Efektywność w mediacji – pomiędzy działaniem a skutkiem

Aneta Jakubiak-Mirończuk

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest przedstawienie i analiza czynników, które wpływają na proces mediacji, co w istotnym stopniu przesądza o efekcie mediacji. Mediacja funkcjonuje jako instytucja społeczna i jednocześnie jako instytucja prawna, dlatego analiza efektywności wymaga odniesienia się do obu obszarów. Zasadniczym celem mediacji jest zawarcie porozumienia. Ten jednoznaczny cel wymaga uwzględnienia wielu czynników, podjęcia trafnych decyzji, jak również wypełnienia szeregu obowiązków.


Słowa kluczowe


mediacja; strategie prowadzenia mediacji; obowiązki mediatora

Pełny tekst:

PDF (English) PDF (POLISH)

Bibliografia


Arkuszewska A.M., Kościółek A., Łukasiewicz J.M., Plis J., Serafin T., Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych, Warszawa 2014.

Bobrowicz M., Mediacje gospodarcze – jak mediować i przekonywać, Warszawa 2004.

Borucka-Arctowa M., Skuteczność rozstrzygania sporów w postępowaniu cywilnym w praktyce i opinii stron, Wrocław 1989.

Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów, Taszów 2005.

Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1971.

Czayka-Chełmińska K., Świeżak R., Tański M., Mediacja rodzinna, [in:] Alternatywne metody rozwiązywania sporów. Przegląd zagadnień, Warszawa 2003.

Dobiejewska E., Stan mediacji w Polsce, „Mediator” 2003, nr 27(4).

Echoff T., The Mediator, the Judge and Administrator in Conflict-Resolution, „Acta Sociologica” 1966, Vol. 10.

European Court of Human Rights Case of Švarc and Kavnik v. Slovenia of 8 February 2007, No. 75617/01.

Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodząc do tak, Warszawa 2009.

Floberg J., Golann D., Lawyer Negotiation. Theory, Practice and Law, New York 2006.

Folberg J., Taylor A., Mediation. A Comprehensive Guide to Resolving Conflicts Without Litigation, San Francisco 1984.

Fuller L.L., Mediation – Its Forms and Functions, “Southern California Law Review” 1970/71, Vol. 44.

Gójska A., Przegląd badań w dziedzinach mediacji rodzinnych na świecie, „Mediator” 2004, nr 29(2).

Gmurzyńska E., Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym – zastosowania w Europie i w Polsce, Warszawa 2007.

Gmurzyńska E., Rodzaje mediacji, [in:] Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Warszawa 2009.

Gmurzyńska E., Rola prawników w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, Warszawa 2014.

Gumrzyńska E., Mediacje administrowane przez sądy, Materiały z konferencji Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Mediacja – nowa metoda rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych”, 7 października 2005 r.

Halpern A., Negotiating Skills, London 1992.

Kamiński J., Negocjowanie – techniki rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2003.

Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich, https://ms.gov.pl/Data/Files/_public/mediacje/adr1/kodeksetyczny.pdf [access: 10.09.2018].

Korybski A., Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA. Studium teoretycznoprawne, Lublin 1993.

Kowalczuk E., Mediacja i arbitraż jako przykład interwencji trzeciej strony w negocjacjach gospodarczych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1999, nr 2.

Kozielecki J., Strategia psychologiczna, Warszawa 1975.

Kurczewski J., Spór i sądy, Warszawa 1982.

Łaguna M., Markowicz B., Negocjacje i komunikacja w biznesie, Olsztyn 2003.

Mendelska-Stec M., Wyniki badań. Funkcjonowanie instytucji mediacji w Polsce, „Mediator” 2005, nr 34(3).

Mokry J., Osobowość sędziego a niezawisłość sędziowska, [in:] Studia z prawa postępowania cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Zbigniewa Resicha, red. M. Jędrzejewska, T. Ereciński, Warszawa 1985.

Moore Ch.W., The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving, Jossey-Bass 2003.

Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 2006.

Morawski L., Proces sądowy a instytucje alternatywne (na przykładzie sporów cywilnych), „Państwo i Prawo” 1993, z. 1.

Noone M., Essential Legal Skills. Mediation, London 1966.

Parkinson L., Family Mediation, London 1997.

Peters D., Wstęp do zasad i teorii mediacji, Materiały z konferencji Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Mediacja – nowa metoda rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych”, 7 października 2005 r.

Pękala M., Dobry mediator – czyli kto? Kwalifikacje zawodowe mediatorów w świetle opinii ekspertów, [in:] Mediacja. Teoria, normy, praktyka, red. K. Płeszka, J. Czapska, M. Araszkiewicz, M. Pękala, Warszawa 2017.

Pieckowski S., Mediacja w sprawach cywilnych, Warszawa 2006.

Pietrzyk A., Mediacja jako forma interwencji w sporze stron, „Palestra” 1996, nr 4.

Pietrzyk A., Mediacja jako forma pomocy psychologicznej w konfliktach małżeńskich, [in:] Psychologiczna problematyka wsparcia społecznego i pomocy, red. Z. Ratajczyk, Katowice 1993.

Pietrzyk A., Strategie i taktyki mediacyjne w sprawach rozwodowych, „Nowiny Psychologiczne” 1991, nr 3–4.

Reiwer R., Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2016.

Rządca R.A., Negocjacje w interesach. Jak negocjują organizacje, Warszawa 2003.

Sarkowicz R., Stelmach J., Teoria prawa, Kraków 2001.

Skuczyński P., Etyka adwokatów i radców prawnych, Warszawa 2016.

Sławecki P., Obowiązki mediatora w zakresie przygotowania ugody przed nim zawartej i złożenia protokołu mediacyjnego w sądzie, „Kwartalnik ADR” 2017, nr 2(38).

Standardy prowadzenia mediacji, http://smr.org.pl/standardy/standardy-prowadzenia-mediacji [access: 11.09.2018].

The Regulation of the Minister of Justice of 13 June 2003 concerning mediation in criminal matters (Journal of Laws, 2003, No. 108, Item 1020).

The Regulation of the Minister of Justice of 18 May 2001 concerning mediation in juvenile matters (Journal of Laws, 2002, No. 193, Item 1621).

Thompson L., Nadler J., Tendencyjność sądów w rozwiązywaniu konfliktów. Jak ją pokonać?, [in:] Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, red. M. Deutsch, P.T. Coleman, Kraków 2005.

Ury W., Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, Warszawa 2000.

Wildner E., Postępowanie mediacyjne w polskim procesie karnym. Teoria i praktyka, „Mediator” 2004, nr 30(3).

Włosińska A., Rozwiązywanie sporów cywilnych w drodze mediacji w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 10.09.2015 r., „Monitor Prawniczy” 2016, nr 20.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.3.13-34
Data publikacji: 2018-09-30 21:52:11
Data złożenia artykułu: 2018-05-08 13:26:42

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Aneta Jakubiak-Mirończuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.