Precedens jako element kształtowania polityk administracji publicznej

Adam Szot

Streszczenie w języku polskim


Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego i w jakim stopniu argumenty wyrażone w poprzednich decyzjach stosowania prawa (precedensach) – zarówno pochodzących od samej administracji, jak i od władzy sądowniczej – mogą wpływać na rozwój i kształt (treść) polityk administracji publicznej. Dodatkowo omówiono ograniczenia tego zjawiska w państwie prawa.


Słowa kluczowe


precedens; polityka administrowania; linie decyzyjne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Błaś A., Boć J., Supernat J., Źródła prawa administracyjnego, [in:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2010.

Boć J., Pojęcie administracji, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2010.

Dawidowicz W., Założenia badań nad administracją państwową oraz nad podstawami jej funkcjonowania w społeczeństwie, „Państwo i Prawo” 1975, z. 6.

Dąbek D., Prawo sędziowskie w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2010.

Dąbek D., Współczesne pojęcie źródeł prawa administracyjnego na tle konstytucyjnego pojęcia źródeł prawa, [in:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Warszawa 2007.

Cieślak Z., Istota i zakres prawa administracyjnego, [in:] Prawo administracyjne. Część ogólna, red. Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Warszawa 2002.

Gay Peters B., Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa 1999.

Jaśkowska M., Discretionality, Margin of Decision and Administrative Discretionary Authority – an Attempt at Terminological Clarification, [in:] Discretionary Power of Public Administration Its Scope and Control, eds. L. Leszczynski, A. Szot, Frankfurt am Main 2017.

Jeżewski J., Polityka administracyjna. Zagadnienia podstawowe, [w:] Administracja publiczna, red. A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Wrocław 2004.

Leszczyński L., Podstawa decyzji stosowania prawa administracyjnego. Ustalenia walidacyjne, [in:] System Prawa Administracyjnego, t. 4: Wykładnia w prawie administracyjnym, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.

Łukasiewicz J., Nauka administracji. Wstęp do teorii administracji, Przemyśl 1999.

Łukasiewicz J., Zasada organizacyjnej elastyczności aparatu administracji publicznej, Warszawa 2006.

Stefaniuk M., Działanie administracji publicznej w ujęciu nauk administracyjnych, Lublin 2009.

Supernat J., Zarządzanie, Wrocław 2005.

Szot A., Stosowanie prawa przez administrację publiczną – między prawem a polityką, [in:] Zagadnienia stosowania prawa – perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, red. W. Dziedziak, B. Liżewski, Lublin 2015.

Szot A., Swoboda decyzyjna w stosowaniu prawa przez administrację publiczną, Lublin 2016.

Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1998.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.1.205
Data publikacji: 2018-05-02 07:55:31
Data złożenia artykułu: 2018-02-12 23:04:58

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Adam Szot

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.