Odpowiedzialność karna za niedozwolone porozumienia przetargowe w polskim i niemieckim kodeksie karnym

Sebastian Zieliński

Streszczenie w języku polskim


Zamówienia publiczne odgrywają istotną rolę w gospodarkach narodowych Polski i pozostałych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Przetargi, w które zaangażowane są podmioty publiczne, wykazują wysoki kryminogenny potencjał z wielu powodów. Zarówno w polskim, jak i niemieckim porządku prawnym w zakresie ochrony przetargów publicznych przed niepożądanymi zachowaniami zastosowano mieszane rozwiązania prawa antymonopolowego oraz prawa karnego. Artykuł stanowi wynik prawnoporównawczej analizy polskich regulacji prawnokarnych przewidujących odpowiedzialność za niedozwolone porozumienia przetargowe (art. 305 k.k.) z regulacjami niemieckimi (§ 298 StGB), ze szczególnym uwzględnieniem problematyki z zakresu kryminalizacji niedozwolonych porozumień przetargowych oraz strony przedmiotowej wyżej wymienionych typów czynów zabronionych.


Słowa kluczowe


niedozwolone porozumienia przetargowe; przestępstwa przeciwko przetargom publicznym; przestępczość gospodarcza; przestępczość białych kołnierzyków; kartele

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bieniak M., Odpowiedzialność karna menadżerów. Komentarz, Warszawa 2015.

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 2007.

Boratyńska M., Przetarg w prawie polskim. Zagadnienia cywilistyczne, Warszawa 2001.

Encyclopedia of White-Collar & Corporate Crime, ed. L.M. Sallinger, Thousand Oaks 2005.

Galbraith J.K., Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów, Warszawa 2005.

Gałązka M., Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2015.

Identifying and Reducing Corruption in Public Procurement in the EU, eds. J. Marteen de Vet, W. Wensink, www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/29834/identifying_reducing_corruption_in_public_procurement_en.pdf [dostęp: 05.05.2017].

Informacja o polskim rynku zamówień publicznych w roku 2016 na podstawie ogłoszeń opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (stan na dzień 31 października 2016 roku), www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/32941/BZP20161031.pdf [dostęp: 05.05.2017].

Król-Bogomilska M., Zwalczanie karteli w prawie antymonopolowym i karnym, Warszawa 2013.

Kulik M., Komentarz do art. 305 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2015.

Lernell L., Zarys kryminologii ogólnej, Warszawa 1978.

Łabuda G., Komentarz do art. 305 k.k., [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2014.

Marek A., Komentarz do art. 305 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Marek, Warszawa 2007.

Meier R.F., Crime and Society, Boston 1989.

Michalska-Warias A., Komentarz do art. 305 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2016.

Potulski J., Komentarz do art. 305 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R. Stefański, SIP Legalis 2016.

Raport UOKiK: System zamówień publicznych a rozwój konkurencji w gospodarce, Warszawa 2013, https://uokik.gov.pl/download.php?plik=13832 [dostęp: 05.05.2017].

Rozporządzenie Komisji UE nr 2015/1348 z dnia 3 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 773/2004 odnoszące się do prowadzenia przez Komisję postępowań zgodnie z art. 81 i art 82 Traktatu WE z dnia 3 sierpnia 2015 r. (Dz.Urz. UE L nr 208).

Skorupka J., Komentarz do art. 305 k.k., [w:] System Prawa Karnego, t. 9: Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, red. R. Zawłocki, Warszawa 2015.

Szymanowska A., Polacy wobec przestępstw i karania, Warszawa 2008.

The Handbook of Crime and Punishment, ed. M. Tonry, Oxford 2000.

Tuora Schwierskott E., Niemiecki kodeks karny w tłumaczeniu na język polski, Regensburg 2016.

Wójcik J.W., Ciemna i złota liczba przestępstw gospodarczych – zagadnienia kryminologiczne i kryminalistyczne, [w:] Przestępczość gospodarcza – problemy współpracy międzynarodowej, red. H. Machińska, Warszawa 2008.

Wyrok SN z dnia 23 stycznia 2012 r., WA 38/11, Legalis nr 478668.

Zawłocki R., Komentarz do art. 305 k.k., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 2: Komentarz art. 222–316, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2013.

Zieliński S., Koncepcja przestępczości „białych kołnierzyków” w Polsce w kontekście zmowy przetargowej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, nr 12.

Zmowy przetargowe. Broszura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2013, https://uokik.gov.pl/download.php?plik=11132 [dostęp: 05.05.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/szn.2017.20.32.117
Data publikacji: 2017-10-02 09:28:35
Data złożenia artykułu: 2017-05-05 15:46:24

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Sebastian Zieliński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.