczasnoji ukrajinśkoji mowy. Kyjiw: PERUN.

Chojnacki, Józef. (1995). Nazwy terenowe w północno-zachodniej części województwa konińskiego. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Czyżewski, Feliks. (1986). Atlas gwar polskich i ukraińskich okolic Włodawy. Lublin: UMCS.

Czyżewski, Feliks. (1994). Fonetyka i fonologia gwar polskich i ukraińskich południowo-wschodniego Podlasia. Lublin: UMCS.

Dejna, Karol. (1993). Dialekty polskie. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Doroszewski, Witold (red.). (1998). Słownik języka polskiego. T. 1–11. Warszawa: PWN.

Dubisz, Stanisław (red.). (2003). Uniwersalny słownik języka polskiego PWN. T. 1–4. Warszawa: PWN.

Górnowicz, Hubert. (1983). Nazwy terenowe i ich podział wewnętrzny. W: Kazimierz Rymut (red.). Geografia nazewnicza (s. 7–17). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Górnowicz, Hubert. (1980). Toponimia Powiśla Gdańskiego. Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Haborak, Mirosław. (2010). Hidronimija Iwano-Frankiwszczyny: Etymołohicznyj słownyk-dowidnyk. Iwano-Frankiwsk: Misto HB.

Jaszkin, Iwan. (2005). Słounik biełaruskich miascowych hieahraficznych terminau. Minsk: Bie¬łaruskaja nawuka.

Jurkowski, Marian. (1971). Ukraińska terminologia hydrograficzna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Karłowicz, Jan. (1900–1911). Słownik gwar polskich. T. 1–6. Kraków: Akademia Umiejętności.

Kuraszkiewicz, Władysław. (1985). Ruthenica. Studia z historycznej i współczesnej dialektologii wschodniosłowiańskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Lubaś, Władysław. (1963). Nazwy terenowe powiatów jasielskiego i krośnieńskiego. Onomastica, 8, s. 195–236; 9, s. 123–163.

Łesiów, Michał. (1972). Terenowe nazwy własne Lubelszczyzny. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.

Łuczyk, Wasyl. (2014). Etymołohicznyj słownyk toponimiw Ukrajiny. Kyjiw: Akademia.

Maniowiec, Anna, Sokołowska, Elżbieta (red.). (2006). Słowniczek nazw fizjograficznych gminy Wisznice. Wisznice: Gminna Biblioteka Publiczna w Wisznicach.

Mrózek, Robert. (1990). System mikrotoponimiczny Śląska Cieszyńskiego XVIII wieku. Katowice: UŚ.

Myszka, Agnieszka. (2006). Toponimia powiatu strzyżowskiego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Olejnik, Marek. (2014). Mikrotoponimia powiatu włodawskiego. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Olszewski, Edward. (2010). Powiat włodawski w XX wieku. Pobrano z: https://powiatwlodawski. pl/c/document_library/get_file?p_l_id=26096&folderId=34447&name=DLFE-1404. pdf (dostęp: 23. 04. 2017).

Rospond, Stanisław. (1957). Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna słowiańskich nazw geograficznych. Wrocław: PWN.

Skrypnyk, Łarysa, Dziatkiwśka, Nina. (1996). Własni imena ludej. Słownyk-dowidnyk. Kyjiw: Naukowa Dumka.

Tarasiuk, Dariusz. (2006). Wisznice. Dzieje miasteczka i okolic do 1918 roku. Lublin–Wisznice: Wydawnictwo Wojciech Olech.

Taszycki, Witold. (1958). Słowiańskie nazwy miejscowe (Ustalenie podziału). W: Witold Taszycki. Rozprawy i studia polonistyczne. T. 1. Onomastyka (s. 228–268). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Wolff, Adam, Rzetelska-Feleszko Ewa. (1982). Mazowieckie nazwy terenowe do końca XVI wieku. Warszawa: PWN.

Wronicz, Jadwiga (red.). (2010). Mały słownik gwar polskich. Kraków: LEXIS.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2017.11.271
Data publikacji: 2018-03-21 08:34:35
Data złożenia artykułu: 2017-07-20 18:34:39

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Marek Wojciech Olejnik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.