Funkcje mediacyjne realizowane przez mediatora w trakcie mediacji. Wybrane zagadnienia

Marzena Myślińska

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest analiza aktywności podejmowanej w trakcie mediacji w kontekście specyfiki procesu decyzyjnego mediacji oraz uwarunkowań normatywnych stosunku prawnego i sporów rozwiązywanych za pomocą tej formy ADR. W celu realizacji zamierzenia treść pracy będzie zawierać katalog funkcji pełnionych przez mediatora w trakcie mediacji jako „środowiska realizowania roli” (który ze względu na dynamikę interakcji w ramach rokowań nie posiada zamkniętego charakteru). Ich charakter oraz treść przesądzają o charakterze roli społecznej i zawodowej mediatorów w polskim porządku prawnym; pozwalają również w sposób szczegółowy zobrazować kluczowe zagadnienia dla rozważań nad rolą zawodową, w tym takie, jak np. odpowiedzialność prawna czy konflikt ról. Funkcje mediacyjne ulegają zróżnicowaniu w zakresie częstotliwości ich realizacji w zależności m.in. od strategii prowadzenia mediacji, specyfiki sporu oraz regulacji prawnej mediacji. Omówienie ostatniego ze wskazanych czynników różnicujących (tj. oddziaływania prawa powszechnie obowiązującego) znajdzie odzwierciedlenie w treści pracy.


Słowa kluczowe


mediacja; mediator; funkcja mediacyjna; proces decyzyjny mediacji

Pełny tekst:

PDF (English) PDF (POLISH)

Bibliografia


Consedine J., Sprawiedliwość naprawcza: przywrócenie ładu społecznego, Warszawa 2004.

Cybulko A., Siedlecka-Andrychowicz A., Mediator: role, umiejętności, osobowość, [in:] Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Warszawa 2009.

Drelichowska A., Model mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2012, nr 2.

Gmurzyńska E., Morek R., O problemach dotyczących rozstrzygania spraw o błędy lekarskie i o roli mediacji, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2011, nr 3(15).

Green Paper on alternative dispute resolution in civil and commercial law of 10 April 2002, COM(2002)196.

Grudziecka M., Książek J., Mediacja w sprawach karnych i z nieletnim sprawcą czynów karalnych, „Mediator” 2010, nr 2(53).

Hauser R., U progu reformy sądownictwa administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2002, z. 11.

Kaczmarek P., Dwa ujęcia proceduralizacji prawa, [in:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. W poszukiwaniu podstaw prawa, red. A. Sulikowski, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2006, nr 2878.

Kmieciak Z., Mediacja w polskim prawie administracyjnym, [in:] Mediacja w prawie administracyjnym, red. H. Machińska, Warszawa 2007.

Korybski A., Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA. Studium teoretycznoprawne, Lublin 1993.

Kubasik J., Mediacja w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów z udziałem organów administracji, [in:] Mediacje w prawie, red. J. Czapska, M. Szeląg-Dylewski, Kraków 2015.

Kujan P., Mediator – obrońca rzetelnej procedury pojednania czy współczesny animator wychowania?, „Mediator” 2010, nr 2.

Miruć A., Mediator w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, [in:] Arbitraż i mediacja. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej Iwonicz-Zdrój 18–20 października 2007, Rzeszów 2007.

Moore Ch., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2009.

Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 2003.

Morek R., Mediacja i arbitraż (art. 1831–18315, 1154–1217 KPC). Komentarz, Warszawa 2006.

Myślińska M., Mediator w polskim porządku prawnym, Warszawa 2018.

Myślińska M., The Processes of Application of Law and the Decision Making in Mediation Process, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015, nr 2, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.2.115.

Nordhelle G., Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów, Gdańsk 2010.

Oniszczuk J., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Kraków 2000.

Rękas A., Informowanie uczestników postępowania mediacyjnego o istocie instytucji mediacji – uwagi praktyczne, „Mediator” 2004, nr 1(28).

Ryms W., Postępowanie mediacyjne, [in:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (zagadnienia wybrane). Materiały na konferencję sędziów NSA, Warszawa 2003.

Skóra A., Idea mediacji w polskim postępowaniu administracyjnym, „Mediator” 2004, nr 2(29).

Skrzypczak G., Prawnik a sposoby rozwiązywania sporów. Prawnik wobec sytuacji konfliktowych, „Monitor Prawniczy” 2004, nr 4.

Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji, red. A. Binsztok, Wrocław 2012.

Szumiło-Kulczycka D., [in:] Mediacja. Teoria, normy, praktyka, red. K. Płeszka, J. Czapska, M. Araszkiewicz, M. Pękala, Warszawa 2017.

Tabernacka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2009.

The Act of 14 June 1960 – Code of Administrative Procedure (Journal of Laws, 2017, Item 1257, consolidated text).

The Act of 17 November 1964 – Code of Civil Procedure (Journal of Laws, 2018, Item 155, consolidated text).

The Act of 26 October 1982 on the procedure in cases involving minors (Journal of Laws, 2016, Item 1654, consolidated text).

The Act of 5 June 1997 – Code of Criminal Procedure (Journal of Laws, 1997, No. 89, Item 555 as amended).

The Act of 6 June 1997 – Penal Code (Journal of Laws, 2016, Item 1137 as amended, consolidated text).

The Act of 30 August 2002 – Law on proceedings before administrative courts (Journal of Laws, 2017, Item 1369, consolidated text).

The Judgement of the Polish Constitutional Tribunal of 13 March 1996, K 11/95, OTK 1996, No. 2, Item 9.

The Regulation of the Minister of Justice of 18 May 2001 on mediation proceedings regarding minors (Journal of Laws, 2001, No. 56, Item 591 as amended).

The Regulation of the Minister of Justice of 7 May 2015 on mediation proceedings in criminal cases (Journal of Laws, 2015, Item 716).

Warylewski J., Kierunki i szkoły w nauce prawa karnego, [in:] System Prawa Karnego, t. 1: Zagadnienia ogólne, red. A. Marek, Warszawa 2010.

Waszkiewicz P., Zasady mediacji, [in:] Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Warszawa 2009.

Wójcik D., Mediacja w polskim prawie karnym i prawie nieletnich, „Mediator” 2005, nr 2(33).

Zienkiewicz A., Mediacja jako forma wymiaru sprawiedliwości, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2013, nr 4(24).

Zienkiewicz A., Specyfika dyskursu integracyjnego, [in:] J. Bralczyk, Wymowa prawnicza, Warszawa 2014.

Zienkiewicz A., Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa 2007.

Żurawska M., Mediacja jako metoda rozwiązywania indywidualnych i zbiorowych sporów pracy, [in:] Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Warszawa 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.3.73-88
Data publikacji: 2018-09-30 21:52:14
Data złożenia artykułu: 2018-04-26 03:13:58

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Marzena Myślińska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.