Abuse of Parental Responsibility by Criminal Law and Criminology

Marzena Zieziula

Abstract


The purpose of the article is to show ways of abuse of parental responsibility, which take the form of crimes committed against a child. In the first part of the study, the author focused on the analysis of criminal law. Selected crimes were discussed bullying, abandonment of a minor, kidnapping of a minor and drinking of a minor. Further in the work, an analysis of statistical data was carried out, which was made available by the Police Headquarters and the Ministry of Justice. The analysis of these data allowed to show the size and dynamics of crimes committed to the detriment of children. 


Keywords


law; criminal law; criminology; crimes against children; child welfare

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


BRPD. (2020). Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2017 oraz Uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. https://brpd.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Informacja-o-dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87i-RPD-za-rok-2019.pdf

Ciesielska, M. (2014). Rodzaje, formy i cykl przemocy w rodzinie. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona, (12), 7–16.

Dyjakon, D. (2015). Przemoc ekonomiczna – ukryta nić zniewolenia. Niebieska Linia nr 6. https://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/5839-przemoc-ekonomiczna-ukryta-nic-zniewolenia

Florczak-Wątor, M. (2019). Komentarz do art. 71 Konstytucji. W: P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Wolters Kluwer.

Helios, J., Jedlecka, W. (2017). Współczesne oblicza przemocy. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/85031

Helios, J., Jedlecka, W. (2019). Przemoc wobec dzieci w rodzinie. Wyd. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jarosz, E. (2017). Prawo dziecka do życia wolnego od przemocy. Dziecko Krzywdzone: Teoria, Badania, Praktyka, 16(2), 24–44.

Jedlecka, W. (2017). Formy i rodzaje przemocy. Wyd. Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 78 poz. 483 ze zm.).

Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991 Nr 120, poz. 526).

Miłek-Giertuga, K. (2005). Formy ingerencji sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej. W: L. Kania (red.), Studia Lubuskie. Prace Instytutu Prawa i Administracji (s. 165–176). Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Mostowik, P. (2014). Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym. JAK.

Postanowienie Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie z dnia 4 października 2018 r. Sygn. akt VI Nsm 1212/17.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. 2011 Nr 209, poz. 1245).

Spurek, S. (2012). Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz. Wolters Kluwer.

Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 (M.P. 2014 poz. 445).

Uchwała SN z dnia 5 listopada 1965 r., Sygn. akt VI KZP 53/65.

Uchwała SN z dnia 21 listopada 1979 r., Sygn. akt VI KZP 15/79.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997 Nr 89, poz. 555 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 Nr 9, poz. 59 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 Nr 180, poz. 1493 ze zm.).

Wyrok NSA z dnia 27 lipca 2016 r., Sygn. akt II FSK 661/16.

Wyrok SA z dnia 8 marca 2012 r., Sygn. akt II AKa 388/11.

Wyrok SN z dnia 4 czerwca 2001 r., Sygn. akt V KKN 94/99.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 29 września 2017 r., Sygn. akt III SA/Kr 721/17.

Wyrok WSA w Opolu z dnia 22 grudnia 2015 r., Sygn. akt: I SA/Op 510/15.

Żołno, M. (2018). Władza rodzicielska w prawie polskim. Studia Ełckie, 20(2), 233–248. http://www.studiaelckie.pl/pl/20-2018-nr-2
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ks.2020.8.1.124-138
Data publikacji: 2020-11-21 21:21:22
Data złożenia artykułu: 2020-11-20 12:39:18


Statistics


Total abstract view - 661
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 660

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Marzena Zieziula

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.