A Vocation or a Profession? A Religious and Secular Dimension of the Hierarchical Priesthood in the Consciousness of Polish Youth

Józef Baniak

Abstract


The hierarchical Priesthood is a subject of research of the humanities, including the sociology of religion. The hierarchical Priesthood is also a matter of interest for average people, especially for those who believe deeply in God and are religious. In this article I reveal the approach, the attitudes and the critical assessments of Polish youth towards the Priesthood and priests. The population involved in the research are students of selected general and profiled high schools in Kalisz (456) and students of the College of Communication and Management in Poznań from four majors: sociology, pedagogy, IT and management (426). My research was performed twice in 2011, in order to discover the way and scope of secondary school and college students’ attitudes towards the institution of Priesthood and priests in Poland. In the time between those two rounds of research, in Poland there had been some major socio-political and economic changes that affected the position and role of the Catholic Church in the Polish state and its appreciation in the Polish nation. The question is whether those changes affected the attitudes and critical estimates of Polish youth towards the Priesthood and parish priest. This question shall be answered in my article. Generally, the examined group of secondary school students in Kalisz and college students in Poznan have demonstrated positive attitudes towards the Priesthood and the priests are perceived as a factor helping people fulfill their religious and moral duties. This help is provided by priests in various ecclesial environments. In the opinion of these respondents, the hierarchical priesthood is in particular a religious vocation, and at the same time a special work (occupation) that requires from the priests dedication, courage, empathy and faith in God.Students more often add that these priesthood qualities should be demonstrated by candidates for priests. No doubt, young Poles know that some of the priests do not match those requirements and reached Priesthood in an unfair way without a religious vocation. The examined secondary and college students in 78% of cases do not agree with the institution of obligatory celibacy, calling it into question as unfounded and unrealistic. They are convinced that priests should have their own wives and families, just like in other Christian Churches, and at the same time serve people with their religious competence in the Church.. The celibacy and marriage should be, according to their opinion, totally voluntary, contrary to contemporary situation. They say that obligation in such matters can affect the true vocation of priests. Not every priest, as the examined youth state, is prepared to live in celibacy even though he has a religious vocation. So the successful Priesthood is strictly connected with the vocation coming from God and not with celibacy and solitude. A priest who is married and has his own family, in their opinion, can also serve God and people in the structures of the Church. However, the priest should be a very faithful, religious and human (people) loving person. For such priests there should be a place in the Church, the respondents say. 


Keywords


religious vocation; parish priests; Polish youth, secondary school students; college students; hierarchical priesthood; priests’ celibacy

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Audet, J. P. (1970). Priester und Laie in der christlichen Gemeinde. W: J.P. Audet i inni, Der priestliche Dienst. (s. 116-175). Freiburg – Basel – Wien: Herder.

Babbie, E. (2007). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Baniak, J. (1986). Powołania zakonne w Polsce – analiza socjologiczna. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (1), 279–300.

Baniak J. (1987). Model kapłana diecezjalnego w Kościele katolickim – analiza socjologiczno-teologiczna. Człowiek i Światopogląd, (8), 72-86.

Baniak, J. (1989). Aksjologiczny wymiar zawodu księdza. Studia Socjologiczne, (4), 21 –233.

Baniak, J. (1993). Ksiądz w oczach młodzieży. Obraz kapłana w świadomości młodzieży licealnej i akademickiej (na przykładzie Kalisza). Studium socjologiczne. Poznań: W drodze.

Baniak, J. (1994). Obraz kapłana w świadomości katolików świeckich. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Baniak J. (1997). Dynamika powołań kapłańskich i zakonnych w Kościele rzymskokatolickim w Polsce w latach 1900-1994. Studium socjograficzne. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Baniak, J. (2000). Wierność powołaniu a kryzys tożsamości kapłańskiej. Studium socjologiczne na przykładzie Kościoła w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM.

Baniak, J. (2000). Dynamika nie-kapłańskich powołań zakonnych w Polsce: 1900-1994. Studium socjograficzne. Przegląd Religioznawczy, (2), 63-87.

Baniak, J. (2000a). Kapłaństwo hierarchiczne w świadomości licealistów i studentów – analiza socjologiczna. Studia Gnesnensia, (14), 285-304.

Baniak, J. (2000b). Dlaczego księża w Polsce rezygnują z kapłaństwa? Przegląd Powszechny, (5), 158-176; (6), 317-324.

Baniak, J. (2001). Rezygnacja z kapłaństwa i wybór życia małżeńsko-rodzinnego przez księży rzymskokatolickich w Polsce. Studium socjologiczne. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Baniak, J. (2007). Czynniki kryzysu tożsamości kapłańskiej wśród księży rzymskokatolickich w Polsce. Studium socjologiczne. Teologia Praktyczna. (8), 209–263.

Baniak, J. (2012). Powołania do kapłaństwa i do życia zakonnego w Polsce w latach 1900-2010. Studium socjologiczne. Poznań: Wydawnictwo Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Baniak, J. (2013). Portret księdza w wyobrażeniach i ocenach polskiej młodzieży. Studium socjologiczne. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Baniak, J. (2013a). The Image of the Priest in the Awareness of Polish Youth. A Sociological Study. Berlin: LIT.

Blalock, H. M. (1977). Statystyka dla socjologów (tłum. M. Tabin i inni). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Boff, L. (1980). Die Neuentdeckung der Kirche. Mainz: Mathias – Grunewald – Verlag.

Ciupak, E. (1965). Kapłaństwo: powołanie i zawód. W: E. Ciupak (red.), Kult religijny i jego społeczne podłoże (s. 391-429). Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Congar, Y. (1971). Die Lehre von der Kirche. Freiburg – Basel – Wien. Herder Verlag. GmbH.

Cuber, J. F., Kenkel, W. F. (1954). Social Stratification in the United States. New York.

Dingemans, L. (1962). Przyczynek do socjologii powołań. W: F. Houtart (red.), Socjologia religii. Wprowadzenie (s. 145-165). Warszawa: Biblioteka Więzi.

Duhler, Ch., Ginberg, J. (1960). The Vocational Maturity of Ninth-Grade Boys. New York.

Głowa, S. (1968). Kapłaństwo według myśli Soboru. W: H. Bogacki, H. Moysa (red.), Kościół w świetle Soboru (s. 184-212). Poznań: Pakkottinum.

Greshake, G. (1983). Być kapłanem: teologia i duchowość urzędu kapłańskiego (tłum. K. Wójtowicz). Wrocław: Wydawnictwo Księgarni Archidiecezjalnej.

Gy, P. M. (1974). La theologie des preetres anciennes pour l’ordination des eveques et des pretres. Revue des sciences philosophiques et theologiques, (58), 586-618.

Hahn, F. (1973). Neutestamentliche Grundlagen fur eine Lehre vom kirchlichen Amt. W: F. J. Hahn i inni (red.), Dienst und Amt (s. 28-43). Regensburg.

Hiller, E. T. (1947). Social Relations and Structure: A Study in Principles of Sociology. New York: Harper & Brothers,

Hoffmann, H. (1974). Reprasentation. Studium zur Wort – und Begriffsgeschichte von der Antike bis 19. Jahrhundert. Berlin: Duncker&Humbolt.

Holbock, F. (1961). Der eucharistische und mystische Leib Christi. Rom: Fidelis.

Ichheiser, G. (1937). Zagadnienie selekcji zawodów. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kilmartin, E. J. (1975). Apostolic Oficce: Sacrament of Christ. Theologie Studium, (36) 243-264.

Kowalewski, M. (1959). Mały Słownik Teologiczny. Poznań-Warszawa-Lublin: Księgarnia Św. Wojciecha.

Kung, H. (1971). Wozu Priester? Zurich-Ainsiedeln-Koln: Benziger.

Kurpas, J. (1966). Charakterystyka dekretu “De presbyterorum ministerio et vita. Ateneum Kapłańskie, (69), 183-203.

Leclercq, M. (1965). Un examen de conscience. W: La vocation, eveil et formation (s. 22-34). Paris: Éditions du Cerf.

Legrande, H. (1977). La presidence de l’eucharistie selon la tradition ancienne. Spiritus, (69), 409-432.

Lipset, S. M. (1951). Social Status und Social Structure. The British Journal of Sociology, (2), 3-12.

Mariański, J. (2005). Emigracja młodzieży z Kościoła? Socjologia Religii, (3), 167-182.

Marliangeas, B. D. (1978). Cles pour une teologie minister. Paris: Beauchnese.

Midali, M. (1968). Crisi del sacerdozio e risporta del Concilio. W: A. Favale (red.), I sacerdoti nello spirito del Vaticano (s. 307-345). Torino: Leuman.

Ossowski, S. (1986). O strukturze społecznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Pawlina, K. (2000). Kandydaci do kapłaństwa trzeciego tysiąclecia. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

Piwowarski, W. (1963), Księża w opinii parafian wiejskich. Homo Dei, (2), 85-112.

Piwowarski, W. (1973). Religijność miejska w warunkach uprzemysłowienia (na przykładzie Puław). Studia Warmińskie, (10), 427-443.

Piwowarski, W. (1977). Religijność miejska w rejonie uprzemysłowionym. Studium socjologiczne. Warszawa: Biblioteka Więzi.

Postawa, A. (2005). Powołania kapłańskie w Towarzystwie Salezjańskim w Polsce. Studium socjologiczne. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Pottmeyer, H. J. (1980). Der Papst, Zeuge Jesu Christ der Nachfolge Petri. W: K. Lehmann (red.), In der Nachfolge Jesu Christi (s. 58-91). Freiburg: Herder.

Przybylski, B. (1968). Wprowadzenie do dekretu „O posłudze i życiu kapłanów”. W: Sobór Watykański II: Konstytucje, dekrety, deklaracje (s. 476-486). Poznań: Pallottinum.

Rahner, K. (1970). Theologische Reflexionen zum Priesterbild von heute Und morgen. Schriften zur Theologie, (9), 370-384.

Rankin, R. P. (1963). Professionalization of the Calling Implication. Social Compass, (2), 112-124.

Scharmann, T. (1956). Arbeit und Beruf. Tubingen: Verlag.

Schreuder, O. (1965). Le caractere professional du sacerdoce. Social Compass, (2), 12-15.

Szczepański, J. (1963). Referat wygłoszony na konferencji socjologów zawodów w Warszawie 22 lutego 1963 roku. Studia Socjologiczne, (3), 253-259.

Świątkiewicz, W. (2004). Portret księdza. W: W. Zdaniewicz, S. H. Zaręba (red.), Kościół na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków (s. 107-120). Warszawa: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego.

Taras, P. (1972). Społeczne uwarunkowania i motywy wstąpienia do zakonnego seminarium duchownego. Warszawa: Wydawnictwo Pallottinum.

Trawińska, M. (1965). Motywacje decyzji studiowania i wyboru zawodów. W: A. Sarapata (red), Socjologia zawodów (s. 263–295). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Data publikacji: 2020-07-03 01:39:53
Data złożenia artykułu: 2020-06-27 23:43:46


Statistics


Total abstract view - 403
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 123

Indicators


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Józef Baniak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.