Partnerstwo publiczno-prywatne a instytucja mediacji

Bartosz Liżewski, Michał Liżewski

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest przedstawienie związków uregulowanej na gruncie prawa polskiego instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego z instytucją mediacji. Aby tego dokonać, należy w pierwszej kolejności przedstawić w sposób precyzyjny zarówno prawny, jak i pozaprawny charakter partnerstwa publiczno-prywatnego. Instytucja ta znajduje zastosowanie z reguły w określonym układzie społecznego zapotrzebowania na określone urządzenia infrastruktury lub usługi. Dialog prowadzony w tym zakresie na szczeblu społeczności lokalnej, w relacjach tej społeczności z władzami lokalnymi, a także w ramach formalnych procedur między władzami a podmiotem lub podmiotami prywatnymi, które wykazują zainteresowanie kooperacją w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, może prowadzić do uruchomienia postępowań mediacyjnych lub quasi-mediacyjnych.


Słowa kluczowe


partnerstwo publiczno-prywatne; mediacja; podmiot publiczny; partner prywatny; konsultacje społeczne; negocjacje; zamówienie publiczne

Pełny tekst:

PDF (English) PDF (POLISH)

Bibliografia


Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017 (Legalis 2018 [access:10.02.2018]).

Duszka-Jakimko H., Alternatywne rozwiązywanie sporów. Pomiędzy instrumentalnym a komunikacyjnym paradygmatem prawa, Opole 2016.

Forms and Determinants of Development of Civil Dialogue, ed. M.W. Staśkiewicz, Lublin 2015.

Gołaszewski P., Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z 7.4.2017 r. (cz. I), „Monitor Prawniczy” 2017, nr 15.

Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa 2009.

Korybski A., Leszczyński L., Stanowienie i stosowanie prawa. Elementy teorii, Warszawa 2015.

Liżewski M., Cieślak R., Projekty hybrydowe w ramach PPP, „Czysta Energia” 2016, nr 1.

Liżewski B., Łacek M., Pilipiec S., Mieszkańcy Lubartowa wobec budowy i lokalizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO). Ekspertyza z procesu ankietyzacji w dniach 1–15 października 2011.

Mediacja. Teoria, normy, praktyka, red. K. Płeszka, J. Czapska, M. Araszkiewicz, M. Pękala, Warszawa 2017.

Partnerstwo publiczno-prywatne. 100 pytań, wyjaśnień, interpretacji, red. R. Cieślak, Warszawa 2014.

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, red. M. Bejm, Warszawa 2014 (Legalis 2018 [access: 27.02.2018]).

The Act of 29 January 2004 – Public Procurement Law (Journal of Laws, 2017, Item 1579 as amended).

The Act of 17 December 2004 on liability for the breach of public finance discipline (Journal of Laws, 2017, Item 1311).

The Act of 19 December 2008 on public-private partnership (Journal of Laws, 2015, Item 696 as amended, consolidated text).

The Act of 27 August 2009 on public finances (Journal of Laws, 2017, Item 2077 as amended).

The Act of 21 October 2016 on concession contracts for construction works or services (Journal of Laws, 2016, Item 1920).

The Act of 7 April 2017 on amending the Code of Administrative Procedure and some other acts (Journal of Laws 2017, Item 935).

The Act of 1 June 2017 on amending certain acts in order to facilitate the recovery of claims (Journal of Laws, 2017, Item 933).

The Annex to the Resolution No. 116/2017 of the Council of Ministers of 26 July 2017 “Government policy regarding the development of public-private partnership” (RM-111-83-17).

The Decision of the General Adjudicating Commission of 28 June 2007 (DF/GKO-4900-26/30/07/18).

The Regulation (EU) No. 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No. 1083/2006 (Official Journal of the European Union, L 347/320).

Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014–2020 (MR/H 2014-2020/7(2)/02/2017).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.3.197-213
Data publikacji: 2018-09-30 21:52:21
Data złożenia artykułu: 2018-04-23 13:03:27

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Bartosz Liżewski, Michał Liżewski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.