Podstawy odpowiedzialności Skarbu Państwa za błędy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w świetle unormowań konstytucyjnych i kodeksowych

Małgorzata Czajka

Streszczenie w języku polskim


Poruszony w niniejszym artykule temat odpowiedzialności Skarbu Państwa za błędy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych jawi się jako niezwykle interesujący i ważny społecznie, a instytucja odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie oraz niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie odgrywają bardzo ważną rolę w demokratycznym państwie prawnym. Zagadnienia związane z rehabilitacją osób poszkodowanych w wyniku pomyłek organów wymiaru sprawiedliwości mają ważne znaczenie zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Artykuł jest poświęcony analizie podstaw roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie uregulowanych w rozdziale 58 Kodeksu postępowania karnego w świetle relewantnych norm Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.


Słowa kluczowe


odszkodowanie; zadośćuczynienie; odpowiedzialność Skarbu Państwa; niesłuszne skazanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszak B., Zakres podmiotów uprawnionych do dochodzenia wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej (art. 77 ust. 1 Konstytucji RP), „Monitor Prawniczy” 2011, nr 1.

Chojniak Ł., Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz za niesłuszne oskarżenie, Warszawa 2013.

Chojniak Ł., Odszkodowanie za niesłuszne skazanie w polskim procesie karnym – wybrane zagadnienia, [w:] Węzłowe problemy procesu karnego, red. P. Hofmański, Warszawa 2010.

Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984.

Cioch P., Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu niesłusznego skazania, Warszawa 2007.

Czarnecki P., Odpowiedzialność Skarbu Państwa za błędy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych po 1 lipca 2015 r., „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2015, nr 2.

Dąbkiewicz K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2015, Warszawa 2015.

Granecki P., Glosa do wyroku TK z dnia 4 grudnia 2001 r., 18/00, „Palestra” 2002, nr 11–12.

Granecki P., Odpowiedzialność cywilna Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną działaniem swojego funkcjonariusza (wybrane zagadnienia), „Palestra” 2000, nr 11–12.

Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1: Komentarz do artykułów 1–296, Warszawa 2011.

Hofmański P., Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2016.

Kowalczyk-Ludzia M., Rehabilitacja niesłusznie skazanych i jej wpływ na wizerunek sądu, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2015, nr 1(16).

Kruszyński P., Z problematyki odszkodowania za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie, [w:] Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Waltosia, red. J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll, Warszawa 2000.

Rydz-Sybilak K., Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu na podstawie znowelizowanych przepisów Kodeksu postępowania karnego, [w:] Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku, red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2014.

Safjan M., Odpowiedzialność Państwa na podstawie art. 77 Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 1999, z. 4.

Sagan S., Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2003.

Ścisłowicz K., Konstytucyjne aspekty odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, [w:] Węzłowe problemy procesu karnego, red. P. Hofmański, Warszawa 2010.

Wiliński P., Odszkodowanie za stosowanie środków reakcji karnej lub przymusu procesowego – w świetle konstytucyjnej gwarancji prawa do odszkodowania, „Wrocławskie Studia Sądowe” 2012, nr 1.

Wyrok SN z dnia 5 kwietnia 2002 r., III RN 133/01.

Wyrok TK z dnia 4 grudnia 2001 r., SK 18/00.

Wyrok TK z dnia 23 września 2003 r., K 20/02.

Wyrok TK z dnia 11 stycznia 2005 r., SK 60/03.

Wyrok TK z dnia 29 listopada 2006 r., SK 51/06.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2017.20.32.7
Data publikacji: 2017-10-02 09:28:29
Data złożenia artykułu: 2017-02-14 23:26:39

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Małgorzata Czajka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.