Zasady mediacji w oparciu o ustawę o izbach lekarskich

Katarzyna Joanna Luty

Streszczenie w języku polskim


Ustawa o izbach lekarskich przewiduje możliwość skierowania stron do postępowania mediacyjnego, czego celem jest m.in. załagodzenie konfliktu pomiędzy pokrzywdzonym pacjentem a obwinionym lekarzem. W zależności od etapu danej sprawy do mediacji kieruje rzecznik odpowiedzialności zawodowej – w toku postępowania wyjaśniającego, albo sąd lekarski – w toku postępowania przed sądem lekarskim. Mediatorem może być tylko lekarz wyznaczony z danej izby jako osoba godna zaufania, co może rodzić wątpliwości w zakresie jego bezstronności oraz neutralności wobec sprawy i stron postępowania.


Słowa kluczowe


mediacja; zasady mediacji; izba lekarska; odpowiedzialność zawodowa lekarzy

Pełny tekst:

PDF (English) PDF (POLISH)

Bibliografia


Berezowski J., Elementy mediacji w postępowaniach związanych z wystąpieniem zdarzeń niepożądanych w ochronie zdrowia, [in:] Wokół praktycznych i teoretycznych aspektów mediacji, red. P. Malinowski, H. Duszka-Jakimko, A. Suchorska, Kraków 2015.

Bieńkowska E., Mediacja w sprawach karnych. Stan prawny na 1 września 2011 r., Warszawa 2011.

Czy tylko sąd rozstrzygnie nasz spór? Mediacja i sądownictwo polubowne. Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów, red. A. Rękas, Warszawa 2010.

Dukiet-Nagórska T., [in:] J. Watoła, Mediator będzie lekarzem, ale czy zrozumie pacjenta?, http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,7436036,Mediator_bedzie_lekarzem__ale_czy_zrozumie_pacjenta_.html?disableRedirects=true [access: 16.09.2017].

Hartman J., Bioetyka dla lekarzy, Warszawa 2012.

Husarz R., Mediacja jako polubowne rozwiązanie sporów medycznych, [in:] Wokół praktycznych i teoretycznych aspektów mediacji, red. P. Malinowski, H. Duszka-Jakimko, A. Suchorska, Kraków 2015.

Informacja dla radia Poznań, http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/mediacje-zamiast-procesow [access: 11.09.2017].

Kozik M., Postępowanie z zakresu dpowiedzialności zawodowej, www.oil.org.pl/xml/nil/gazeta/numery/n2010/n201005/n20100519 [access: 11.09.2017].

Newman D.H., Cień Hipokratesa. Tajemnice domu medycyny, Kraków 2010.

Przyrzeczenie lekarskie, www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0003/4764/Kodeks-Etyki-Lekarskiej.pdf [access: 25.09.2017].

Rajca M., Nowosielska E., Postępowanie mediacyjne w ramach odpowiedzialności zawodowej lekarzy, „Biuletyn Informacyjny Opolskiej Izby lekarskiej” 2011, nr 175, www.izbalekarska.opole.pl/informacje-wyborcze/item/download/41_bfd98a725b3109205e898e0ed748b5c1 [access: 16.09.2018].

Realizacja zasady informed consent w kontekście relacji lekarz – pacjent. Wyzwania i bariery rozwojowe w Polsce, Warszawa 2012, www.rpo.gov.pl/pliki/13584264060.pdf [access: 11.09.2017].

Skrodzka M., Podstawowe zasady postępowania mediacyjnego, http://docplayer.pl/10660482-Podstawowe-zasady-postepowania-mediacyjnego.html [access: 11.09.2018].

Sprawozdanie z pracy Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej za 2016 rok, NRL/06.17/07, www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0008/112958/Sprawozdanie-za-rok-2016.pdf [access: 25.09.2017].

Sprawozdanie z działalności Mediatora Lubelskiej Izby Lekarskiej za rok 2011, www.oil.lublin.pl/download/2012/20120317-sprawozdanie_mediator.pdf [access: 25.09.2017].

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 26 czerwca 2006 r., www.ms.gov.pl/Data/Files/_public/mediacje/adr1/adr_standardy_mediacji.rtf [access: 11.09.2018].

Act of 2 December 2009 on chambers of physicians (Journal of Laws, 2017, Item 836).

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o izbach lekarskich, druk sejmowy VI kadencji, nr 2151, http://ww2.senat.pl/k7/dok/sejm/044/2151.pdf [access: 24.09.2017].

Wrześniewska-Wal I., Mediacja lekarz – pacjent. Alternatywna forma rozwiązywania sporu, „Fides et Ratio” 2016, nr 2(26).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.3.175-185
Data publikacji: 2018-09-30 21:52:20
Data złożenia artykułu: 2018-05-08 21:50:10

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Katarzyna Joanna Luty

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.