Mediacja obligatoryjna – uwagi na tle ustalania predyspozycji mediacyjnej sporu oraz obaw stron przed stosowaniem mediacji

Adam Zienkiewicz

Streszczenie w języku polskim


Głównym celem artykułu jest podjęcie rozważań na temat wprowadzenia do polskiego systemu prawa mediacji obligatoryjnej w sprawach gospodarczych, a także w niektórych innych typach sporów cywilnych na tle identyfikacji tzw. predyspozycji mediacyjnej sporu oraz różnorodnych obaw stron przed stosowaniem mediacji, dotyczących postępowania mediacyjnego, osoby mediatora, właściwości osobistych strony lub zachowań strony przeciwnej. Wybór tematu i celu rozważań w istotny sposób zainspirowały doświadczenia praktyczne autora, wynikające z wykonywania profesji mediatora w sprawach cywilnych (w tym gospodarczych), oraz relewantne dane statystyczne dotyczące postępowań mediacyjnych prowadzonych w ramach Ośrodka Mediacji Gospodarczych (OMG) przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Odpowiednio legislacyjnie i organizacyjnie przygotowane wprowadzenie optymalnego dla polskiego systemu społeczno-prawnego modelu obligatoryjności mediacji w wybranych typach sporów należy ocenić jako działanie co do zasady korzystne, które może przynieść dalszą popularyzację stosowania i wykorzystania potencjału i zalet mediacji. Ponadto istotne jest zwiększenie dostępu obywateli do szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości zarówno w formule sądowej, jak i pozasądowej, pożądane odciążenie i uzupełnienie pracy sądów, a w konsekwencji także wzmocnienie realizacji postulatu istnienia pluralizmu form wymiaru sprawiedliwości.


Słowa kluczowe


mediacja obligatoryjna; predyspozycja mediacyjna sporu; obawy stron przed stosowaniem mediacji

Pełny tekst:

PDF (English) PDF (POLISH)

Bibliografia


Flota M., Możliwość wprowadzenia obowiązkowej mediacji w Polsce, Warszawa 2013, www.isp.org.pl/uploads/pdf/1114632877.pdf [access: 12.09.2017].

Gójska A., Boch R., Obligatoryjna mediacja w sprawach rodzinnych – refleksje praktyków, www.smr.org.pl/pdf/med_37.pdf [access: 19.09.2018].

Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa 2014.

Kalisz A., Zienkiewicz A., Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne, Sosnowiec 2015.

Korybski A., Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA. Studium teoretycznoprawne, Lublin 1993.

Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 1999.

Morek R., Dopuszczalność obligatoryjności mediacji online, www.rozwiązywaniesporow.pl/2016/11/04/dopuszczalnosc-obligatoryjnosci-mediacji-online [access: 19.09.2018].

Obawa, http://sjp.pwn.pl/szukaj/obawa [access: 10.09.2018].

Polskie spory i sądy, red. J. Kurczewski, M. Fuszara, Warszawa 2004.

Sourdin T., Making People Mediate, Mandatory Mediations in Court-Connected Programmes, [in:] D. Spencer, T. Altobelli, Dispute Resolution in Australia: Cases, Commentary and Materials, Sydney 2004.

Standards for conducting mediation and standards for the conduct of mediators of 26 June 2006, stated by ADR Civic Council, www.ms.gov.pl/en/mediation/adr-civic-council/standards-for-conducting-mediation-and-standards-for-the-conduct-of-mediators [access: 10.09.2018].

The Act of 17 November 1964 – Code of Civil Procedure (Journal of Laws, 2016, Item 1822, consolidated text, 31 October 2016).

The Act of 23 May 1991 on collective dispute resolution (Journal of Laws, 2015, Item 295, consolidated text, 20 February 2015).

The Act of 30 August 2002 – Law on Proceedings before Administrative Courts (Journal of Laws, 2016, Item 718, consolidated text, 10 May 2016).

The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws, 1997, No. 78, Item 483).

The Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters (Official Journal of the European Union, L 136/3, 24 May 2008).

The Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No. 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Directive on consumer ADR) (Official Journal of the European Union, L 165/63, 18 June 2013).

Zienkiewicz A., Mediacja jako uzupełniająca forma wymiaru sprawiedliwości, http://obsil.pl/wp-content/uploads/2017/05/Raport-z-10.05.2017-r.-mediacja.pdf [access: 10.09.2017].

Zienkiewicz A., Obawy stron przed rozwiązywaniem sporów poprzez mediację, [in:] Mediacje w prawie, red. J. Czapska, M. Szeląg-Dylewski, Kraków 2014.

Zienkiewicz A., Różnorodny paradygmat mediacji – odpowiedź na wielocelowość dyskursu mediacyjnego, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2008, nr 2(2).

Zienkiewicz A., Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.3.61-71
Data publikacji: 2018-09-30 21:52:13
Data złożenia artykułu: 2018-05-08 13:39:39

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Adam Zienkiewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.