Symbolic Disappearance of Borders in Europe: The Schengen Area - Consequences of the Change of the Concept of Borders in the European Union

Paulina Antoń

Abstract


The establishment the Schengen Area has changed the perception of the borders of nation-states in the classical sense. The division into internal and external borders in the EU, as well as the development of the concept of integrated management of external borders transformed the character of the traditional understanding of the function of state borders. The effects of these changes are noticeable not only in the field of control and surveillance of external borders, but also in the legislation on foreigners (visa policy, migration and asylum) and cooperation in the area of the EU internal security. The elimination of controls at internal borders of the Member States of the Schengen Area has become another symbol of the unification of Europe. The realization of freedom of movement was an important step in deepening economic integration. This article attempts to answer the question about the consequences of a change in thinking about the borders in the EU.

Keywords


Schengen Area; borders; Integrated management of external borders; the European Union

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Balawajder, G. Grochalski, S. (2010). Raport z badań „Granice w Unii Europejskiej”. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Balawajder, G. (2012). Granice państw, jako kategoria geograficzna, prawna, polityczna i społeczna. W: S. Grochalski (red.) Granice państwa jako granice jurysdykcji w Unii Europejskiej (s. 9-31). Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Barbag, J. (1978). Geografia polityczna ogólna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Barcz, J. (2012). Zakres przedmiotowy w UE. W: J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, (red.), Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji (s. 63-65). Warszawa: LexisNexis.

Communication from the Commission to the Council and the Parliament of 7.05.2002: Towards integrated management of the external borders of the Member States of the European Union, COM (2002) 233.

Dania wprowadziła kontrolę dokumentów na granicy z Niemcami. (2016, 10 styczeń). Gazeta Wyborcza. Pobrane z: http://wyborcza.pl/1,91446,19425387,dania-wprowadzila-kontrole-dokumentow-na-granicy-z-niemcami.html.

Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen Drugiej generacji (SIS II), Dz. U. L., 2007, nr 205.

Decyzja Rady z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS), 2004/512/WE, Dz. U. L., 2004, nr 213.

Dudzic, A. (2008). Polska w strefie Schengen. Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej (wersja przekształcona), Dz. U. L., 2008, nr 180.

granica. (2015, 30 sierpień). W: Encyklopedia PWN. Pobrane z: http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/granica.html.

Europejski pakt o imigracji i azylu. Rada Unii Europejskiej, Bruksela 24 września 2008, 13440/08.

Hasselbach, Ch. (2016, 10 styczeń). Austria nasila kontrole na granicy i wprowadza górną kwotę uchodźców. Deutsche Welle. Pobrane z: http://www.dw.com/pl/austria-nasila-kontrole-na-granicy-i-wprowadza-g%C3%B3rn%C4%85-kwot%C4%99-uchod%C5%BAc%C3%B3w/a-18994770.

Klafkowski, A. (1981). Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Przygotowanie kolejnych etapów rozwoju zarządzania granicami w Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Bruksela, 13 lutego 2008 r., KOM (2008) 69.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejski program w zakresie migracji, Komisja Europejska, Bruksela 13 maja 2015 r., KOM (2015) 240.

Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r., Dz. U. L., 2000, nr 239.

Krok, K. (2006). Współczesne spojrzenie na obszary przygraniczne w Europie. W: G.Gorzelak, K. Krzyk (red.), Nowe granice Unii Europejskiej – współpraca czy wykluczenie? (47-57). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Lévy, J. Lussault, M. (2003). Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés. Paris-Berlin: Belin

Media: Węgry zamknęły punkt graniczny. Kontrole w Niemczech, Austrii, Słowacji. (2016, 10 styczeń). Polskie Radio. Pobrane z: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1504890,Media-Wegry-zamknely-punkt-graniczny-Kontrole-w-Niemczech-Austrii-Slowacji.

Migratory Routes Map. (2016, 10 styczeń). Frontex. Pobrane z: http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routes-map/.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 2013. Podręcznik użytkownika Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SISII) oraz Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) – aspekty prawne, (2016, 10 styczeń). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pobrane z: http://bip.mswia.gov.pl/bip/pelnomocnik-rzadu-ds-s/22089,Podrecznik-uzytkownika-Systemu-Informacyjnego-Schengen-drugiej-generacji-SISII-o.html.

Parol, A. (2015). Status prawno-ustrojowy FRONTEX-U w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. W: A. Kuś, A. Kosińska, A. Szachoń-Pszenny (red.), Agencja Frontex w strefie Schengen. 10 lat doświadczeń (s. 35-52). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Plan for the management of the external borders of the Member States of the European Union, Council of the European Union, Bruksela, 14 czerwca 2002, nr 10019/02.

Presidency Conclusions European Council meeting in Laeken 14 - 15 grudnia 2001. Pobrane z: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/background/docs/laeken_concl_en.pdf.

Prezydent Czech przewiduje masowe deportacje imigrantów z UE. (2016, 10 styczeń). Polskie Radio. Pobrane z: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1573880,Prezydent-Czech-przewiduje-masowe-deportacje-imigrantow-z-UE>.

Rozporządzenia Rady (WE) nr 2725/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. dotyczącego ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej, Dz. U. L., 2000, nr 316.

Rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniające postanowienia Konwencji z Schengen, Dz. U. L, 2006, nr 405.

Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), Dz. U. L., 2006, nr 381.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 265/2010 z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w zakresie dotyczącym przepływu osób posiadających wizy długoterminowe, Dz. U. L., 2010, nr 85.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona) (mająca zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r.), Dz. U. L., 2013, nr 180.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 z dnia 15 marca ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (Kodeks graniczny Schengen), Dz. U. L., 2006, nr 105.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych, Dz. U. L., 2008, nr 218.

Rozporządzenie Rady (WE) NR 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Dz. U. L., 2004, nr 349.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, Dz. U. L., 2001, nr 19.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiające kryteria i mechanizmy określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego, Dz. U. L., 2003, nr 50.

Szachoń-Pszenny, A. (2011). Acquis Schengen a granice wewnętrzne i zewnętrzne w Unii Europejskiej. Poznań: Ars boni et aequi.

Szachoń-Pszenny, A. (2014). Wymiar prawny i terytorialny strefy Schengen. W: M. Trojanowska-Strzęboszewska (red.), System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec (s.17-46). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. U. C., 2012, nr 326.

Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty Ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty, Amsterdam, 1997. Pobrane z: https://polskawue.gov.pl/files/polska_w_ue/prawo/traktaty/Traktat_amsterdamski.pdf.

Układ między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach z dnia 14 czerwca 1985 r., Dz. U. L., 2000, nr 239.

Wawrzyk, P. (2009). Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Zielona Księga w sprawie przyszłego wspólnego europejskiego systemu azylowego, Komisja Europejska, Bruksela, 6 czerwca 2006 r., KOM (2007) 301.Data publikacji: 2020-11-19 19:36:54
Data złożenia artykułu: 2020-11-08 04:57:51


Statistics


Total abstract view - 193
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 34

Indicators


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Paulina Antoń

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.