Idee eines Bundeslandes in Osteuropa im Zeitalter des Friedens von Brest-Litovsk in der schweizer Presse

Piotr Bednarz

Streszczenie w języku polskim


Idea państwa federacyjnego we Wschodniej Europie w dobie pokoju brzeskiego w ujęciu prasy szwajcarskiej

Podpisany 3 marca 1918 r. pokój w Brześciu nad Bugiem stał się dla helweckiej prasy oka­zją do rozpatrywania kwestii przyszłości politycznej narodów Europy Wschodniej. W szcze­gólności interesujące wydawało się zagadnienie wzajemnych stosunków między Polakami, Litwinami, Białorusinami i Ukraińcami. Tematyka ta rozpatrywana była przede wszystkim w pismach Szwajcarii romańskiej, gdzie idee pokojowego współistnienia narodów cieszyły się popularnością.

W związku z brakiem możliwości bezkonfliktowego wyznaczenia granic etnicznych mię­dzy zainteresowanymi narodami postulowano ustanowienie państwa federacyjnego, które mia­łoby kanalizować potencjalne napięcia przez ustrój podobny do szwajcarskiego. Dyskusja wo­kół tej tematyki, zapoczątkowana przez helweckich dziennikarzy, pociągnęła za sobą ożywioną polemikę kręgów emigracyjnych polskich, litewskich i ukraińskich i wykazała, że realizacja idei takiego państwa jest niemożliwa. Wynikało to nade wszystko z zaszłości historycznych pomiędzy narodami, jak też dominującej wówczas ideologii narodowej, która nie dawała się pogodzić z postulowanymi przez Szwajcarów rozwiązaniami.


Słowa kluczowe


Szwajcarzy, prasa, państwo federacyjne,

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Bibliografia


Źródła:

Bulletin.Les Balkans du Nord, Journal de Genève, 5 II 1918.

Bulletin.La Pologne et la Lituanie, Journal de Genève, 22 VIII 1918.

Bulletin.La restauration polonaise,Journal de Genève, 18 X 1918.

Bulletin.Les combinations orientales de l’Allemagne, Journal de Genève, 8 XII 1917.

La paix de Brest et la Pologne, Journal de Genève, 17 II 1918.

La Pologne et la Lituanie, Gazette de Lausanne, 16 I 1918.

La Pologne.Une mise au point, Gazette de Lausanne, 4 III 1918.

La question polonaise au Landtag prussien, Journal de Genève, 8 III 1918.

La „Taryba“ lithuanienne renonce au territoire polonais, Gazette de Lausanne, 21 V 1918.

La tragédie des Polonais, Tribune de Genève, 4 V 1918.

L’avenir de Litauanie, Courrier de Genève, 16 V 1918.

Le caractère polonais de Wilno, Courrier de Genève, 1 II 1918.

Le pays de Souvalki, Tribune de Genève, 18 VII 1918.

Les peuples de l’ancienne Pologne-Lituanie, Courrier de Genève, 30 III 1918.

Lituaniens et Polonais, Gazette de Lausanne, 4 IX 1918.

Lituanie, Ukraine et Pologne, Gazette de Lausanne, 16 I 1918.

Pologne et Lituanie, Courrier de Genève, 24 X 1918.

Pologne et Lituanie, Gazette de Lausanne, 6 IX 1918.

Polonais de Lituanie, Courrier de Genève, 1 II 1918.

Ukraine et Pologne, Gazette de Lausanne, 26 II 1918.

Une coalition antipolonaise, Gazette de Lausanne, 3 IX 1918.

Opracowania:

Chlebowczyk, Józef. (1988). Między dyktatem, realiami a prawem do samostanowienia. Prawo do samookreślenia i problem granic we wschodniej Europie Środkowej w pierwszej wojnie światowej i po jej zakończeniu. Warszawa: PWN.

W. Śladkowski. (1977). Sprawa polska na kongresie narodowości w Lozannie (27–29.6.1916). W: Czubiński, Antoni (red.). Polska, Niemcy, Europa. Studia z dziejów myśli politycznej i stosunków międzynarodowych (s. 339–349). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2017.11.71
Data publikacji: 2018-03-21 08:34:34
Data złożenia artykułu: 2017-07-25 16:28:15

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Piotr Bednarz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.