Support for Elderly and Disabled People. The Case of the Municipal Social Welfare Center in Krakow

Sebastian Rutkowski

Abstract


Social exclusion is a multidimensional phenomenon, difficult to define and measure unambiguously. Elderly and disabled people belong to the category of people benefiting from social assistance; they are often excluded or are at risk of social exclusion. The basic institution that helps these people is a social welfare center whose aim is to support the social life of the excluded. The article will discuss selected non-cash benefits for the elderly and the disabled on the example of the Municipal Social Welfare Center in Krakow. 


Keywords


social exclusion; forms of help; old age; disability

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Broda-Wysocki, P. (2016). Sytuacja mieszkaniowa osób starszych w Polsce. W: P. Broda-Wysocki, A. Dylus, M. Pawlus (red.), Dyskryminacja seniorów w Polsce. Diagnoza i przeciwdziałanie (s. 162-163). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.

Broda-Wysocki, P. (2012). Wykluczenie i inkluzja społeczna. Paradygmaty i próby definicji. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Chrzanowska, I. (2013). Niepełnosprawność a zagrożenie marginalizacji i wykluczeniem. Rozważania w kontekście teorii underclass. Studia Edukacyjne, (25), 66-67.

Czekanowski, P. (2012). Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce. Perspektywa socjologii starości. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Golinowska, S. (2004). Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Ocena działań instytucji. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Jomma, F. (2008). Wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych intelektualnie. W: J. Nowak (red.), Meandry wykluczenia społecznego (s. 101-112). Warszawa: Wydawnictwo „Comandor”.

Kaszyński, H. (2006). Osoby chore psychicznie jako grupa beneficjentów organizacji pozarządowych świadczących usługi na rynku pracy. Raport na temat osób chorych psychicznie. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Kotlarski, K. (2017). Indywidualne, społeczne i strukturalne przyczyny wykluczenia społecznego. W: J. Spętana, D. Krzysztofiak, E. Włodarczyk (red.), Od wykluczenia do wsparcia. W przestrzeni współczesnych problemów społecznych (s. 24-25). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Krzesińska-Żach, B. (2006). Wykluczenie i marginalizacja społeczna jako zagrożenia człowieka współczesnego. W: K. Białobrzeska, S. Kawula (red.), Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych (s. 71-75). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”.

Krzysztofiak, D. (2016). Oblicza starości w perspektywie lokalnej. Studium socjopedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Nowak, A. (2014). Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych, 2, 21-30.

Ocena zasobów pomocy społecznej w Krakowie za lata 2013-2017. (2017, czerwiec 22). [Wpis na stronie internetowej MOPS]. Pobrane z: https://mops.krakow.pl

Orzechowska, G. (2006). Seniorzy wobec marginalności i marginalizacji społecznej. W: K. Białobrzeska, S. Kawula (red.), Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych (s. 207-212). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”.

Ostrowska, A. (2004). Rola samorządu terytorialnego w opiece nad osobami starszymi. W: M. Krobicki, Z. Szarota (red.), Seniorzy w społeczeństwie XXI wieku (s. 137-142). Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne.

Raport o stanie Miasta Krakowa za rok 2016. (2017, czerwiec 22). [Wpis na stronie internetowej]. Pobrane z: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=90587

Rysz-Kowalczyk, B. (2010). Samorząd terytorialny wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego. Model instytucjonalno – prawny. W: R. Szarfenberg, C. Żołędowski, M. Theiss (red.), Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego (s. 145-148). Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za lata 2013-2017. (2017, czerwiec 14). [Wpis na stronie internetowej MOPS]. Pobrane z: https://mops.krakow.pl

Stake, R. E. (2009). Jakościowe studium przypadku. W: Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S. (red.), Metody badań jakościowych (T.1, s. 623-654). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uchwała Nr XXXI/524/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020 (Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/524/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2.12.2015 r.).

Ustawa o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, 1985).

Ustawa o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, 1948, z 2017 r. poz. 777, 935, 1428, z 2018 r. poz. 138.).Data publikacji: 2020-07-03 01:36:15
Data złożenia artykułu: 2020-07-02 21:37:27


Statistics


Total abstract view - 345
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 125

Indicators


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Sebastian Rutkowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.