Memorial Places in the Urban Space of Warsaw. Monument of General Emil August Fieldorf “Nil” in Warsaw's District Praga South

Justyna Kościńska

Abstract


The analysis of social functioning of monuments in urban space is at the core of memory studies. Alexander Wallis (1971) claimed that monuments express moral, political, and intellectual values of smaller and larger communities. Sociologists argue the public feels obliged to remember that they received something that was not their merit. The willingness to repay takes the form of memory and active remembrance; it is often spatialized in material forms as monuments. In this paper, the case-study of the monument of general Emil August Fieldorf “Nil” in Warsaw’s district Praga South is presented. The aim of the article is to understand social functioning of memorial places in the urban space of Warsaw. It includes the following research problems: how the place of memory functions in a society, what is the social perception of the symbolism of the site of memory and what is the relation of a given place of memory to other representations of general Fieldorf. The study was carried out in 2014 using three methods: participant observation, analysis of existing data and in-depth interviews. The results of the study show that monuments are treated as a tool necessary to maintain the memory of important historical figures and events. There are also strong group expectations and requirements for the symbolism of memorial sites. In summary, it is worth considering which characters and events in public perception deserve commemoration in public space. 


Keywords


monument; social functioning; general Fieldorf; place of memory

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Assmann, J. (2009). Pamięć zbiorowa i kulturowa (tłum. A. Kryczyńska-Pham). Kraków: Universitas.

Cudny, W. (2011). Pomnik jako element przestrzeni miejskiej – zmienność formy w czasie – przykład Torunia. W: I. Jażdżewska (red.), XXIV Konwersatorium wiedzy o mieście. Przestrzeń publiczna miast (s. 145-156). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. 1945 nr 50 poz. 279).

Gocław pamięta o generale Auguście Emilu Fieldorfie (2018, 7 marzec). [Wpis na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Południe]. Pobrane z: http://www.pragapld.waw.pl/goc%C5%82aw-pami%C4%99ta-o-generale-augu%C5%9Bcie-emilu-fieldorfie-%E2%80%9Enilu%E2%80%9D.html#start

Halbwachs, M. (1969). Społeczne ramy pamięci (tłum. M. Król). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kalisiewicz, D. (red.). (2000). Mała Encyklopedia PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kościelniak, K. (2012). Męczeństwo – chrześcijańska wyłączność? Polonia Sacra, 30(74), 55-78.

Na Gocławiu stanie pomnik generała „Nila”. (2010, 8 kwiecień). [Wpis na stronie internetowej Wyborcza.pl]. Pobrane z: http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,54420,7742893,Na_Goclawiu_stanie_pomnik_generala__Nila_.html

Narodowy Dzień Niepodległości na Pradze-Południe. (2017, 15 listopad). [Wpis na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Południe]. Pobrane z: http://www.pragapld.waw.pl/narodowy-dzie%C5%84-niepodleg%C5%82o%C5%9Bci-na-pradze-po%C5%82udnie.html#start

Nora, P. (2009). Między pamięcią i historią: Les lieux de Memoire. W: M. Ziółkowska, A. Leśniak (red.), Tytuł roboczy: Archiwum #2 (s. 4-12). Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi.

Nora, P., Żakowski, J. (2002). Epoka upamiętniania. Rozmowa z Pierrem Nora. W: J. Żakowski (red.), Rewanż pamięci (s. 59-68). Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Obchody Święta Niepodległości na Pradze-Południe. (2015, 16 listopad). [Wpis na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Południe]. Pobrane z: http://www.pragapld.waw.pl/obchody-%C5%9Bwi%C4%99ta-niepodleg%C5%82o%C5%9Bci-na-pradze-po%C5%82udnie.html#start

Pamięci generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. (2013, 2 luty). [Wpis na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Południe]. Pobrane z: http://www.pragapld.waw.pl/pami%C4%99ci-genera%C5%82a-augusta-emila-fieldorfa-nila.html#start

Pamiętamy o generale „Nilu”. (2017, 8 marzec). [Wpis na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Południe]. Pobrane z: http://www.pragapld.waw.pl/pami%C4%99tamy-o-generale-nilu.html#start

Patton, M. Q. (1997). Obserwacja – metoda badań terenowych. W: L. Korporowicz (red.), Ewaluacja w edukacji (s. 163-200). Warszawa: Oficyna Naukowa.

Piekarczyk-Gałkowska, J., Czerwiński, P. (red.). (2004). Słownik. Historia. Kraków: Wydawnictwo GREG.

Pomnik generała Emila Fieldorfa. (2012, 25 wrzesień). [Wpis na stronie internetowej]. Pobrane z: http://warszawa.wikia.com/wiki/Pomnik_gen._Emila_Fieldorfa

Pożegnanie lata na Gocławiu. (2012, 25 wrzesień). [Wpis na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Południe]. Pobrane z: http://www.pragapld.waw.pl/po%C5%BCegnanie-lata-na-goc%C5%82awiu.html#start

Praga-Południe pamięta o generale „Nilu”. (2016, 9 marzec). [Wpis na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Południe]. Pobrane z: http://www.pragapld.waw.pl/praga-po%C5%82udnie-pami%C4%99ta-o-generale-%E2%80%9Enilu%E2%80%9D.html#start

Przybylska, L. (2014). Sakralizacja przestrzeni publicznych w Polsce. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Szacka, B. (2000). Pamięć społeczna. W: Encyklopedia socjologii. (Tom 3, s. 52-55). Warszawa: Oficyna Naukowa.

Święto Niepodległości na Pradze-Południe. (2016, 14 listopad). [Wpis na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Południe]. Pobrane z: http://www.pragapld.waw.pl/%C5%9Bwi%C4%99to-niepodleg%C5%82o% C5%9Bci-na-pradze-po%C5%82udnie-2016.html#start

Uroczyste odsłonięcie pomnika gen. A. E. Fieldorfa „Nila” na Gocławiu. (2010, 1 październik). [Wpis na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Południe]. Pobrane z: http://www.pragapld.waw.pl/uroczyste-odsloniecie-pomnika-gen.-a.-e.-fieldorfa-nila-na-goclawiu.html#start

Wallis, A. (1971). Socjologia i kształtowanie przestrzeni. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Wodzicki, R. (2012, 20 sierpień). [Wpis na blogu]. Idea upamiętnienia DZIĘKI STARANIOM WŁADZ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. Pobrane z: http://grochowniepragapd.blox.pl/2012/08/Idea-upamietnienia-DZIEKI-STARANIOM-wLADZ-MIASTA.html

Żychlińska, M. (2009). Muzeum Powstania Warszawskiego jako wehikuł polskiej pamięci zbiorowej. Kultura i Społeczeństwo, 3, 89-114.Data publikacji: 2020-07-03 01:36:13
Data złożenia artykułu: 2020-07-02 21:28:12


Statistics


Total abstract view - 478
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 91

Indicators


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Justyna Kościńska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.