Idee eines Bundeslandes in Osteuropa im Zeitalter des Friedens von Brest-Litovsk in der schweizer Presse.

Piotr Bednarz

Streszczenie w języku polskim


Podpisany 3 marca 1918 r. pokoj w Brześciu nad Bugiem stał się dla helweckiej prasy okazją do rozpatrywania kwestii przyszłości politycznej narodów Europy Wschodniej. W szczególności interesująca wydawało się zagadnienie wzajemnych stosunków pomiędzy Polakami, Litwinami, Białorusinami i Ukraińcami. Tematyka ta rozpatrywana była przede wszystkim w prasie Szwjcarii romańskiej, gdzie idee pokojowego współistnienia narorów były bardzo popularne. W związku z brakiem możliwości bezkonfliktowego wyznaczenia granic etnicznych pomiędzy zainteresowanymi narodami, postulowano ustanowienie państwa federacyjnego, które miałoby kanalizować potencjalne napięcia poprzez swój ustrój, podobny do szwajcarskiego. Dyskusja wokół tej tematyki, zapoczątkowana przez helweckich dziennikarzy, pociągnęła za sobą ożywioną polemikę kręgów emigracyjnych polskich, litewskich i ukraińskich i wykazała, że idea takiego państwa jest niemożliwa. Na taką ocenę wpływały nade wszystko zaszłości historyczne pomiędzy poszczególnymi narodami, jak też dominująca podówczas ideologia narodowa, która nie dawała się pogodzić z postulowanymi przez Szwajcarów rozwiązaniami.

Słowa kluczowe


Szwajcarzy, prasa, państwo federacyjne,

Bibliografia


Źródła:

Bulletin. Les Balkans du Nord, Journal de Genève, 5 II 1918;

Bulletin. La Pologne et la Lituanie, Journal de Genève, 22 VIII 1918;

Bulletin. La restauration polonaise,Journal de Genève, 18 X 1918;

Bulletin. Les combinations orientales de l’Allemagne, Journal de Genève, 8 XII 1917;

La paix de Brest et la Pologne, Journal de Genève, 17 II 1918;

La Pologne et la Lituanie, Gazette de Lausanne, 16 I 1918;

La Pologne. Une mise au point, Gazette de Lausanne, 4 III 1918;

La question polonaise au Landtag prussien, Journal de Genève, 8 III 1918;

La „Taryba“ lithuanienne renonce au territoire polonais, Gazette de Lausanne, 21 V 1918;

La tragédie des Polonais,Tribune de Genève, 4 V 1918;

L’avenir de Litauanie, Courrier de Genève, 16 V 1918;

Le caractère polonais de Wilno, Courrier de Genève, 1 II 1918;

Le pays de Souvalki, Tribune de Genève, 18 VII 1918;

Les peuples de l’ancienne Pologne-Lituanie, Courrier de Genève, 30 III 1918;

Lituaniens et Polonais, Gazette de Lausanne, 4 IX 1918;

Lituanie, Ukraine et Pologne, Gazette de Lausanne, 16 I 1918;

Pologne et Lituanie, Courrier de Genève, 24 X 1918;

Pologne et Lituanie, Gazette de Lausanne, 6 IX 1918;

Polonais de Lituanie,Courrier de Genève, 1 II 1918;

Ukraine et Pologne, Gazette de Lausanne, 26 II 1918;

Une coalition antipolonaise, Gazette de Lausanne, 3 IX 1918;

Opracowania:

J. Chlebowczyk, Między dyktatem, realiami a prawem do samostanowienia. Prawo do samookreślenia i problem granic we wschodniej Europie Środkowej w pierwszej wojnie światowej i po jej zakończeniu, Warszawa 1988;

W. Śladkowski, Sprawa polska na kongresie narodowości w Lozannie (27-29.6.1916), [w:] Polska, Niemcy, Europa. Studia z dziejów myśli politycznej i stosunków międzynarodowych, [Red.:] A. Czubiński, Poznań 1977, S. 339-349;
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2017.11.%25p
Data publikacji: 2017-12-27 13:31:49
Data złożenia artykułu: 2017-07-25 16:28:15

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Piotr Bednarz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.