Mediacja w sporach sportowych

Jakub Kosowski

Streszczenie w języku polskim


W artykule dokonano analizy możliwości prowadzenia mediacji w sporach sportowych. Autor przytoczył rozwiązania odnoszące się do różnych rodzajów sporów, w tym majątkowych, dyscyplinarnych, stricte sportowych, administracyjnych i międzyinstytucjonalnych. W ramach wniosków wskazano na praktyczne i teoretyczne aspekty prowadzenia mediacji w sporach, w których stosowanie mediacji wynika z przepisów ustaw regulujących tryb postępowania oraz w sporach, gdzie stosowanie mediacji wynika lub może wynikać z regulacji wewnątrzzwiązkowych.


Słowa kluczowe


mediacja; spory sportowe; prawo sportowe; związki sportowe; postępowanie dyscyplinarne

Pełny tekst:

PDF (English) PDF (POLISH)

Bibliografia


Bieńkowska E., Nowy zawód – mediator sądowy, „Jurysta” 1998, nr 3–4.

Cebula R., Mediator w polskim prawie cywilnym, „Mediator” 2005, nr 34.

Gmurzyńska E., Kierunki rozwoju mediacji sądowej w sprawach cywilnych w USA i w Europie, „Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 11.

Gmurzyńska E., Rodzaje mediacji, [in:] Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Warszawa 2009.

Jakubiak-Mirończuk A., Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych, Warszawa 2008.

Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa, Warszawa 2009.

Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa 2015.

Korybski A., Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA, Lublin 1993.

Korybski A., Myślińska M., Słuszność postępowania mediacyjnego (w świetle teorii dyskursu), „Studia Iuridica Lublinensia” 2011, t. 15.

Mediacja, red. L. Mazowiecka, Warszawa 2009.

Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Warszawa 2009.

Morek R., Mediacja i arbitraż. Komentarz, Warszawa 2006.

Pazdan M., O mediacji i projekcie jej unormowania w Polsce, „Rejent” 2004, nr 2.

Skrzypczak G., Prawnik a sposoby rozwiązywania sporów, „Monitor Prawniczy” 2004, nr 4.

Staroń J., Funkcjonowanie mediacji cywilnej w Polsce, [in:] Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych, red. J. Olszewski, Rzeszów 2009.

Szurski T., Arbitraż – skuteczny sposób likwidowania sporu, „Monitor Prawniczy” 1998, nr 12.

The Act of 20 August 2002 on the Law on proceeding before administrative courts (Journal of Laws of 2017, Item 1369, consolidated text).

The Act of 25 June 2010 on sports (Journal of Laws of 2017, Item 1463, consolidated text).

The Act of 21 April 2017 on combating doping in sports (Journal of Laws of 2017, Item 1051).

The Decision of the Supreme Court, Chamber of Labour, Social Security and Public Affairs, of 22 November 2016, III PO 5/16, Legalis No. 1537696.

Wach A., Alternatywne formy rozwiązywania sporów sportowych, Warszawa 2005.

Waszkiewicz P., Zasady mediacji, [in:] Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Warszawa 2009.

Zienkiewicz A., Mediator w sprawach cywilnych, „Rejent” 2005, nr 5.

Zienkiewicz A., Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.3.215-227
Data publikacji: 2018-09-30 21:52:22
Data złożenia artykułu: 2018-03-01 17:40:57

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Jakub Kosowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.