Poufność mediacji w sprawach cywilnych w perspektywie analitycznej teorii normy prawnej Jerzego Landego

Paweł Kłos

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem analizy jest zasada poufności w postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych w świetle analitycznej teorii normy prawnej J. Landego. W szczególności rozważana jest teza o możliwości wykorzystania propozycji Landego zakładającej rozróżnienie normy sankcjonowanej oraz sankcjonującej do opisu i wyjaśnienia prawnej konstrukcji zasady poufności mediacji (także w kontekście praktycznego wykorzystania tak rozumianej zasady poufności). Lande wskazał konieczny element normy prawnej – dyspozycję, a także jej dwa składniki: uprawnienie i obowiązek. Dwa ostatnie pojęcia są nieodłącznie związane z realizacją prawa, mającą postać przestrzegania, wykonywania lub stosowania prawa. Niewątpliwie ułatwi to zrozumienie funkcjonowania instytucji mediacji wraz z elementami składowymi, w tym z normami prawnymi tworzącymi konstrukcję prawną zasady poufności.


Słowa kluczowe


mediacja; poufność mediacji; norma prawna; analityczna teoria normy prawnej Landego

Pełny tekst:

PDF (English) PDF (POLISH)

Bibliografia


Antolak-Szymanski K., Piaskowska O., Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz, Warszawa 2017.

Ardynowska B., Encyklopedia. Prawo nie tylko dla prawników, Bielsko-Biała 2002.

Białecki M., Mediacja w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012.

Bobrowicz M., Mediacja. Jestem za, Warszawa 2008.

https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie [access: 19.09.2018].

Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa 2014.

Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa, http://pracownik.kul.pl/files/10244/public/kodeks_etyczno-zawodowy_psychologa.pdf [access: 19.09.2017].

Korybski A., Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA, Lublin 1993.

Korybski A., Leszczyński L., Stanowienie i stosowanie prawa. Elementy teorii, Warszawa 2016.

Koszowski M., Prawno-etyczne aspekty wykonywania zawodu mediatora (zasady etyki mediatora) z uwzględnieniem standardów europejskich, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2008, nr 77.

Lande J., Studia z filozofii prawa, oprac. K. Opałek, wstęp J. Wróblewski, Warszawa 1959.

Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2004.

Marszałkowska-Krześ E., Art. 1834 k.p.c., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. E. Marszałkowska-Krześ, Warszawa 2017.

Miszkin-Wojciechowska M., Prawne gwarancje poufności mediacji gospodarczej i cywilnej – ocena regulacji prawa polskiego na tle wybranych rozwiązań w prawie obcym, „Kwartalnik ADR” 2010, nr 2.

Opałek K., Wróblewski J., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969.

The decision of the Higher Disciplinary Court of 27 February 2016, WSD 58/15.

Pieckowski S., Mediacja w sprawach cywilnych, Warszawa 2016.

Postępowanie mediacyjne w świetle danych statystycznych. Sądy Rejonowe i Okręgowe w latach 2006–2016 oraz I półroczu 2017 roku, https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/download,3502,5.html [access: 24.09.2018].

Słownik języka polskiego, red. A. Kryński, N. Niedźwiecki, t. 4, Warszawa.

Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 3, Warszawa 1981.

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediacyjnego, https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/spoleczna-rada-ds-alternatywnych-metod-rozwiazywania-konfliktow-i-sporow/dokumenty-deklaracje [access: 2.08.2017].

Telenga P., Art. 1834, [in:] Kodeks postępowania cywilnego, t. 1: Art. 1–729, red. A. Jakubecki, Warszawa 2017.

The Act of 23 April 1964 – Civil Code (Journal of Laws, 2017, Item 459, consolidated text).

The Act of 17 November 1964 – Code of Civil Procedure (Journal of Laws, 2016, Item 1822).

The Act of 29 August 1997 on the protection of personal data (Journal of Laws, 2016, Item 922).

The Act of 10 July 2010 – Law on the system of common courts (Journal of Laws, 2015, Item 133 as amended, consolidated text).

The Act of 10 September 2015 on the amendment of certain acts in connection with the support of amicable dispute resolution methods (Journal of Laws, 2015, Item 1595).

Waszkiewicz P., Zasady mediacji, [in:] Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Warszawa 2009.

Wydra R., Tajemnica, [in:] Encyklopedia. Prawo nie tylko dla prawników, Bielsko-Biała 2002.

The judgment of the Gdańsk Court of Appeal of 23 October 2007, I ACa 807/07.

Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2002.

Zienkiewicz A., Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.3.163-174
Data publikacji: 2018-09-30 21:52:19
Data złożenia artykułu: 2018-04-18 15:27:32

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Paweł Kłos

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.