Wybrane przestępstwa gospodarcze związane z obrotem walutą Bitcoin w prawie polskim, Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych

Paweł Czaplicki

Streszczenie w języku polskim


Celem niniejszego artykułu jest analiza aspektów prawnych specyfiki popełniania powszechnie znanych przestępstw w odniesieniu do obrotu walutami wirtualnymi. Autor we wstępie prezentuje ideę tworzenia walut wirtualnych oraz zasady ich funkcjonowania na rynku. W dalszej części opracowania została przedstawiona analiza poszczególnych przestępstw popełnianych z wykorzystaniem walut wirtualnych. Następnie zaprezentowano aktualne uregulowania prawne w tym zakresie, oceniono możliwość stosowania ich w stosunku do walut wirtualnych oraz zasygnalizowano potrzebę nowelizacji przepisów prawa w wybranych obszarach. Rozważania objęły również ocenę kierunków działań podejmowanych przez ustawodawcę polskiego, instytucje Unii Europejskiej oraz władze Stanów Zjednoczonych, które zmierzają do ograniczenia wskazanych powyżej negatywnych zjawisk. W podsumowaniu znajdują się postulowane przez autora rozwiązania pozwalające na ograniczenie skali omawianego problemu.


Słowa kluczowe


przestępstwa gospodarcze; Bitcoin; analiza prawnoporównawcza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bitcoin przebił cenę złota – najwyższy kurs w historii, http://bitcoin.pl/wiadomosci/ciekawostki/1370-bitcoin-przebil-cene-zlota-najwyzszy-kurs-w-historii [dostęp: 26.03.2017].

Bitcurex nadal milczy – afery ciąg dalszy, http://bitcoin.pl/wiadomosci/bezpieczenstwo/1338-bitcurex-nadal-milczy-afery-ciag-dalszy [dostęp: 26.03.2017].

Jagiełło D., Przestępstwa popełniane w świecie wirtualnym (tzw. virtual crime) a problemy wynikające z przyjęcia odpowiedniej klasyfikacji prawnej oraz możliwości dowodzenia ich znamion, „Wrocławskie Studia Sądowe” 2014, nr 4.

Kulik M., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2015.

Nakamoto S., Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf [dostęp: 26.03.2017].

New York Codes, Rules and Regulations, Title 23. Department of Financial Services Chapter I. Regulations of the Superintendent of financial services part 200. Virtual Cerencies, www.dfs.ny.gov/legal/regulations/revised_vc_regulation.pdf [dostęp: 29.03.2017].

New York State Penal Law, http://ypdcrime.com/penal.law [dostęp: 29.03.2017].

Nowe szczegóły w sprawie włamania na giełdę Bitfinex, http://bitcoin.pl/wiadomosci/bezpieczenstwo/1269-nowe-szczegoly-w-sprawie-wlamania-na-gielde-bitfinex [dostęp: 26.03.2017].

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniającej dyrektywę 2009/101/WE, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:C:2017:034:FULL [dostęp: 29.03.2017].

Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych, red. K. Zacharzewski, K. Piech, https://mc.gov.pl/files/przeglad_polskiego_prawa_w_kontekscie_zastosowan_technologii_rozproszonych_rejestrow_oraz_walut_cyfrowych.pdf [dostęp: 27.03.2017].

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1137 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 299 ze zm.).

Virtual Currency Schemes – a further analysis, www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf [dostęp: 26.03.2017].

www.europarl.europa.eu/oeil/popups/printsummary.pdf?id=1438763&l=en&t=E [dostęp: 26.03.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2017.20.32.39
Data publikacji: 2017-10-02 09:28:30
Data złożenia artykułu: 2017-05-05 12:00:42

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Paweł Czaplicki

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.