Mediacja a postępowanie egzekucyjne

Piotr Szczekocki

Streszczenie w języku polskim


Problematyka mediacji i postępowania egzekucyjnego przedstawiona w artykule koncentruje się na ukazaniu obu instytucji funkcjonujących w szeroko rozumianym procesie stosowania prawa: z jednej strony mediacja jako uzupełniająca forma procesu stosowania prawa, z drugiej postępowanie egzekucyjne jako ta część procesu stosowania prawa, którego podstawowym celem jest urzeczywistnienie normy prawnej określonej na wcześniejszych etapach procesu decyzyjnego. Wspólnym elementem łączącym obie instytucje w sądowym procesie stosowania prawa jest instytucja ugody zawartej przed mediatorem, która stanowi rezultat prowadzonego postępowania mediacyjnego i daje podstawę do wszczęcia i prowadzenia egzekucji sądowej. W ujęciu proceduralnym mediacja postrzegana jako alternatywna forma rozwiązywania sporów nie może być pozbawiona narzędzi gwarantujących wykonanie jej postanowień w przypadku braku dobrowolności ich realizacji. Taką funkcję zapewnia państwo, które ma wyłączność na stosowanie różnych form przymusu, w tym egzekucji służącej urzeczywistnianiu postanowień decyzji stosowania prawa.


Słowa kluczowe


mediacja; postępowanie egzekucyjne; proces stosowania prawa; ugoda zawarta przed mediatorem; tytuł egzekucyjny

Pełny tekst:

PDF (English) PDF (POLISH)

Bibliografia


Druk nr 4332 z dnia 14 czerwca 2011 r., http://ww2.senat.pl/k7/dok/sejm/083/4332.pdf [access: 26.09.2017].

Egzekucja sądowa w Polsce, red. Z. Szczurek, Sopot 2007.

Korybski A., Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA. Studium teoretycznoprawne, Lublin 1993.

Korybski A., Leszczyński L., Stanowienie i stosowanie prawa. Elementy teorii, Warszawa 2015.

Leszczyński L., Wykładnia operatywana (podstawowe właściwości), „Państwo i Prawo” 2009, z. 6.

Pietrzykowski H., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 4, Warszawa 2012.

Schmidt R., Nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej przed mediatorem, „ADR. Arbitraż i Mediacje” 2010, nr 1(9).

The Act of 17 November 1964 – Code of Civil Procedure (Journal of Laws, 1964, No. 43, Item 296 as amended).

The Act of 29 August 1997 on court enforcement officers and execution (Journal of Laws, 1997, No. 133, Item 882 as amended).

The Act of 16 September 2011 amending the Civil Procedure Code and certain other acts (Journal of Laws, 2011, No. 223, Item 1381).

The Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters (Official Journal of the European Union L 136/3, 24 May 2008).

The ECHR’s judgment of 19 March 1997 in the case of Hornsby v. Greece, application No. 18357/91.

The judgment of the Constitutional Court of 14 May 2009, K 21/08, Legalis No. 158405.

Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988.

Wróblewski J., Stosowanie prawa (model teoretyczny), „Państwo i Prawo” 1967, z. 3.

Wróblewski J., Zarys procesowego modelu sądowego stosowania prawa, „Państwo i Prawo” 1985, z. 4.

Zienkiewicz A., Mediacja jako forma wymiaru sprawiedliwości, „ADR. Arbitraż i Mediacje” 2013, nr 4.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.3.187-195
Data publikacji: 2018-09-30 21:52:20
Data złożenia artykułu: 2018-05-08 14:02:06

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Piotr Szczekocki

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.