Obligatory Celibat and Sexual Purity of the Roman Catholic Priests in the Imagination and Evaluation of High School and University Students in Poland

Józef Baniak

Abstract


In this article, I present the attitudes and  evaluations of high school and academic youth towards the obligatory celibacy and sexual purity of Roman Catholic priests. The basis for this presentation are the results of my sociological research, which I carried out among respondents with selected statistical techniques representing both categories of youth in the second half of the twentieth century and in the second decade of this century. Altogether, 976 high school students (637 women and 339 men) and 546 students (327 women and 219 men) participated in all of the studies, and in total - 1522 respondents, including 964 women and 558 men. Respondents represented the first and the third year of their respective study. Research has shown that the majority of high school and university students oppose the inclusion of obligatory celibacy of all priests, and one third advocate for its voluntary election by priests who feel the predisposition of living in solitude and permanent sexual abstinence. Priests feeling the call to marriage and family should be able to combine this vocation with a vocation to the priesthood. Most of the respondents point out that the obligatory priests’ celibacy contributes to the systematic regress of the number of candidates for the priesthood, as well as the priests’ abandonment of the priesthood. The same percentage of respondents accept married priests and their families. According to respondents, the costs of maintaining such priests and their families belong to the bishop and parishioners. The obligatory celibacy and total obedience of ecclesiastical authority violate the personal freedom and autonomy of the priest’s decision. Gender does not make any significant difference in the attitude of respondents to celibacy and sexual purity of priests. Greater diversity is represented by the type of school – university students are more critical in this matter than high school students. The greatest impact on the critical and positive attitude towards celibacy have declarations of faith and religious practices of high school students and university students. Respondents who are deeply religious and systematically practicing rarely criticize the duty of celibacy, and more often advocate its necessity. Respondents who are either indifferent religiously or identify themselves as non-believers are generally opposed to celibacy of priests and see in it a factor violating the priest's freedom and personal dignity.


Keywords


priest celibacy, obligation and universality of celibacy, optional celibacy, priests’ sexual purity, model of the Catholic priest, Roman Catholic Church, attitude, evaluation, high school students, university students.

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adamczyk, J. (2006). Celibat duchownych w dyspozycjach Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Roczniki Nauk Prawnych KUL, 16(1), 333-350.

Augustyn, J. (2000). Wychowanie do czystości i do celibatu kapłańskiego. Kraków-Ząbki: Wydawnictwo M i Apostolicum.

Augustyn, J. (2002). Celibat. Aspekty pedagogiczne i duchowe. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.

Babbie, E. (2007). Badania społeczne w praktyce (tłum. W. Betkiewicz i inni). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Baniak, J. (1992). Celibat księży świadomości młodzieży licealnej i akademickiej w Polsce. W drodze, (3), 81-94.

Baniak, J. (1997). Dynamika powołań kapłańskich i zakonnych w Kościele rzymskokatolickim w Polsce w latach 1900-1994. Studium socjograficzne. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Baniak, J. (2002). Celibat ewangeliczny – jego istota, cel, sens, realizacja. Przegląd Religioznawczy, (2), 75-88.

Baniak, J. (2012). Powołania do kapłaństwa i do życia zakonnego w Polsce w latach 1900-2010. Studium socjologiczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Baniak, J. (2013). Portret księdza w wyobrażeniach i ocenach polskiej młodzieży. Studium socjologiczne. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Barszcz, W. (2001). Prawny wymiar ślubów. Vita Consacrata, (1), 48-54.

Blalock, H. M. (1997). Statystyka dla socjologów (tłum. M. Tabin i inni). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Blaza, M. (2001). Kapłaństwo a celibat. Przegląd Powszechny, (5), 142-157.

Bujak, J. (2012). Historyczne i duchowe aspekty celibatu w Kościele. Tarnowskie Studia Teologiczne, 31(2), 27-38.

Cekiera, C. (2008). Psychologiczne kryteria dojrzałości do celibatu i stanu duchownego (badania kandydatów do życia konsekrowanego). Edukacja. Teologia. Dialog, 5, 109-120.

Cis, B. (1960). Społeczna rola celibatu. Ateneum Kapłańskie, (3), 313-327.

Gryglewicz, F., Łukaszyk, R., Sułowski, Z. (red.). (1989). Encyklopedia Katolicka (T. 2). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Graczyk, M. (2009). Ofiarniczy wymiar życia celibatycznego. W: I. Werbiński (red.), Celibat znakiem płodności duchowej w Chrystusie. W 40-lecie encykliki „Sacerdotalis Caelibatus” (ss. 89-104). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Grochowina, M. (2012). Zobowiązanie duchownych do celibatu według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Kościół i Prawo, (1), 11-24.

Guarinelli, S. (2013). Celibat. Dlaczego nadal go wybierać? (tłum. K. Stopa). Kraków: Wydawnictwo Salwator.

Heid, S. (2000). Celibat w Kościele pierwotnym. Początki obowiązku wstrzemięźliwości dla duchownych na Wschodzie i na Zachodzie (tłum. S. Stańczyk). Tuchów: Wydawnctwo Redemptorystów.

Jabłońska, A. (2014). Celibat w Kościele rzymskokatolickim. Geneza, ewolucja i konsekwencje (maszynopis pracy magisterskiej w archiwum). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Jonaczyk, Z. (1976). Socjologiczne badania powołań kapłańskich w Polsce. Colloquium Salutis. Wrocławskie Studia Teologiczne, 8, 207-222.

Kożuch, M. (1995). Wychiwanie do dojrzałego celibatu. Życie Duchowe, (2), 13-23.

Król, L. (2009). Celibat w Kościele katolickim, w Kościołach protestanckich i w Kościele prawosławnym. W: I. Werbiński (red.), Celibat znakiem płodności duchowej w Chrystusie. W 40-lecie encykliki „Sacerdotalis Caelibatus” (ss. 123-134). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Malinowski, D. S. (2005). Franciszka Mirka koncepcja socjologii humanistycznej. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Mojek, S. (1996). Jaki jest sens celibatu kapłańskiego? W: M. Rusiecki (red.), Problemy współczesnego Kościoła (ss. 483-492). Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Pastuszko, M. (2008). Sakramenty święte. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Pawlina, K. (2002). Kandydaci do kapłaństwa trzeciego tysiąclecia. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

Pociecha, J. (1974). O zastosowaniu współczynnika zależności stochastycznej. W: K. Zając (red.), Problemy statystyczne i demograficzne. Wrocław-Gdańsk: Wydawnictwo Ossolineum.

Postawa, A. (2005). Powołania kapłańskie w Towarzystwie Salezjańskim w Polsce. Studium socjologiczno-pastoralne. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Rondet, M. (1995). Celibat ewangeliczny we współczesnym świecie (tłum. A. Kuryś). Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów.

Ryś, G. (2002). Celibat. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Saj, M. (2010). Świadectwo życia i wiary osoby konsekrowanej. W: J. Wroceński, H. Pietrzak (red.), Ars boni et aequi. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin (ss. 467-482). Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

Sikorski, T. (1989). Szkic do teologii celibatu. Biuletyn Wychowania Seminaryjnego, 23(32), 3-11.

Sosnowski, P. (1997). Wokół ofiarniczego życia w celibacie kapłańskim. Seminare, 13, 121-133.

Stawniak, H. (2011). Celibat diakonów i prezbiterów w dyscyplinie Kościoła łacińskiego. Seminare, 29, 47-59.

Strojnowski, J. (1972). Celibat w aspekcie psychologicznym. Więź, (11), 87-96.

Szauer, R. (2017). Między potrzebą doznań a trwałością postaw. Religijność i moralność uczniów szkół średnich i studentów uczelni wyższych w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Studium Socjologiczne (maszynopis rozprawy doktorskiej w archiwum). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.Date of publication: 2020-10-23 11:35:24
Date of submission: 2020-09-15 19:44:27


Statistics


Total abstract view - 439
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 124

Indicators


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Józef Baniak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.