Wschodnie chrześcijaństwo na Polesiu w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego

Anna Kołbuk

Streszczenie w języku polskim


Józef Ignacy Kraszewski, jeden z najwybitniejszych pisarzy polskich XIX wieku, przez wiele lat związany był z Polesiem. W twórczości autora "Ulany" tematyka "poleska" pojawiała się kilkakrotnie. Obecność dominującego w regionie wschodniego chrześcijaństwa znalazła także odzwierciedlenie w utworach związanych z tą krainą geograficzno-historyczną. W artykule Autorka zwraca uwagę na elementy utworów odnoszące się do udziału wschodniego chrześcijaństwa w życiu społecznym i religijnym w dużym stopniu chłopskiej ludności Polesia w XIX stuleciu.

Słowa kluczowe


Józef Ignacy Kraszewski; Polesie; chrześcijaństwo; XIX wiek

Bibliografia


Bachórz, J. (1992), Józef Ignacy Kraszewski, w: Obraz Literatury Polskiej XIX i XX wieku, seria 3, t. 3, Warszawa: Instytut Badań Literackich.

Bazylow, L. (1985), Historia Rosji, t. 2, Wrocław: Ossolineum.

Bieńkowski, L. (1969), Organizacja Kościoła wschodniego w Polsce, w: Kościół w Polsce, t. 2, Wieki XVI-XVIII, pod red. J. Kłoczowskiego, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”.

Danek, W. (1976), Józef Ignacy Kraszewski: zarys biograficzny, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Jermoła, w: J. I. Kraszewski (1955), Powieści ludowe, t. 2, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Kolberg, O. (1968), Dzieła wszystkie, t. 52, Białoruś – Polesie, Wrocław-Poznań: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Kołbuk, A. (2015), Likwidacja unii cerkiewnej na Białorusi według Wasyla Lencyka, w: „Studia Białorutenistyczne” t. 9, s. 23-40; Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kołbuk, W., Kołbuk, A. (2015) Życie codzienne na probostwie unickim na ziemiach nadbużańskich w XVIII i XIX wieku, Lublin: Wydawnictwo KUL

.

Kołbuk, W. (1991), Trzy kasaty unii kościelnej: 1795, 1839, 1875 – różnice i podobieństwa, „Zeszyty Naukowe KUL” 34 (1991), nr 1-2 (133-134), s. 3-12; Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Kosmanowa, B. (2002), Dziennikarz i pisarz polityczny. Z badań nad twórczością Józefa Ignacego Kraszewskiego, Poznań: Holding Edukacyjny Paweł Pietrzyk.

Krajewska, M. (2007), Józef Ignacy Kraszewski na Wołyniu, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 11, s. 394-398.

Kraszewski, J. I. (1840), Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy, Wilno: Nakład i Druk T. Glücksberg.

Kraszewski, J. I. (1954),, Budnik, Warszawa: „Czytelnik”.

Kraszewski, J. I. (1988), Ulana, Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich.

Kraszewski, J. I. (1990), Macocha, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Kraszewski, J. I. (1991), Czercza Mogiła, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.

Lencyk, V. (1966), The Eastern Catholic Church and czar Nicholas I, Romae-New York: Ukrainian Catholic University Press.

Osiecka, T. (1972), Kraszewski Józef Ignacy, w: Słownik pracowników książki polskiej, pod red. I. Treichel, Warszawa-Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 468–469.

Sahanowicz, H. (2001), Historia Białorusi, t. 1, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich, pod red. B. Chlebowskiego i W. Walewskiego (1880, 1882, 1885, 1886, 1892), t. 1, 3, 6, 7, 12, Warszawa.

Tomaszewski S., Wstęp, (1988) w: J. I. Kraszewski, Ulana. Powieść poleska, wyd. 5, zmienione, Wrocław-Warszawa: Ossolineum.

Бригадин, П. И., Лукашевич, А. М. (2009), Минские губернаторы: история власти, Минск: ГИУСТ БГУ.

Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Минская губерния: [в 2 ч.] / составил Генерального штаба подполковник И. Зеленский, Военная типография, 1864.

Терешкович, П. В. (2004), Этническая история Беларуси XIX - начала XX в.: В контексте Центрально-Восточной Европы, Минск: БГУ.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2017.11.%25p
Data publikacji: 2017-12-27 13:31:47
Data złożenia artykułu: 2017-08-09 15:04:16

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Anna Kołbuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.