Wniosek wszczynający postępowanie w przedmiocie wyrażenia zgody przez sąd opiekuńczy na pobranie szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej od małoletniego

Justyna Sadowska

Streszczenie w języku polskim


W artykule została omówiona problematyka wniosku wszczynającego postępowanie w przedmiocie wyrażenia zgody przez sąd opiekuńczy na pobranie szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej od małoletniego. W pierwszej kolejności zostały przedstawione uwagi ogólne dotyczące postępowania w przedmiocie pobrania od małoletniego szpiku lub komórek krwi. Następnie przybliżono zagadnienia dotyczące warunków formalnych tego wniosku w odniesieniu do warunków formalnych pism procesowych w ogólności oraz warunków formalnych pozwu. Dalsze rozważania dotyczą zwrotu wniosku oraz jego cofnięcia.


Słowa kluczowe


postępowanie nieprocesowe; postępowanie w przedmiocie pobrania od małoletniego szpiku lub komórek krwi; wniosek wszczynający postępowanie; warunki formalne wniosku; zwrot wniosku

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berutowicz W., Zasada dyspozycyjności w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1957.

Broniewicz W., Marciniak A., Kunicki I., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2016.

Dolecki H., Ingerencja sądu opiekuńczego w wykonywanie władzy rodzicielskiej, Warszawa 1983.

Dolecki H., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2015.

Duda J., Cywilnoprawna problematyka transplantacji medycznej, Warszawa 2011.

Flejszar R., Zasada dyspozycyjności w procesie cywilnym, Warszawa 2016.

Góra-Błaszczykowska A., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 3: Art. 506–729, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Warszawa 2013.

Gudowski J., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 4: Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, red. T. Ereciński, Warszawa 2016.

Gutowski M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1: Art. 1–44911, red. M. Gutowski, Warszawa 2016.

Guzik-Makaruk E., Transplantacja organów, tkanek i komórek w ujęciu prawnym i kryminologicznym, Białystok 2008.

Haak H., Ochrona prawna udzielana przez sąd opiekuńczy, Toruń 2002.

Haberko J., [w:] J. Haberko, I. Uhrynowska-Tyszkiewicz, Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Komentarz, Warszawa 2014.

Jodłowski J., [w:] J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa 2014.

Kallaus A., Udział osoby małoletniej w postępowaniu opiekuńczym, Poznań 2015.

Kubiak R., Prawo medyczne, Warszawa 2010.

Kunicki I., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1: Art. 1–729, red. A. Góra-Błaszczykowska, Warszawa 2016.

Machnikowski P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2016.

Mularski K., Problematyka przeszczepu od małoletniego żywego dawcy, „Państwo i Prawo” 2016, z. 7.

Orzeczenie SN z dnia 1 lutego 1950 r., Po.C. 305/49, PN 1950, nr 7–8.

Orzeczenie SN z dnia 17 marca 1951 r., C 482/50, OSN 1952, nr 3, poz. 65.

Postanowienie SN z dnia 14 lutego 1977 r., IV CZ 10/77, OSPiKA 1978, nr 2, poz. 27.

Postanowienie SN z dnia 18 lutego 1982 r., IV CZ 15/82, z glosą W. Siedleckiego, OSPiKA 1983, nr 1, poz. 6.

Postanowienie SN z dnia 3 maja 1984 r., IV PZ 37/84, OSNCP 1985, nr 2–3, poz. 32.

Rejdak M., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 2: Art. 367–729, red. A. Marciniak, K. Piasecki, Warszawa 2016.

Sadowska J., Uczestnicy postępowania w przedmiocie wyrażenia zgody na pobranie od małoletniego szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, „Rejent” 2016, nr 7.

Siedlecki W., [w:] W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2004.

Siedlecki W., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego (Prawo procesowe cywilne – 1985), „Państwo i Prawo” 1986, z. 12.

Siedlecki W., Świeboda Z., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2004.

Studzińska J., [w:] P. Cioch, J. Studzińska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2012.

Telenga P., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Jakubecki, Warszawa 2015.

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 793 ze zm. [zmiany: Dz.U. z 2017 r., poz. 798; Dz.U. z 2017 r., poz. 767]).

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 1311 ze zm.).

Wiśniewski T., Przebieg procesu cywilnego, Warszawa 2013.

Wyrok SN z dnia 1 grudnia 2004 r., III CK 15/04, „Monitor Prawniczy” 2004, nr 1.

Zieliński A., Sądownictwo opiekuńcze w sprawach małoletnich, Warszawa 1975.

Żyznowski T., [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. 1: Art. 1–366, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Warszawa 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2016.19.31.83
Data publikacji: 2017-06-18 18:27:17
Data złożenia artykułu: 2017-03-14 23:24:44

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Justyna Sadowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.