Słowacy w Serbii – badania dokonane w miejscowości Vojlovica za pomocą wieloczasowej analizy warstw krajobrazu kulturowego

Marian Žabenský, Jana Hučková

Streszczenie w języku polskim


Analiza transektów warstw krajobrazu kulturowego miejscowości Vojlovica, stanowiąca przykład badania krajobrazu kulturowego, umożliwiła sformułowanie szeregu uogólnień o charakterze etnograficznym, kulturowym i historycznym. Krajobrazy kulturowe pozostawiają ślady odzwierciedlające pewien związek między kulturą a społeczeństwem zamieszkującym dany obszar. Badanie koncentruje się głównie na XIX i XX wieku, kiedy to miało miejsce osadnictwo i powstanie miejscowości. Następnie nastąpił rozwój rolnictwa, co nadało miejscu charakter rolniczy. Po drugiej wojnie światowej następuje industrializacja, która ma również wpływ na kulturę miejscowej ludności. W ostatnich latach daje się zauważyć znaczący wpływ globalizacji, z naciskiem na myślenie o jednostce/społeczeństwie w kontekście nowego rozwoju kulturowego społeczności.


Słowa kluczowe


krajobraz kulturowy, Dolne Ziemie, Słowacy w Serbii, osadnictwo

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Babiak M., Anabáza, Vydavateľstvo Ivan Krasko, Nadlak 2011.

Bičík I., Jeleček L., Štepánek V., Land-use changes and their social driving forces in Czechia in the 19th and 20th centuries, [in:] Land Use Policy, ed. G. M. Robinson, Oxford, Amsterdam 2001.

Boltižiar M., Olah B., Krajina a jej štruktúra (Mapovanie, zmeny, hodnotenie), FPV UKF, Nitra 2009.

Botík J., Etnická história Slovenska, Vydavateľské družstvo, Bratislava 2007.

Čukan J., Dolnozemské reflexie na neroľnícke zamestnania, UKF Nitra, Nitra 2001.

Čukan J., Kontexty kultúrnych tradícií prímestskej obce v Banáte, „Kontexty kultúry a turizmu“, 2014, nr 2.

Feranec J., Prístupy k analýze viac časových údajov diaľkového prieskumu zeme, „Geografický časopis“, 1996, nr 48.

Chrastina P., Výskum krajiny (z aspektu historickej geografie a krajinnej archeológie), „Geografické štúdie“, 2010, nr 14.

Chrastina P., Profily kultúrnokrajinných vrstiev – metóda výskumu nielen industriálnej krajiny: na príklade mesta Nováky, „Historická geografie“, 2011, nr 37.

Kurpaš M., Transformácie tradičnej architektúry, [in:] Silbaš – kultúrne tradície Slovákov v Báčke, ed. J. Čukan, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Nový Sad 2013.

Michalík B., Spolková činnosť, [in:] Pivnica – kultúrne tradície Slovákov v Báčke, ed. J. Čukan, Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec 2010.

Michalík B., Akulturačné procesy v prostredí dolnozemských Slovákov, Vydavateľstvo Ivan Krasko, Nadlak 2015.

Muchová Z., The potential of the landscape with dispersed settlement (case study Čadca town), [in:] Public recreation and landscape protection - with man hand in hand, ed. J. Fialková, D. Pernicová , Mendelova univerzita, Brno 2013.

Oťaheľ J., Krajinná pokrývka Slovenska, VEDA, Bratislava 2001.

Oťaheľ J., Feranec, J., Výskum zmien krajinnej pokrývky pre poznanie vývoja krajiny, „Geographia Slovaca“, 1995, nr 10.

Oťaheľ J., Feranec T., Cebecauer T., Pravda J., Husár K., Krajinná štruktúra v okrese Skalica: Hodnotenie zmien, diverzity a stability, „Geographia Slovaca“, 2004, nr 19.

Petrovič F., Vývoj krajiny v oblasti štálového osídlenia Pohronského Inovca a Tribeča, SAV, Bratislava 2005.

Pucherová Z., Vývoj využitia krajiny na rozhraní Zobora a Žitavskej pahorkatiny, UKF Nitra, Nitra 2004.

Sklabinská M., Mosnáková K., Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, Štamparija Stojkov, Nový Sad 2012.

Žabenský M., Geografia a kultúrno-historický vývoj krajiny, [in:] Vojlovica – kultúrne tradície Slovákov v Banáte, ed. J. Čukan, UKF Nitra, Nitra 2015.

Žabenský M., Zima R., Predanocyova B., Hučková J., The Ideological Direction of the Society/Individual in a Specific Historical Period, „European Journal of Science and Theology“, 2016, nr 12.

Informants:

BERACKA M., born 1936

BERACKA J., born 1943

HRÍB J., born 1955

KUCHÁRIKOVA A., maiden name Brezinová, born 1938

KULIK B., born 1986

LENHARTOVA E., born 1933

MAREK J., born 1950

MAREK J., born 1974

PAVELA J., born 1950

SPIŠIAK J., born 1945

SPIŠIAK P., born 1948

SPIŠIAK M., born 1979

SPIŠIAKOVÁ E., maiden name Beracková, born 1978
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/bc.2017.2.9
Data publikacji: 2018-07-27 12:57:27
Data złożenia artykułu: 2017-07-11 12:08:44


Statystyki


Widoczność abstraktów - 781
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 404

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Marian Žabenský, Jana Hučková

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.