Social Work with the Elderly in the Local Environment as Exemplified by “Barwinek-Baranówek” District in Kielce

Tomasz Łysek

Abstract


In Poland, as in many other European countries, the progressing aging of the society can be observed. This issue gains prominence also in the Świętokrzyskie region, particularly in the city of Kielce. Currently 19.6 percent of the population of Kielce, or every fifth person in the city, is over sixty five years old. Due to the large scale of this phenomenon and its far-reaching consequences, helping the elderly is the fundamental idea of the state aid institution MOPR in Kielce. In the Barwinek-Baranówek district the most common forms of help for the elderly are: general care or specialist care, dinners, providing winter fuel, providing a place in daytime care facilities and also financial aid. A large role is played by informing and advising, intervention, therapy, helping to deal with conflict, mediation, psychological support, help with paper work, giving aid to families and guardians and many other actions. Social work for the elderly is also based upon taking action to activate seniors to improve their situation.

Keywords


gerontology, old age, social work, aging science studies.

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Chabior, A. (2011). Aktywizacja i aktywność ludzi w okresie późnej dorosłości. Kielce: Wszechnica Świętokrzyska.

Gościniewicz, M. (2014). Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób starszych w mieście Kielce. W: K. Głąbicka (red.), Rola Aktywnej polityki społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych (Tom II: Aktywna polityka rynku pracy i pracy socjalnej, ss. 254-262). Radom: Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej.

Hrynkiewicz, J. (2016). Aktualna sytuacja demograficzna Polski. W: J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski (ss. 14-23). Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa.

Bank Danych Lokalnych. Główny Urząd Statystyczny. https://bdl.stat.gov.pl

Iwański, R. (2016). Opieka długoterminowa nad osobami starszymi. Warszawa: CeDeWu.pl.

Kielce. Ambitne miasto liderów. (2006). Strategia rozwoju miasta Kielce na lata 2007-2020. Kielce.

Kozaczuk, L. (1995). Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej. Warszawa: „Śląsk”.

Krzyszkowski, J. (2013). Pomoc społeczna wobec starzenia się społeczeństwa polskiego. Przegląd Socjologiczny, 62(2), 9-31.

Pawlas-Czyż, S. (2016). Jak pracować z osobami starszymi? Polityka Senioralna, 2, 43-47.

Schluz, B. L. (2016). Praca socjalna w starzejącym się społeczeństwie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia Sectio J, XXIX (1), 105-113.

Szarota, Z. (2011). Najstarsi beneficjenci pomocy społecznej. W: Z. Szarota (red.), Starość zależna: opieka i pomoc społeczna: perspektywa gerontologii społecznej. Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Szatur-Jaworska, B. (2008). Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce. Analiza i rekomendacje działań. Warszawa: Rzecznik Praw Obywatelskich.

Szatur-Jaworska, B., Błędowski, P., Dzięgielewska, M. (2006). Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa: Oficyna Wyd. Aspra –JR.

Trafiałek, E. (2006). Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej. Kielce: Wszechnica Świętokrzyska.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2017, poz. 1769 z późn. zm.).

Waligórska, M., Witkowski, J. (2016). Prognoza demograficzna Polski do rolki 2050-nowe ujęcie. W: J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski (ss. 50-66). Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa.Data publikacji: 2020-10-23 11:35:29
Data złożenia artykułu: 2020-09-15 21:24:00


Statistics


Total abstract view - 318
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 980

Indicators


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Tomasz Łysek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.