Mediacja a sądowy typ stosowania prawa. Kontekst „otwierania” procesów decyzyjnych

Leszek Leszczyński

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest analiza cech mediacji (traktowanej jako sposób rozwiązywania problemów prawnych) w świetle właściwości sądowego stosowania prawa w kontekście zarówno procesu decyzyjnego, jak i rozumowania prawnego w ramach wykładni operacyjnej prawa. Mediacja, będąca instrumentem otwarcia porządku prawnego, powinna być traktowana jako odrębny podtyp stosowania prawa – odmienny od sądowego i administracyjnego. Ponadto w opracowaniu wskazano działające w niej podmioty, rodzaj ich kompetencji, opisano inicjację i przebieg procesu oraz sposób budowania decyzji poprzez zastosowanie aksjologicznych i funkcjonalnych zasad wykładni prawa. Zobrazowano również podstawowe elementy mediacji w ich perspektywie decyzyjnej.


Słowa kluczowe


mediacja; sądowe stosowanie prawa; aksjologia i wykładnia prawa; otwarcie porządku prawnego

Pełny tekst:

PDF (English) PDF (POLISH)

Bibliografia


Allen C.K., Law in the Making, Oxford 1964.

Bartel W.M., Z dziejów angielskiej equity, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1964, t. 16(1).

Choi C., Ancient and New Sources of Law: An East-Asian Perspective, [in:] Challenges to Law at the End of the 20th Century, ed. E. Pattaro, Vol. 2, Bolonia 1995.

Dawidowicz W., O stosowaniu prawa przez organy administracji państwowej, „Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Prawo” 1981, nr 9.

Doi T., The Anatomy of Self: The Individual versus Society, Tokio–New York 1988.

Harczuk J., Uzgadnianie w stosowaniu krajowego prawa publicznego, Lublin 2009 (unpublished doctoral dissertation).

Ishii R., Legal Philosophy, “Japan Annual of Law and Politics” 1985, Vol. 33.

Jabłońska-Bonca J., Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki, Warszawa 2002.

Jabłońska-Bonca J., Zeidler K., Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji, Warszawa 2016.

Kalisz A., Mediacja jako forma dialogu w stosowaniu prawa, Warszawa 2016.

Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa 2014.

Kalisz A., Zienkiewicz A., Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne, Sosnowiec 2015.

Kmieciak Z., Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków 2004.

Kodeks postępowania karnego Republiki Włoskiej z dnia 22 września 1988 r. (Gazzetta Ufficiale z dnia 24 października 1988 r., nr 250 ze zm.).

Korybski A., Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA. Studium teoretycznoprawne, Lublin 1993.

Kupiszewski H., Prawo rzymskie, Warszawa 1988.

Kuryłowicz M., Prawo i obyczaje w starożytnym Rzymie, Lublin 1994.

Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1979.

Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2000.

Myślińska M., Mediator w polskim porządku prawnym, Warszawa 2018.

Myślińska M., Rola mediatora w porządku prawnym – analiza teoretycznoprawna, Lublin 2015 (unpublished doctoral dissertation).

Nakane C., Nihonteki Shakai-Kozo no Hakken, Tokio 1967.

Oda H., Japanese Law, Oxford 2009, DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199232185.001.1.

Pound R., The Formative Era of American Law, New Haven 1960.

Stelmach J., Brożek B., Sztuka negocjacji prawniczych, Warszawa 2011.

Taubenschlag R., Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1969.

The Act of 14 June 1960 – Code of Administrative Procedure (Journal of Laws, 2017, Item 1257 as amended).

The Act of 17 November 1964 – Code of Civil Procedure (Journal of Laws, 2016, Item 1822)

The Act of 6 June 1997 – Code of Criminal Procedure (Journal of Laws, 2017, Item 1904).

The Act of 6 June 1997 – Executive Penal Code (Journal of Laws, 2018, Item 652).

The Act of 30 August 2002 – Law on procedure before administrative courts (Dz.U. No. 153, Item 1270 as amended).

The Act of 7 April 2017 amending the Act – Code of Administrative Procedure and some other acts, Journal of Laws 2017, Item 935).

Vogel M.E., Coercion to Compromise: Plea Bargaining, the Courts and the Making of Political Authority, Oxford 2007.

Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988.

Yokota M., Japanese Judicial System under the New Constitution, “The Japanese Annual of Law and Politics” 1959, Vol. 7.

Young M.K., The Japanese Legal System. History and Structure, [in:] Doing Business in Japan, ed. Z. Kitagawa, Vol. 2, New York 1986.

Zienkiewicz A., Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa 2007.

Zygadło R., Mediacja w toku postępowania cywilnego – uwagi na tle projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, [in:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiełło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.3.35-48
Data publikacji: 2018-09-30 21:52:11
Data złożenia artykułu: 2018-04-18 16:25:58

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Leszek Leszczyński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.