Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Celem czasopisma Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie jest opublikowanie oryginalnych prac naukowych, dotyczących dziedzictwa cyrylo-metodiańskiego we współczesnym świecie, w szczególności poświęconych kwestiom kultu oraz języka, literatury i kultury laickiej. Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie rozpowszechniają działalność naukową pracowników i partnerów naukowych Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w dziedzinie językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa słowiańskiego oraz bałkańskiego. Szczególnym celem czasopisma jest promocja wyróżniających się prac autorstwa młodych naukowców (doktorantów i studentów) polskich i zagranicznych.

Prosimy brać pod uwagę, że recenzenci otrzymują anonimowe artykuły do recenzowania. Głównym ich zadaniem będzie ocena tekstu pod względem merytorycznym i językowo-stylistycznym, w tym: zgodność z profilem czasopisma, istotność tematu tekstu, oryginalność sformułowanych tez naukowych, prawidłowość warsztatu metodologicznego, dogłębność analizy, logiczność struktury tekstu, kompletność wykazu bibliograficznego, prawidłowość języka i stylu tekstu.

Wymagania dotyczące przygotowania tekstu do druku

 • Prosimy o przekazanie tekstu do redakcji Zeszytów Cyrylo-Metodiańskich w postaci dokumentu wgranego do panelu redakcyjnego czasopisma:
 • Format tekstu: MS Word document (rozszerzenia .doc lub .docx)
 • Układ strony (Page Layout): A4 – wcięcia (margins): 2,5 cm z każdej strony;
 • Czcionka (Font): Times New Roman; Rozmiar (Font Size): 12; Interlinia (Line spacing): 1,5;
 • Odstęp (Spacing): 0. Tytuł (Paper Title): wyśródkowany, pogrubioną czcionką (Centered, Bold) Pod tytułem: wolny wers (przez Enter);
 • NA KOŃCU ARTYKUŁU: Bibliografia (pogrubioną czcionką) Pozycje bibliograficzne podajemy wg wzoru poniżej. Prosimy o umieszczenie numerów DOI przy pozycjach, które je posiadają. -
 • Pod bibliografią: tytuły artykuły w jęz. oryginalnym i w jęz. angielskim: wyśródkowany, pogrubioną czcionką (10, Centered, Bold). Jeżeli artykuł jest w j. angielskim, podajemy tytuł w j. polskim. - Pod tytułami: słowa kluczowe w j. angielskim (Keywords:) – do 5 słów kluczowych (czcionka: 10). - Pod Keywords: streszczenie (Abstract) w j. angielskim (czcionka: 10). Jeżeli artykuł jest w j. angielskim, podajemy streszczenie w j. polskim.
 • PRZYPISY I CYTOWANIE: Przypisy dolne (czcionka 10, wyśrodkowane). Cytowanie w tekście artykułu: w nawiasach okrągłych – nazwisko, rok wydania, strona (Sotirov 2008: 56). Cytowanie krótszych fragmentów: w cudzysłowie, czcionka normalna (niepochylona, rozm. 12), źródło (naprz. Sotirov 2008: 56). Cytowanie dłuższych fragmentów: wolny wers (przez Enter, czcionka: 10), cytowany fragment (czcionka 10, normal, niepochyloną!, wolny wers (przez Enter, czionka: 10).
 • Tytuły książek i artykułów, utworów literackich podajemy pochyloną czcionką.
 • Cudzysłowiu: typu „наймах у сусідів“ – prosimy nie używać «наймах у сусідів».
 • Jeżeli możliwe, w tekście artykułu prosimy unikać używania bold i underline.
 • Wszelkie źródła używane w artykule podajemy w Bibliografii na końcu.
 • Cytowanie w Bibliografii – wzór: Lakoff 1980: Lakoff G. Metaphors We Live By, Chicago 1980.
 • Lakoff – Kövesces 1987: Lakoff G., Kövesces Z., The Cognitive Model of Anger Inherent in American English, w: Cultural Models in Language and Thought, red. Holland, D., Quinn, N., New York 1987, s. 195–221.
 • Ferrari 2007: Ferrari F., Metaphor at Work in the Analysis of Political Discourse, "Discourse and society", nr 18, 2007, s. 603–625.
 • Barszcz www: Barszcz L., Andrzej Krzycki a Kaplica Zygmuntowska, czyli kilka uwag o książce Stanisława Mossakowskiego "Kaplica Zygmuntowska", <http://www.nowadydaktyka.intmedia.pl/KaplicaZygmunt.html> (dostęp: 29.05.2009).

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc), Open Office lub RTF, LaTeX.
 2. Ilustracje i wykresy zostały przygotowane w osobnych plikach w rozdzielczości 300 DPI.
 3. W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
 4. Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne zgodne ze Wskazówkami dla autorów, które znajdują się w zakładce "O Czasopiśmie".
 5. Spełniłem / spełniłam zalecenia odnośnie przygotowania tekstu, który ma zostać poddany recenzji podwójnie ślepej (tzw. double-blind review process).
 6. Jako autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełniłem / am oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podałem / am wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 7. UWAGA!

  Autorze tutaj znajdziesz podpowiedź jak poprawnie wgrać artykuł.

 

Prawa autorskie

Pełny tekst licencji tutaj.

 

Polityka prywatności

 1. Wydawnictwo UMCS respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Wydawnictwo UMCS dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników.
 3. Dane użytkowników są chronione w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich. 
 4. Wydawnictwo UMCS zbiera dane podawane przez czytelników podczas kontaktu. 
 5. Dane użytkowników nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.
 6. Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. 
 7. Wydawnictwo UMCS może kontaktować się z użytkownikiem mailowo, telefonicznie lub listownie m.in. celem weryfikacji danych adresowych - koniecznych do realizacji zamówienia, umowy. 
 8. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z Wydawnictwem UMCS lub samodzielnie poprzez panel czasopisma.