Mediator jako zawód włączony w ustrój sądów powszechnych – praktyka zmian dotyczących mediacji cywilnej

Anna Kalisz

Streszczenie w języku polskim


Artykuł jest próbą zbadania skutków zmian, które wprowadzono do postępowania cywilnego w zakresie mediacji od 1 stycznia 2016 r. Mediacja koresponduje z naturą prawa prywatnego, w wielu innych krajach zachodnich stała się znaczącą częścią wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych, handlowych i rodzinnych. Wprowadzenie zmian miało na celu: podniesienie poziomu wiedzy społecznej i uznanie mediacji, zwiększenie liczby mediacji, zmotywowanie prawników do stosowania jej jako formy rozwiązywania sporów prawnych, podniesienie standardów zawodowych mediatorów sądowych i – co równie ważne – skrócenie czasu postępowania cywilnego. Większość zmian została zainspirowana dyrektywami UE w sprawie sporów handlowych.


Słowa kluczowe


mediacje cywilne; mediator; nowelizacja

Pełny tekst:

PDF (English) PDF (POLISH)

Bibliografia


Bargiel-Matusiewicz K., Negocjacje i mediacje, Warszawa 2007.

Folberg J., Golann D., Kloppenberg L., Stipanowich T., Resolving Disputes. Theory, Practice, and Law, New York 2005.

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 1999.

http://mediacja.gov.pl/Statystyki.html [access: 18.09.2018].

Hutniewicz M., Mediacja w sprawach cywilnych i handlowych. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE, „Radca Prawny” 2009, nr 2.

Informacje o mediacji dla stron postępowań sądowych, https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/publikacje-akty-prawne-statystyki [access: 20.05.2018].

Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa 2014.

Kamiński J., Ulpianus, [in:] Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, red. W. Wołodkiewicz, Warszawa 1986.

Korybski A., Alternatywne rozwiązywaniesporów w USA. Studium teoretycznoprawne, Lublin 1993.

Kowalczyk E., Mediacja i arbitraż jako przykład interwencji trzeciej strony w negocjacjach gospodarczych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1999, nr 2.

Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa, red. J. Zajadło, Warszawa 2007.

Moore Ch., The Mediation Process. Practical Strategies for Resolving Conflict, San Francisco 2004.

Morek R., Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/EC z dnia 21 maja 2008 r. o niektórych aspektach mediacji w sprawach cywilnych i handlowych: nowy etap rozwoju mediacji w Europie, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2008, nr 3.

Rollnick S., Miller W.R., Dialog motywacyjny, Kraków 2014.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, Druk nr 3432, www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3432 [access: 18.09.2018].

Sander F., Varieties of Dispute Processing, Address Delivered at the National Conference on the Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice, 70 F.R.D. 1976.

The Act of 17 November 1964 – Code of Civil Procedure (Journal of Laws, 2014, Item 101 as amended).

The Act of 27 July 2001 – Law on Common Courts Organisation (Journal of Laws, 2001, No. 98, Item 1070).

The Act of 10 September 2015 on the amendment of some acts in connection with the support of amicable dispute resolution methods (Journal of Laws, 2015, Item 1595).

The Act of 7 April 2017 amending the act – Code of Administrative Procedure and some other acts (Journal of Laws, 2017, Item 935).

The Regulation of the Minister of Justice of 20 January 2016 on keeping lists of court mediators (Journal of Laws, 2016, Item 122).

The Regulation of the Minister of Justice of 20 June 2016 on the amount of remuneration and mediator’s reimbursable expenses in civil proceedings (Journal of Laws, 2016, Item 921).

Zaufanie społeczne. Komunikat z badań, 2016, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_018_16.PDF [access: 18.09.2018].

Zienkiewicz A., Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.3.129-142
Data publikacji: 2018-09-30 21:52:17
Data złożenia artykułu: 2018-04-24 15:37:07

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Anna Kalisz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.