Szkoły pijarskie na Białorusi

Mariusz Grzegorz Ausz

Streszczenie w języku polskim


Artykuł przedstawia losy szkól pijarskich prowincji litewskiej na terytorium Białorusi. Po latach świetności nastąpił ich upadek po powstaniu listopadowym. Dopiero odbudowa prowincji szkolnictwa pijarskiego pod koniec dziewiętnastego umożliwiła otwarcie nowych szkół. Po I wojnie światowej otwarto kolegia tzw. kresach w Lidzie, Szczuczynie oraz Lubieszowie, w Lidzie i Lubieszowie pijarzy prowadzili również działalność edukacyjną.

 


Słowa kluczowe


szkoły pijarskie; pijarzy; edukacja, Białoruś.

Bibliografia


„Archiwum Pijarskie” 2003, nr 43.

Ausz M., BugajskaWięcławska J., Zarys działalności edukacyjno-wychowawczej zakonu pijarów w Lidzie w latach 1927-1939, [w:] Polskie dziedzictwo edukacyjne od XVIdo XX wieku-ciągłość i zmian, red. R. Grzybowski, K. Jakubiak, M. Brodnicki, T. Maliszewski, Toruń 2015.

Beauvois D., Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803-1832, T. II., Szkoły podstawowe i średnie, Lublin 1991.

Biegański S., Szkoły pijarskie w Polsce, Lwów 1898.

Duchowość i pedagogia św. Józefa Kalasancjusza. Zarys syntezy, Kraków 2005.

Giordano F., Święty Józef Kalasancjusz twórca szkoły pijarskiej, przekład I. Stec-Sedecka, Kraków 1985.

Gołek B., Pedagogia pijarów [Zakonu Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych], [w:] Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. 1, red. J. Kostkiewicz, Kraków 2012.

Gozdawa M., Wspomnienie o Pijarach witebskich, „Kwartalnik Litewski” 1910, r. 1, t. 1.

Hedemann O., Szkoły walerianowskie X.X. pijarów łużewskich, Wilno 1937.

Kadulska I., Akademia Połocka. Ośrodek kultury na Kresach 1812-1820, Gdańsk 2004.

Naruszewicz W., Wspomnienia lidzianina, Warszawa 2001.

Niesiecki K., Herbarz Polski, T. 8, Lipsk 1841.

J. Kucharzewski, Epoka paskiewiczowska. Losy oświaty, Warszawa-Kraków 1914.

Kurkowski J., Nauczyciele i uczniowie szkoły pijarskiej w Szczuczynie, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1995, nr 1.

Kurkowski J., Pijarzy w Werenowie i Lidzie (1735-1845), „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 1997, nr 1.

Łukaszewicz J., Historia szkół w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskim od najdawniejszych czasów aż do roku 1794 t. I-IV, Poznań 1849-1851.

Picanoyl L., Brevis conspectus historico-statisticus ordinis scholarum piarum, Romae 1932.

Pitala A., Przyczynki do dziejów polskiej prowincji pijarów 1642-1992, Kraków 1993.

Podręczna Encyklopedia Kościelna,t. XXXI-XXXII, Kraków 1913.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sb.2017.11.%25p
Data publikacji: 2017-12-27 13:31:46
Data złożenia artykułu: 2017-09-12 09:33:05

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Mariusz Grzegorz Ausz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.