Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 26, No 3 (2017) Status prawny najemników w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Paweł Wójcik
 
Vol 25, No 4 (2016) Procesowe wykorzystanie podsłuchu w nowelizacji Kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 marca 2016 r. w świetle prawa do obrony Streszczenie w języku polskim  PDF
Joanna Machlańska
 
Vol 25, No 1 (2016) Zasada pierwszeństwa w prawie Unii Europejskiej. Wybrane problemy Streszczenie w języku polskim  PDF
Edyta Całka
 
Vol 24, No 4 (2015) Rozumowanie per analogiam w prawie precedensowym: reguła, konkurencja, poszukiwanie i uzasadnienie dla korzystania z analogii Streszczenie w języku polskim  PDF
Maciej Koszowski
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Obowiązek zawiadomienia o nabyciu własności nieruchomości rolnej wynikający z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Martyna Komarowska
 
Vol 25, No 1 (2016) Zasada państwa prawnego na gruncie prawa administracyjnego w kontekście współczesnych wyzwań Streszczenie w języku polskim  PDF
Eliza Kosieradzka, Marian Zdyb
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Cognitio extra ordinem w rzymskim prawie karnym publicznym Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Amielańczyk
 
Vol 24, No 4 (2015) Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2014 roku, IV KK 316/13, OSNKW 2014, z. 11, poz. 82 Streszczenie w języku polskim  PDF
Magdalena Budyn-Kulik
 
Vol 25, No 2 (2016) Dlaczego rozumowanie z analogii w naukach empirycznych i życiu codziennym różni się od rozumowania z analogii występującego w prawie Streszczenie w języku polskim
Maciej Koszowski
 
Vol 25, No 2 (2016) Słuszność jako wartość w pracy notariusza Streszczenie w języku polskim  PDF
Aleksandra Żaba
 
Vol 24, No 4 (2015) Juryslingwistyka: między językiem a prawem Streszczenie w języku polskim  PDF
Marta Sobieszewska
 
Vol 26, No 3 (2017) Wartości jako przedmiot ochrony policji budowlanej Streszczenie w języku polskim  PDF
Sławomir Zwolak
 
Vol 25, No 4 (2016) Prawo w perspektywie cywilizacji Streszczenie w języku polskim  PDF
Jacek Janowski
 
Vol 26, No 4 (2017) Przestępstwo oszustwa w tzw. klasycznej postaci w ujęciu prawnoporównawczym Streszczenie w języku polskim  PDF
Piotr Poniatowski, Krzysztof Wala
 
Vol 25, No 1 (2016) Wstęp Streszczenie w języku polskim  PDF
Leszek Leszczyński
 
Vol 26, No 2 (2017) Odpowiedzialność prawna dziennikarza Streszczenie w języku polskim  PDF
Piotr Kosmaty
 
Vol 24, No 4 (2015) Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2014 roku (SK 35/12), OTK-A 2014, nr 7, poz. 74 Streszczenie w języku polskim  PDF
Marek Kulik
 
Vol 27, No 2 (2018) Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2016 r. (II OSK 3028/14) dotycząca uwzględnienia interesu właściciela obiektu budowlanego oraz wartości prawem chronionych w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu Streszczenie w języku polskim  PDF
Sławomir Zwolak
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Pojęcie nieruchomości rolnej jako przedmiotu reglamentacji obrotu własnościowego Streszczenie w języku polskim  PDF
Konrad Marciniuk
 
Vol 24, No 3 (2015) O zasadach prawa urzędniczego (podstawowe problemy) Streszczenie w języku polskim  PDF
Bolesław Maciej Ćwiertniak
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach Stare decisis i „zdrowy rozsądek” w cywilnej i karnej jurysprudencji amerykańskiej Streszczenie w języku polskim
John McClellan Marshall, Michael D. Kmetz, George A. Otstott
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu „Zaprzysięganie na śmierć” w praktyce sądu miejskiego z Krzemieńca w XVIII w. Streszczenie w języku polskim  PDF
Marian Mikołajczyk
 
Vol 26, No 2 (2017) Odpowiedzialność za przestępstwo zgwałcenia w krajach muzułmańskich Streszczenie w języku polskim  PDF
Robert Sosik
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Prawo do sądu w sprawach dyscyplinarnych radców prawnych Streszczenie w języku polskim  PDF
Sławomir Pilipiec
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu O postępie badań nad historią nowoczesnej polskiej nauki prawa karnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Danuta Janicka
 
Vol 26, No 4 (2017) Roszczenia odszkodowawcze przysługujące byłym właścicielom tzw. gruntów warszawskich Streszczenie w języku polskim  PDF
Agnieszka Polus
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Pierwsza nowelizacja rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 lutego 1928 r. – prawo o ustroju sądów powszechnych w debacie sejmowej w 1928 r. Wybrane zagadnienia Streszczenie w języku polskim  PDF
Dorota Malec
 
Vol 25, No 4 (2016) Dyskryminacja w nawiązaniu stosunku pracy ze względu na karalność Streszczenie w języku polskim  PDF
Michał Grzeszczyk
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach Zapewnienie jednolitego prawa precedensu w Słowenii. Utrwalone orzecznictwo, stare decisis oraz trzecie ujęcie Streszczenie w języku polskim
Marko Novak
 
Vol 24, No 4 (2015) Prawne zasady funkcjonowania oświaty w Polsce Ludowej Streszczenie w języku polskim  PDF
Magdalena Pyter
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej a prawo pierwokupu gospodarstwa rolnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Zygmunt Truszkiewicz
 
Vol 25, No 1 (2016) Wybrane aspekty funkcjonowania konstytucyjnej zasady ochrony zaufania na gruncie prawa karnego w perspektywie internalizacji norm prawnych jako warunku jej efektywności Streszczenie w języku polskim  PDF
Magdalena Budyn-Kulik, Marek Kulik
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach Rola precedensów sądowych w japońskim procesie stanowienia prawa – reforma japońskiego kodeksu cywilnego (prawo obligacyjne) Streszczenie w języku polskim
Yachiko Yamada
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Z orzecznictwa Dyrekcji Policji Wolnego Miasta Krakowa – casus Oszyków Streszczenie w języku polskim  PDF
Paweł Cichoń
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Generalne Gubernatorstwo (1939–1945) – bariery w przedstawianiu prawdziwej historii (na przykładzie dwóch ważnych publikacji z lat 2014–2015) Streszczenie w języku polskim  PDF
Andrzej Wrzyszcz
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach Precedens i amerykańskie prawo administracyjne Streszczenie w języku polskim
William A. Edmundson
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Kilka uwag o prawie słusznym Streszczenie w języku polskim  PDF
Wojciech Dziedziak
 
Vol 27, No 1 (2018): Judicial Precedent in Comparative Approach Hiszpański system prawny – między systemami prawa stanowionego a prawem precedensu Streszczenie w języku polskim
Antonio-Luis Martínez Pujalte
 
Vol 25, No 4 (2016) Przestępstwo kradzieży z włamaniem w ujęciu komparatystycznym Streszczenie w języku polskim  PDF
Piotr Poniatowski, Krzysztof Wala
 
Vol 26, No 1 (2017): Prawne determinanty polityki rolnej Produkcja żywności w gospodarce o zamkniętym obiegu – wybrane aspekty prawne Streszczenie w języku polskim  PDF
Katarzyna Leśkiewicz
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Henryk Rzewuski a prawo dawnej Rzeczypospolitej Streszczenie w języku polskim  PDF
Andrzej Zakrzewski
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Orzecznictwo Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawach o bluźnierstwo (1 września 1932 r. – 1 września 1939 r.) Streszczenie w języku polskim  PDF
Maciej Mikuła
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Prawne zasady kształcenia nauczycieli szkół powszechnych w okresie II RP. Zagadnienia wybrane Streszczenie w języku polskim  PDF
Magdalena Pyter
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Dzieła naukowe jurystów rzymskich w zakresie prawa karnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Andrzej Chmiel
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Obraz urzędnika w przepisach Landrechtu pruskiego z 1794 r. Streszczenie w języku polskim  PDF
Zbigniew Naworski
 
Vol 25, No 3 (2016): Od prawa przeszłego do współczesnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu Od ryczałtu odszkodowania do miarkowania – kompensacyjny charakter kary umownej w prawie polskim na tle rozwiązań przyjętych w dziewiętnastowiecznym prawie cywilnym Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Fermus-Bobowiec
 
Vol 24, No 3 (2015) Dylematy na tle prawa do wypoczynku w zatrudnieniu niepracowniczym typu cywilnoprawnego Streszczenie w języku polskim  PDF
Beata Bury
 
Vol 24, No 3 (2015) Wpływ Kodeksu pracy na przemiany w zakresie regulacji niektórych stosunków materialnych i procesowych nominatów ze szczególnym uwzględnieniem urzędników służby cywilnej Streszczenie w języku polskim  PDF
Tadeusz Kuczyński
 
Vol 24, No 3 (2015) O treści regulaminów uwag kilka Streszczenie w języku polskim  PDF
Waldemar Uziak
 
Vol 24, No 3 (2015) Kodeks pracy a prawo Unii Europejskiej Streszczenie w języku polskim  PDF
Walerian Sanetra
 
1 - 50 z 53 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.