Polityka reform systemów wyborczych do Zgromadzenia Narodowego w Bułgarii w latach 1990-2016

Wojciech Sokół

Streszczenie w języku polskim


W Bułgarii w wyborach do Zgromadzenia Narodowego w okresie demokratyzacji systemu politycznego wykorzystywane były różne mechanizmy wyborcze. Pierwsze tranzycyjne wybory parlamentarne zostały przeprowadzone w oparciu o system mieszany. Następnie wykorzystywany był system proporcjonalny, z wyjątkiem wyborów w 2009 roku, w których zastosowano znów system mieszany. Formuła proporcjonalna w dalszym ciągu jest obowiązującym rozwiązaniem w bułgarskim kodeksie wyborczym pomimo kilkukrotnych prób jej zmiany, między innymi poprzez referendum. W polityce reform wyborczych główną rolę w tym państwie odgrywały partie polityczne.


Słowa kluczowe


Bułgaria, wybory, systemy wyborcze, partie polityczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ashley S., Bulgaria, “Electoral Studies”, 1990, vol. 9, nr 4.

Bell J.D., Bulgaria, [w:] Developments in East European Politics, red. S. White, J. Batt, P. Lewis, Cambridge University Press, Basingstoke 1993.

Bell J.D., Democratization and Political Participation in Post-Comminist Bulgaria, [w:] Politics, Power and the Struggle for Democracy in South – East Europe, red. K. Dawisha, B. Parrott, Plograve, Baltimore 1997.

Biagini A., Guida F., Pół wieku realnego socjalizmu: Europa Środkowowschodnia od II wojny światowej do upadku rzaądów komunistycznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1998.

Birch S., Bulgaria: Engineering Legitimacy through Electoral System Design [w:] Embodying Democracy. Electoral System Design in Post – Communist Europe, red. S. Birch, F. Millard, M. Popescu, K. Williams, Plograve, New York 2002.

Bulgaria, “East European Constitutional Review”, 1995, vol. 4, nr 1.

Bułgaria. Obniżony próg wyborczy, „Kronika Sejmowa. Parlamenty Europy Środkowej i Wschodniej”, 18 II 1997.

Centkowska E., Jesień Ludów’89. Kalendarium wydarzeń, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992.

Colomer J., Handbook of Electoral System Choice, red. J.M. Colomer, B. Grofman, New York 2004.

Dziemidok-Olszewska B., Instytucja prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.

Gawrilow V., Communist Party and Opposition Sign Key Political Agreements, “Report on Eastern Europe”, 1990, vol. 1.

Gorzkowski J., Morawski W., Jesień narodów, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1991.

Iordanova M., Electoral Law and the Electoral System, [w:] The 1990 Election to the Bulgarian Grand National Assembly and the 1991 Election to the Bulgarian National Assembly: Analyses, Documents and Data, red. G. Karasimeonow, Edition Sigma, Berlin1997.

Jackowicz J., Bułgaria, „Europa Środkowo-Wschodnia 1994 –1995”, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997.

Karp J., Grzybowski M., System konstytucyjny Bułgarii, Warszawa 2002.

Kolarowa R., Dimitrow D., The Roundtable Talks in Bulgaria, [w:] The Roundtable Talks and the Breakdown of Communism, red. J. Elster, University of Chicago Press, Chicago–London 1996.

Magdalenka po bułgarsku, „Gazeta Wyborcza”, 31 III–1 IV 1990.

Melone A.P., Bulgaria’s National Roundtable Talks and the Politics of Accomodation: Creating Parliamentary Government: The Transition to Democracy in Democracy in Bulgaria, red. A.P. Melone, Edition Sigma, Columbus 1998.

Nikolaew R., Political Maneuvering Before the Round-table Talks, “Report on Eastern Europe”, 1990, vol. 1.

Nikolajew R., Preparations for Free Elections of a Grand National Assembly, “Report on Eastern Europe”, 1990, vol. 1, nr 24 (15 czerwiec).

Orlikowski M., Siadają do stołu, „Gazeta Wyborcza”, 3 I 1990.

Petroff W., Systemy wyborcze do parlamentów europejskich państw postkomunistycznych w latach 1990–1999, „Studia Polityczne”, 2002, nr 13.

Pioskowik E., Bułgaria. Rola organów przedstawicielskich w systemie rządów na szczeblach centralnym i terenowym, [w:] Dynamika systemów politycznych wybranych państw Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Barański, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995.

Radew J., Prezident Respubliki Bołgarii, [w:] Ten Years of the Democratic Constitutionalism in Central and Eastern Europe, red. K. Działocha, R. Mojak, K. Wójtowicz, Wydawnictwo „Morpol”, Lublin 1999.

Rose R., Munro N., Elections and Parties in New European Democracies, Cambridge University Press, Washington 2003.

Suchowiejko M., Batalia o zieleń, „Kronika Sejmowa. Parlamenty Europy Środkowej i Wschodniej”, 7 IV 1997.

Suchowiejko M., Bułgaria: Nowa ordynacja wyborcza, „Kronika Sejmowa. Parlamenty Europy Środkowej i Wschodniej”, 31 I 2001.

Suchowiejko M., Bułgaria: Simeon czeka jak generał de Gaulle, „Rzeczpospolita”, 6 I 1995.

Suchowiejko M., Bułgaria: triumf byłych komunistów. Propozycja powołania koalicji „Rzeczpospolita”, 20 XII 1994.

Suchowiejko M., Pozostaje stary próg wyborczy, „Kronika Sejmowa. Parlamenty Europy Środkowej i Wschodniej”, 4 III 1997.

Suchowiejko M., Słaba herbata zamiast heroiny, „Rzeczpospolita”, 30 VII 2002.

Suchowiejko M., Trybunał Konstytucyjny: karty do głosowania na koszt budżetu, „Kronika Sejmowa. Parlamenty Europy Środkowej i Wschodniej”, 31 I 2001.

Suchowiejko M., Wybory jak plebiscyt, „Rzeczpospolita”, 19 XII 1994.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/bc.2017.2.43
Data publikacji: 2018-07-27 12:57:28
Data złożenia artykułu: 2017-10-11 11:11:55


Statystyki


Widoczność abstraktów - 751
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 560

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Wojciech Sokół

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.